အမႈိက္ေကာက္တဲ့ ျပႆနာ ပြဲၿပီး မီးေသလား၊ အျပသက္သက္လား

.

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အမႈိက္ေကာက္ ရွင္းလင္းရန္ ယခုလ ၁၂ ရက္တြင္ စတင္ ခဲ့ၾကသည္။ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ မြန္ျမတ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္သင့္ျမတ္သည့္ အေလ့အထအျဖစ္ စတင္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေန႔တြင္ပင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ျပည္သူတို႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရသည္ျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္အတြက္ အလြန္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေန႔အၿပီး ေနာက္တစ္ပတ္တြင္ အမႈိက္ေကာက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈအရွိန္ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရေလသနည္း၊ ျမန္မာတို႔သည့္ ပြဲၿပီး မီးေသသည့္ အေလ့အထကို စြဲၿမဲေနၾကၿပီလား သို႔တည္းမဟုတ္ တစ္ခ်က္တည္းသာ ထေတာက္တတ္သည့္ ေကာက္႐ိုးမီးကဲ့သို႔ အက်င့္မ်ား စြဲၿမဲေနၾက၍လား။ ဤေမးခြန္းမ်ား၏အေျဖသည္ “မွန္ပါသည္”ဟု အေျဖထြက္ခဲ့ပါက အလြန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ အေျခအေနပင္ျဖစ္သည္။

ဤကိစၥသည္ တစ္ေန႔တည္း လုပ္ရမည့္ ကိစၥမဟုတ္၊ တစ္လတည္း လုပ္ရမည့္ အလုပ္မဟုတ္မွန္း လူတိုင္းသိႏုိင္ၾက ပါလိမ့္မည္။ ဤအလုပ္သည္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္၊ တစ္ဖြဲ႔တည္းႏွင့္ လုပ္၍ မရႏုိင္မွန္း သိႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။ သို႔အတြက္ အရွိန္မေသသြားၾကရန္ ျပည္သူလူထုမွလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

အမႈိက္ထြက္ရွိသည့္ ျပႆနာကို ျပန္လည္ ေစ့ငံု႔ၾကည့္မည္ဆိုပါက အမႈိက္ မပစ္ပါက၊ အမႈိက္ မထြက္ႏုိင္ဟူသည့္ အေျခခံ အယူအဆ ထြက္ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ သို႔ဆိုမူ လူတိုင္း မိမိကိုယ္တိုင္မွ ထြက္ေပၚ လာသည့္ အမႈိက္ကို ကိုယ္တိုင္ထိန္းသိမ္းျခင္း စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ျခင္းျဖင့္ အမႈိက္ ျပႆနာကို အတန္အသင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ျခင္းဟု ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနလည္း ဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ဥပမာ အမႈိက္ပံုးမ်ားထားရွိျခင္း၊ အမႈိက္စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ရန္ ပညာေပးျခင္း၊ မလုိက္နာပါက အေရးယူျခင္း၊ အမႈိက္ ထြက္ရွိႏုိင္သည့္ ေစ်းဆုိင္မ်ား၊ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ လူေနရပ္ကြက္မ်ားတြင္ အမႈိက္ပံုး ထားရွိျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

သို႔မဟုတ္ပါက အမႈိက္သံသရာသည္ လည္ပတ္၍ မဆံုးႏုိင္ေတာ့သည့္ ဝဲဂယက္ထဲတြင္ ပတ္ခ်ာလည္ေနေပလိမ့္မည္။ စည္ပင္ဝန္ထမ္းမ်ား အပါအဝင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္သည့္သည္မ်ားကို ေထာက္ျပ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ အျခားသူမ်ားတြင္လည္း တာဝန္မရွိေပဘူးေလာ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ သန္း ၅၀ ေက်ာ္ေသာ ႏုိင္ငံသားတိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ပြဲၿပီးမီးေသ မျဖစ္ရေအာင္ႏွင့္ အျပသက္သက္ မျဖစ္ရေအာင္ အားလံုး အသိရွိရွိျဖင့္ အားလံုး ပါဝင္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ မဇၩိမက တုိက္တြန္းပါသည္။

Tags: