ျမန္မာျပည္ငလ်င္ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအစီအမံမ်ား (၁)

.

ငလ်င္ကို ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ေနရာမွာ အင္အား ဘယ္ေလာက္ႏွင့္ လႈပ္မည္ကို ခန္႕မွန္းရန္ မလြယ္။ မလြယ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း ငလ်င္စတင္ရာ အရပ္သည္ ေျမတြင္း အနက္တစ္ေနရာ၊ မျမင္ရေသာ အရပ္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘူမိေဗဒသေဘာအရ ျပတ္ေရြ႕ၾကီးမ်ားရွိရာအရပ္၌ ငလ်င္ျဖစ္ၾကိမ္ မ်ားျပီးငလ်င္ႏွင့္ျပတ္ေရြ႕မ်ား ဆက္စပ္ေၾကာင္းကိုေျပာႏိုင္သည္။ ေက်ာက္မ်ားက်ိဳးပ်က္ျခင္းႏွင့္ ငလ်င္ ဆက္စပ္မႈကို ရွင္းျပႏိုင္သည္။ သို႕ေသာ္ အခ်ိန္ႏွင့္ အရြယ္အစား (ငလ်င္ ထုတ္လႊတ္သည့္ စြမ္းအင္) ကို မခန္႕မွန္းႏိုင္ေသး။ ထို႕ေၾကာင့္ပင္ ငလ်င္အခ်ိန္မေရြး ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟူေသာ အယူအဆကို လက္ကိုင္ ထားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္သည္ ငလ်င္ၾကီးမ်ား လႈပ္ေလ့ရွိေသာ တိုင္းျပည္ ျဖစ္သည္။ ငလ်င္သည္ စြမ္းအင္ seismic energy ထုတ္လႊတ္မႈ အားနည္းေသာ္ (သို႕မဟုတ္) အရြယ္အစား size (magnitude) ေသးေသာ္ ထိခိုက္ ႏိုင္သည့္ ေျမေပၚအရပ္သည္ သိပ္မသိသာ။ အရြယ္အစားၾကီးမားခဲ့ပါက ထိခိုက္မႈအတိုင္းအတာ က်ယ္ျပန္႕ ေသာေၾကာင့္ သတိထားႏိုင္ရန္ တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္၏ ေျမထုခ်ပ္ယႏၱယား

တက္တိုးနစ္ tectonics ေခၚကမၻာကို ဖြဲ႔စည္းေသာ ေျမထုခ်ပ္ၾကီးမ်ား ေရြ႕လ်ားမႈ ျဖစ္စဥ္၌ ျမန္မာျပည္၏ ေအာက္ခံေျမထုခ်ပ္သည္လည္း ပါရသည္။ ၁၉၈၀လြန္ ႏွစ္မ်ားက တက္ပိုနီ (Tepponnei ယခု ပါေမာကၡ၊ စကၤာပူန္နန္ယန္း နည္းပညာတကၠသိုလ္ Earth Observatory of Singapore (EOS)) ႏွင့္ အဖြဲ႕က အိႏၵိေျမထုခ်ပ္ ေရြ႕လ်ားျခင္းႏွင့္ အတူ ျမန္မာေျမထုခ်ပ္ လိုက္ပါေရြ႕ကာျမန္မာ ေနာက္ေျမာက္ဖက္ရွိ အင္ဒို-ျမန္မာေတာင္တန္းၾကီးမ်ားႏွင့္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕တစ္ေလ်ာက္ ငလ်င္မ်ား လႈပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖၚျပ ခဲ့ၾကသည္။

(Le Dain et al, 1983)။ အိႏၵိယတိုက္ေျမထုခ်ပ္သည္တစ္ႏွစ္ပွ်မ္းမွ် ၄၅ မီလီမီတာႏွင့္  ေျမာက္ဖက္သို႕ ေရြ႕ကာ ေျမာက္ဖက္ရွိ ယူေရးယွေခၚ အာရွတိုက္ႏွင့္ ဥေရာပတိုက္ေျမမ်ားပါသည့္ ေျမထုခ်ပ္ကို ထိပ္ဆိုင္တြန္းတိုက္ခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာက စခဲ့ေသာ ထိုျဖစ္ရပ္ ေနာက္ဆက္အျဖစ္ သိပ္သည္းဆမ်ားေသာ အိႏၵိယေျမထုခ်ပ္ India Plate က ေအာက္သို႕ ငုပ္ဆင္းကာ Eurasia Plate က အေပၚသို႕ ထိုးတက္ခဲ့သည္။ ေျမထုခ်ပ္မ်ားထိပ္စပ္ရာ အနားစြန္းတစ္ေလ်ာက္ တြန္႕ေခါက္ေတာင္တန္းမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဥေရာပမွ အယ္ပိုဒ္ေတာင္တန္း၊ အာရွမွ ဟိမဝႏၱာေတာင္တန္း ၾကီးမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုေတာင္တန္းၾကီးမ်ား အတိုင္းပင္ ငလ်င္မ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ အယ္ပိုဒ္-ဟိမဝႏၱာ ငလ်င္ရပ္ဝန္းဟု ဆိုၾကသည္။ ျမန္မာျပည္သည္ ထို အယ္ပိုဒ္-ဟိမဝႏၱာငလ်င္ ရပ္ဝန္း၏ ေတာင္ဖက္စြန္း အဆက္ျဖစ္သည္။   ပံု (၁) တြင္ ျပထားသည္။

ပံု (၁) ဟိမဝႏၱာႏွင့္ ဆက္စပ္အရပ္မ်ား၏ တက္တိုးနစ္ေျမပံု။ Yin (2006)

အိႏၵိယေျမထုခ်ပ္သည္ ေျမာက္ဖက္ပိုင္း၌ တြန္းတိုက္လ်က္ရွိစဥ္မွာပင္ လားရာမေျပာင္းေသာ္လည္း အေရွ႕ဖက္ရွိ (ယခု ရွမ္းကုန္းျမင့္ အေျခမွ စ၍ အေရွ႕ဖက္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအထိ) ဆြန္ဒါေျမ Sundaland ဟု ေခၚေသာ ကုန္းေျမ ေျမထုခ်ပ္ကိုပါ တြန္းတိုက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ဖက္ရွိ ခ်င္းေတာင္၊ နာဂေတာင္၊ ရခိုင္ေတာင္တန္းမ်ားသည္ ဤနည္းႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အန္ဒမန္ ပင္လယ္ေအာက္ခင္းျပင္

ျမန္မာျပည္ေတာင္ဖက္တြင္ မုတၱမပင္လယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ အန္ဒမန္ပင္လယ္ရွိသည္။ အိႏၵိယ သမုဒၵယာႏွင့္ အန္ဒမန္ပင္လယ္ကို ပိုင္းျခားထားသည္မွာ အန္ဒမန္-နစ္ကိုဘာ ကၽြန္းတန္းျဖစ္သည္။ ထိုကၽြန္းတန္းသည္လည္း အိႏၵိယ ေျမထုခ်ပ္က ျမန္မာ ေျမထုခ်ပ္ Burma Plate ေအာက္သို႕ ငုတ္ဝင္ တြန္းတိုက္ရာမွ ျဖစ္လာသည့္ ကၽြန္းတန္း ျဖစ္သည္။

အန္ဒမန္ပင္လယ္ေအာက္ခင္းျပင္သည္ ျမန္မာ ေျမထုခ်ပ္၏ ေတာင္ဖက္ပိုင္း ျဖစ္သည္။ သမုဒၵရာ ေျမထုခ်ပ္ျဖစ္၍ ပါးသည္။ ေျမထုခ်ပ္ခ်င္း တြန္းတိုက္ၾကေသာအခါ ပါးေသာ ထိုေနရာသည္ အစိပ္စိပ္ ကြဲကုန္သည္။ ထို အက္ကြဲရာမ်ားသည္ ေနာက္ပိုင္း ကမၻာ့အတြင္းပိုင္းမွ ေက်ာက္ရည္ပူမ်ား တြန္းထိုးထြက္ရာ လမ္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေက်ာက္ရည္ပူမ်ား တြန္းကန္သည့္ အရွိန္ေၾကာင့္ပင္ အေပၚယံအလႊာ crust သည္ ေဘးသို႔ ဆန္႕ထြက္ကုန္ၾက၊ ေရြ႕လ်ားမႈမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုေနရာကို အန္ဒမန္ ေျမထုခ်ပ္မ်ား ဆန္႕ထြက္ဗဟိုခ်က္ Andaman Spreading Centre ဟု ေခၚသည္။

၎ဗဟိုခ်က္မွ ေျမာက္ဖက္ကို ျမန္မာေျမထုခ်ပ္ Burma Plate ဟု ဆိုသည္။ ျမန္မာေျမထုခ်ပ္၏ အေရွ႕ဖက္အနားသတ္သည္ စစ္ကိုင္း ျပတ္ေရြ႕ တစ္ေလ်ာက္ ျဖစ္သည္။ အေနာက္ဖက္ အနားသတ္ သည္ အိႏၵိယေျမထုခ်ပ္ႏွင့္ ထိစပ္ရာ ရခိုင္ကမ္းလြန္ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ အတြင္းျဖစ္သည္။ အန္ဒမန္အရပ္၏ တက္တိုးနစ္ေျမပံုကို ပံု (၂)၌ ျပထားသည္။

ပံု (၂) အန္ဒမန္တက္တိုးနစ္ ေျမပံု။ (Curray, 2005)

ျပည္တြင္းမွျပတ္ေရြ႕ႀကီးမ်ား

အထက္၌ျပခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္ၾကီး ၂ ခုေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၌ ျပတ္ေရြ႕ၾကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၾကကာ ထို ျပတ္ေရြ႕ၾကီးမ်ား လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ငလ်င္မ်ား ေပၚေပါက္ၾကသည္။ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕သည္ အထင္ရွားဆံုး ျဖစ္သည္။ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ကထိက ေဒါက္တာဝင္းေဆြ (ယခု ဘူမိသိပၸံအသင္း ဥကၠဌ)က စစ္ကိုင္း ျပတ္ေရြ႕ကို ၁၉၈၀ တြင္ ေလ့လာ ေဖၚထုတ္ခဲ့သည္။ ေျမထုခ်ပ္ အနားစြန္းျဖစ္ျပီး ျမန္မာေျမထုခ်ပ္က ၎ျပတ္ေရြ႕အေပၚ ေမးတင္ေရြ႕ေနေသာေၾကာင့္ ပံုေျပာင္း ျပတ္ေရြ႕ Transform Fault အမ်ိဳးအစား ၌လည္း ထည့္သြင္းရသည္။ ေတာင္မွ ေျမာက္သို႕ ပင္လယ္ဝမွ မႏၱေလးေျမာက္ဖက္ တေကာင္းအရပ္ အထိ တေျဖာင့္တည္း ၈၀၀ ကီလိုမီတာခန္႕ ရွိျပီး တေကာင္း ေျမာက္ဖက္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေတာင္တန္းမ်ား အထိ ၄၀၀ ကီလိုမီတာခန္႕သည္ ျပတ္ေရြ႕အခြဲမ်ား ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ပံု(၃)၌ ျပထားသည္။

ပံု (၃) စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕။ (Win Swe (1980), Ledain et al (1984)

ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ အျခား ျပတ္ေရြ႕ၾကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚလႈပ္ရွားမႈ၌ အိႏၵိယတိုက္ေျမ ေရြ႕လ်ားမႈႏွင့္ စစ္ကိုင္း ျပတ္ေရြ႕ အတိုင္း ေျမထုခ်ပ္ ေရြ႕လ်ားမႈတို႕က အလြန္အေရးပါသည္။ ဥပမာျပရလွ်င္ ၂၀၀၃ခုႏွစ္က ေတာင္တြင္းၾကီး ငလ်င္ကို ျဖစ္ေစေသာ ကင္းပြန္းေတာင္ ျပတ္ေရြ႕၊ ကသာျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း ရွိေနေသာ ကေဘာ္ျပတ္ေရြ႕ စသည္တို႕ ျဖစ္သည္။ အေစာပိုင္း ဘူမိေဗဒေျမပံုမ်ား၌ ကေဘာ္ျပတ္ေရြ႕ကို ေျမာက္ဖက္ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းမွ ေတာင္ဖက္ ဧရာတိတိုင္းႏွင့္ ရခိုင္အစပ္ခန္႕အထိ ဆြဲထားသည္။ သို႕ေသာ္ ယခု ေဖၚျပေသာ ကေဘာ္ျပတ္ေရြ႕သည္ ျမစ္သာျမစ္ေၾကာင္း အတိုင္း ေျမာက္ဖက္ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္ထိ ၃၅၀ ကီလိုမီတာခန္႕ကို ဆိုသည္။

အိႏၵိယတိုက္ေရြ႕မႈသည္ တိဗက္၊ တရုတ္ျပည္ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းမ်ားကိုပါ သက္ေရာက္ေစသည္။ ပံု(၃ ႏွင့္ ၄)တြင္ တရုတ္ျပည္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း၌ စစ္ကိုင္း ျပတ္ေရြ႕ ကဲ့သို႕ ျပတ္ေရြ႕ၾကီးတစ္ခု ရွိသည္။ Red River Fault ဟု ေခၚသည္။ ထိုျပတ္ေရြ႕ႏွင့္ အျပိဳင္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ ျပတ္ေရြ႕မ်ာ ဖာပြန္ ျပတ္ေရြ႕ျဖစ္သည္။ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕၊ ဖါပြန္ျပတ္ေရြ႕ႏွင့္ ထို Red River Fault တုိ႔အတိုင္း ေျမထုခ်ပ္ေရြ႕လ်ားမႈမ်ားက ရွမ္းကုန္းျမင့္ရွိ ျပတ္ေရြ႕မ်ား ျဖစ္ေပၚ လႈပ္ရွား ေစသည္။ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၁ အေစာပိုင္းက အေရွ႕ပိုင္း ရွမ္းျပည္၌ လႈပ္ခဲ့ေသာ အင္အား ၆.၈ ရွိ တာေလ ငလ်င္သည္ နမၼားျပတ္ေရြ႕ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည္။ ထိုနမၼား ျပတ္ေရြ႕အပါအဝင္ ဝမ္တင္း၊ နမ္းတင္၊ လာရိႈး စသည့္ ျပတ္ေရြ႕မ်ားသည္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ႏွင့္ လားရာျခင္း ဆန္႔က်င္ လွ်က္ ေရြ႕ၾကသည္။ ထိုျပတ္ေရြ႕မ်ားသည္ ကုန္းတြင္းျပတ္ေရြ႕မ်ား intraplate faults ျဖစ္ျပီး ေရြ႕ႏႈန္းသည္ စစ္ကိုင္းကဲ့သို႕ ေျမထုခ်ပ္ခ်င္း ထိကပ္ေနေသာ ျပတ္ေရြ႕ interplate fault စာလွ်င္ ေရြ႕ႏႈန္း ေႏွးသည္။ ငလ်င္စတင္ရာ ေစာက္အနက္ လည္း တိမ္ေလ့ရွိသည္။ ေစာက္တိမ္သျဖင့္ ငလ်င္ဗဟိုခ်က္ျပင္အား ပိုတတ္သည္။


 
ပံု (၄) ရွမ္းကုန္းျမင့္မွ ျပတ္ေရြ႕ရွင္မ်ား။ (from Lacassin et al, 1998)

အထက္၌ ျပခဲ့ေသာ ရွမ္းကုန္းျမင့္မွ ျပတ္ေရြ႕မ်ားအျပင္ ရွမ္းကုန္းျမင့္ အေနာက္ပိုင္း၌ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ အရင္ ျဖစ္ခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လႈပ္ရွားမႈ ရွိသည့္ လကၡဏာမ်ား ေတြ႕ရသည့္ ျပတ္ေရြ႕အုပ္စုမ်ား ရွိေသးသည္။ ေျမာက္ဖက္ ေနာင္ခ်ိဳေျမာက္ဖက္နားမွစျပီး အင္းေလးကို ျဖတ္ကာ လြိဳင္ေကာ္ ေတာင္ဖက္ ထိ ဆက္သြားေသာ ၅၀၀ ကီလိုမီတာခန္႕ ရွည္လ်ားေသာ ေက်ာက္ၾကမ္း ျပတ္ေရြ႕ ျဖစ္သည္။

၁၉၁၂က ျမန္မာျပည္ ငလ်င္မွတ္တမ္းတြင္ အင္အားအျပင္းဆံုး ဆိုရမည့္ ေမျမိဳ႕ငလ်င္သည္ ဤျပတ္ေရြ႕လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည္။ ငလ်င္ဗဟိုခ်က္ႏွင့္ နီးေသာ ေနာင္ခ်ိဳျမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ၾကမ္းရြာကို အမွီျပဳ၍ ေက်ာက္ၾကမ္း ျပတ္ေရြ႕ဟု Latouche (1913) က အမည္ ေပးထားခဲ့သည္။ စိုးမင္းႏွင့္ အဖြဲ႕၏ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က ေလ့လာတင္ျပခ်က္တြင္ အဆစ္ပိုင္း ၃ ခု ကို ျပထားသည္ ။ျမစ္ငယ္ျမစ္ကို ေခါက္ေကြ႕ေစေသာအပိုင္း ကို မယ္ဟုန္အဆစ္ပိုင္း Mehong Segment ေခၚျပီး ၁၉၁၂ ငလ်င္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္စပ္သည္။ ပံု (၅) တြင္ ျပထားသည္။ အျခား ၂ ပိုင္းမွာ ေက်ာက္ဂူႏွင့္ အင္းေလး အဆစ္ပိုင္းမ်ား ျဖစ္သည္။


 
ပံု (၅) ေက်ာက္ၾကမ္းႏွင့္ ပြန္ေခ်ာင္းျပတ္ေရြ႕မ်ား။

ရခိုင္ကမ္းလြန္မွ ျပတ္ေရြ႕

အိႏၵိယေျမထုခ်ပ္ႏွင့္ ျမန္မာေျမထုခ်ပ္မ်ား ထိစပ္သည္ေနရာသည္ ရခိုင္ကမ္းလြန္ ဘဂၤလား ပင္လယ္ တြင္း၌ ျဖစ္သည္။ ထို ထိစပ္မႈသည္ ေျမာက္ဖက္ အာသံနယ္မွစျပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ျဗဟၼပုတၱရျမစ္၊ ရခိုင္ကမ္းလြန္၊ အႏၵမန္-နစ္ကိုဘာကၽြန္းတန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အင္ဒိုနီးရွားအေနာက္ဖက္ ကမ္းလြန္ထိ ဆက္သြားသည္။ ပံု(၆)၌ ထိုထိစပ္ေၾကာင္း၏ ရခိုင္ကမ္းလြန္အပိုင္း ကိုသာ ျပထားသည္။ Bengal Tectonic Boundary ဟု ေခၚၾကသည္။

ပံု(၆) အိႏၵိယ-ျမန္မာ ေျမထုခ်ပ္ ထိစပ္ေၾကာင္း။ ၾတိဂံပံုေလးမ်ားက တြန္းတိုက္ငုတ္ဝင္ သေကၤတမ်ား ျဖစ္သည္။

ထို အိႏၵိယ-ျမန္မာ ေျမထုခ်ပ္ထိစပ္ေၾကာင္း တစ္ေလ်ာက္ အိႏၵိယေျမထုခ်ပ္က ျမန္မာေျမထုခ်ပ္၏ ေအာက္သို႕ တြန္းထိုး ငုတ္ဝင္ေနသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ေနာက္ပိုင္း ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားက တြန္းတိုက္ငုတ္ဝင္ subduction and collision ေသာ အပိုင္းသည္ ေျမာက္ဖက္ပိုင္း၌သာ ထင္ရွားျပီး သံတြဲေနရာေလာက္မွ ေတာင္ဖက္ပိုင္းသည္ ေဘးတိုက္ေလ်ာထြက္သည့္ သေဘာ strike-slip motion ကို ေတြ႕ရသည္။ ၁၉၅၀၌ ျဖစ္ေသာ အာသံငလ်င္သည္ ေျမာက္ဖက္အဆစ္အပိုင္း၏ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ျပီး ၁၇၆၂ ရခိုင္ငလ်င္ၾကီးသည္ ေတာင္ဖက္ပိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ၁၇၆၂ ငလ်င္ေၾကာင့္ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလ်ာက္ ကမ္းေျခ ျမင့္တက္မႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ျပီး Halstead (1841) ၏ မွတ္တမ္းအရ မာန္ေအာင္ကၽြန္း (Cheedoba) အေနာက္ဖက္ကမ္းရိုးတန္း ၆ မီတာခန္႕အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။