ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္အႏိုင္ရ NLD လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ ႔ရွိ ေမခန္းမတြင္ ေတြ႔ဆံုမည္

.

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္အႏိုင္ရ NLD လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ ႔ရွိ ေမခန္းမတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန ့ နံနက္ ၉ နာရီတြင္စတင္ေတြ ့ဆုံသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေတြ ့ဆုံရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ တိုင္းရင္းသား ေရးရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖင့္ေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္ကာ နံနက္ပုိင္းတြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ၊ မႏၱေလးတုိင္း ႏွင့္ နာဂကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ေတြ ့ဆုံသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေန ့လည္ပုိင္းတြင္ ကယား ၊ ရွမ္း ၊ မေကြး ၊ ကခ်င္ ၊ ခ်င္း ျပည္နယ္/တုိင္း ငါးခုမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ေတြ ့ဆုံသြားမည္ျဖစ္ကာ ေတြ ့ဆုံပြဲသုိ ့NLD ပါတီကုိယ္စားျပဳ အနုိင္ရလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ေလးရာေက်ာ္ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။