စီးပြားေရးေစ့ေဆာ္မႈအရ ဂ်ပန္က အနိမ့္ဆုံးလစာမ်ား တိုးေပးရန္ရွိ

.

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းအသားတင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးကို ငါးႏွစ္အတြင္း ယန္း ထရီယံ ၆၀၀ ရည္မွန္းခ်က္ခ်ထားျခင္း ျပည့္မွီေရးအတြက္ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ စီးပြားေရးေစ့ေဆာ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မူၾကမ္း တစ္ရပ္တြင္ အနိမ့္ဆုံးလစာႏႈန္းထားမ်ား တိုးျမွင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္လည္း ပါ၀င္သည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မူၾကမ္းကို ႐ုိက္တာသတင္းဌာနက သတင္းရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး မူၾကမ္းတြင္ စားသုံးသူအသုံးစရိတ္ျမင့္မားေစေရးအတြက္ ပင္စင္စားမ်ားအား ဘ႑ာေငြေထာက္ပ့ံမႈအခ်ိဳ႕   ေပးသြားရန္လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

စြမ္းအင္အက်ိဳးအျမတ္ျမွင့္တင္မည့္ စက္႐ုံ၊အလုပ္႐ုံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇိုအာေဘးအစိုးရက ေထာက္ပံ့သြားရန္ႏွင့္ အေသးစားကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္ကို ျမွင့္တင္သြားရန္လည္း မူၾကမ္းတြင္ ပါရွိသည္။

ထုိျပင္ အဆိုပါ မူၾကမ္းအရ ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ား ျမင့္မားေစရန္ ေကာ္ပိုရိတ္အခြန္ႏႈန္းထား ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္ ေလွ်ာ့ခ်သြားမည့္ အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခားကိုလည္း သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ က်င္းပရန္ရွိသည့္ အစိုးရထိပ္သီးအၾကံေပးမ်ားအစည္းအေ၀းတြင္ ယခုမူၾကမ္းအား စီးပြားေရး၀န္ၾကီး အကီရာအမာရီက တင္သြင္းမည္ျဖစ္သည္။ ရွင္ဇိုအာေဘးအစိုးရက စီးပြားေရးေစ့ေဆာ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ယခုႏွစ္ မကုန္မီ လက္စသတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနသည္။

Ref ; Reuters