ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ NLD အမတ္မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္ ေကာ္မရွင္သို ့တင္ျပ

.

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္ ။ ။ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ အတြင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ အမတ္ ၁၀ ဦးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္ သုံးစြဲမႈမ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္က ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲထံသို ့တင္ျပခဲ့သည္။ 

တစ္ဦးခ်င္းစီတင္ျပခဲ့သည့္ စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ ကာလအတြင္း သုံးစြဲမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ုံးရွိ ေၾကျငာဘုတ္တြင္ ကပ္ထားေပးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ရွစ္ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ေနရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားျပဳ အမတ္ေလာင္းမ်ား ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလအမတ္ေလာင္း စုစုေပါင္း ၄၃ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္ခဲ့သည့္ ၄၃ ဦးအနက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပၿပီးသူမွာ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္အထိ ၃၃ ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦးအနက္ ခုႏွစ္ဦးမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ကုန္က်စရိတ္တင္ျပၿပီးျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းေၾကျငာၿပီး ရက္ေပါင္းသုံးဆယ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ  ့နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံသို ့တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမရွိ အႏိုင္ရအမတ္မ်ားစာရင္းကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္က ေၾကာျငာခဲ့သည့္အတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားကာ ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္မ်ားတင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ရွစ္ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ႏွစ္ ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ကာ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ခုႏွစ္ေနရာ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ 

Tags: