မဲေပးသူ ရာခုိင္ႏွႈန္း မ်ားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ လြတ္လပ္၊ မွ်တမွႈအေပၚ ယံုၾကည္မွႈ ျမင့္မားၾကေၾကာင္း စစ္တမ္းက ညႊန္ျပ

.

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ၃၁ ရက္ေန႔ အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္တမ္းတစ္ရပ္ အရ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူ ရာခုိင္ႏွႈန္းမ်ားမ်ား လာေရာက္ မဲေပးၾက လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ "၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးရန္ စီစဥ္ထားပါသလား" ဆိုသည့္ ေမးခြန္းကုိ ေမးျမန္းခဲ့ရာ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ စုစုေပါင္း ၈၁ ရာခုိင္ႏွႈန္းက ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ မဲသြားေပးျဖစ္မည့္ အလားအလာ အလြန္မ်ားေၾကာင္း ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထုိကိန္းဂဏန္းမွာ ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ မဲရံုမ်ားသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား သြားေရာက္မဲေပးၾကမည့္ ပမာဏကို ထင္ဟပ္ဖြယ္ရာ ရွိသည္။

တနဂၤေႏြေန႔တြင္ မဲေပးခြင့္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ အသံုးခ်မည့္ ၄င္းတို႔၏ စိတ္အားထက္သန္မွႈ ေနာက္ကြယ္တြင္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားက သေဘာထားေပးခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံသားတာဝန္ ေက်ပြန္ရန္ (၃၀ ရာခုိင္ႏွႈန္း)၊ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ရန္ (၂၇ ရာခုိင္ႏွႈန္း)၊ အမ်ားလုပ္၍ လိုက္လုပ္ျခင္း (လူတိုင္း မဲေပးၾကမွာ၊ ဒါေၾကာင့္ ငါလည္း မဲေပးရမယ္) (၁၆ ရာခုိင္ႏွႈန္း)၊ အစုိးရသစ္တစ္ရပ္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ (၁၂ ရာခုိင္ႏွႈန္း) ၊ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးကုိ အသံုးခ်ရန္ (၂ ရာခုိင္ႏွႈန္း) ၊ မိသားစုဝင္မ်ားက တုိက္တြန္းျခင္းေၾကာင့္ (၁ ရာခုိင္ႏွႈန္း) ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမွႈမ်ား အဆံုးသတ္ေရး (၁ ရာခုိင္ႏွႈန္း)။

စစ္တမ္း ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ခန္႔မွန္းရလွ်င္ ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ မဲေပးမည့္သူ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ ၈၁ ရာခုိင္ႏွႈန္းခန္႔ မွ ၈၅ ရာခုိင္ႏွႈန္းခန္႔ အတြင္း ရွိႏုိင္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ပံု
    
၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚ ေဝဖန္မွႈ အမ်ားအျပားရွိေနေသာ္လည္း၊ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ အမ်ားစုက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၂၀၁၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲထက္ ပို၍ လြတ္လပ္၊ မွ်တ ႏုိင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ၾကသည္။ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ ၃၄ ရာခုိင္ႏွႈန္းကသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ လြတ္လပ္၊ မွ်တေၾကာင္း ယူဆၾကေသာ္လည္း၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚ ယံုၾကည္မွႈမွာ သိသိသာသာ ျမင့္တက္ေနကာ ၆၆ ရာခုိင္ႏွႈန္း ခန္႔ ရွိသည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ယံုၾကည္မွႈအဆင့္မွာ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားထက္ သိသိသာသာ ပုိျမင့္မားကာ ၇၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေနျပီး၊ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္မူ ၆၃ ရာခုိင္ႏွႈန္း ရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ယံုၾကည္ၾကသူ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လက Asia Foundation က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္တမ္းမွ ရာခုိင္ႏွႈန္း ႏွင့္ သိပ္မကြာေပ။ ထို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းအရ ဆိုလွ်င္ စစ္တမ္း ေျဖဆိုသူ ၆၈ ရာခုိင္ႏွႈန္း မွာ ဤ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ လြတ္လပ္၊ မွ်တ လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ စုစုေပါင္း၏ ေလးပံုသံုးပံုေက်ာ္ (၇၇ ရာခုိင္ႏွႈန္း) က ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (UEC) အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လြတ္လပ္၊ မွ်တေစရန္ ေကာင္းေကာင္းေဆာင္ရြက္ေနခဲ့ေၾကာင္း ဆိုခဲ့ၾကသည္။ UEC အေပၚ အျမင္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားၾကားတြင္ အနည္းငယ္ ကြဲျပားေနသည္။ တုိင္းေဒသၾကီးမ်ားမွ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားက UEC အေပၚ ေထာက္ခံမွႈ ႏွႈန္းထား ၇၈ ရာခုိင္ႏွႈန္း ရွိေနရာ၊ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၇၂ ရာခုိင္ႏွႈန္း ရွိသည္။

၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္အား ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပံုႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ယံုၾကည္မွႈ ျမင့္မားလ်က္ရွိေသာ္လည္း စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ စုစုေပါင္း၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔ (၆၅ ရာခုိင္ႏွႈန္း) က ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ မဲစာရင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စုိးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း ဆိုခဲ့ၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးမွႈ တကယ္လံုျခံဳမွႈ ရွိလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ၾကေသာ ႏွႈန္းထားမွာ အလြန္ျမင့္မားျပီး ၇၁ ရာခုိင္ႏွႈန္း ရွိသည္။

စစ္တမ္းအား မဇၥ်ိမမီဒီယာဂရု ဦးေဆာင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ (consortium) တစ္ခုက

လုပ္ငန္းအပ္ႏွံခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ျပီး Merdeka Center for Opinion Research

(မေလးရွား) က နည္းပညာ အၾကံေပး အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ စစ္တမ္းအား

အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕မွာ Myanmar Survey Research (MSR) ျဖစ္သည္။

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၁၂၀၀ အား လူေတြ႕ေမးျမန္းကာ

စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားအား "multi-stage random

sampling" စနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အင္တာဗ်ဴးမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျ

ပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ကာ၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္

စကားျပန္မ်ားက ကူညီခဲ့ၾကသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္မွလြဲ၍ ႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္

စစ္တမ္းေကာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ၊  ေရေဘးေၾကာင့္ အထမေျမာက္ခဲ့ေပ။

စစ္တမ္းအား နုိင္ငံေတာ္ လူဦးေရ ႏွင့္ အခ်ိဳးက် ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။