လႊတ္ေတာ္အမတ္တုိ႔ကို ကတိေပးထားသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခ်ိဳ႕ အစိုးရ ဖ်က္သိမ္း

.

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ။             ။ လုပ္ေဆာင္ေပးပါမည္ဟု အစိုးရက လႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိကဝတ္ျပဳထားၿပီးသား လုပ္ငန္းမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရန္ တင္ျပလာသည့္ အစီရင္ခံစာတစ္စာင္ကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ရက္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳလုိက္သည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္တို႔ ေမးျမန္းအဆိုျပဳခ်က္မ်ားအား လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဟု အစိုးရက ကတိေပးထားေသာ လုပ္ငန္းေပါင္း အနည္းဆံုး ၈၄ခုအား ပယ္ဖ်က္သင့္သည္ဟူသည့္ အစီရင္ခံမႈကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ခ်ိဳ႕ ကန္႔ကြက္သည့္ၾကားကပင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအား ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚနန္းဝါႏုက “ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အစိုးရက ႐ိုက္ခ်ိဳးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ေဝဖန္သည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီက ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ရက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပလာျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ညိႇႏႈိင္းလာေသာ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေမးခြန္းႏွင့္ အဆိုပိုင္ရွင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို လံုးဝ အသိေပးခဲ့ျခင္းမရွိဟု ေဒၚနန္းဝါႏုက ဆိုသည္။

ပယ္ဖ်က္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဟု ကတိေပးထားေသာ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကာလိၿမိဳ႕အနီး ဓာတ္အားခြဲ႐ံုတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းလည္း ပါဝင္ေနသည္ဟု ေဒၚနန္းဝါႏုက သူ၏ မဲဆႏၵနယ္မွ ပယ္ဖ်က္ခံရသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ဥပမာေပးကာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

“ကၽြန္မနည္းတူ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားအျပားမွာလည္း ကတိျဖစ္ေမးခြန္း၊ အဆိုမ်ား ပယ္ဖ်က္ခံရေၾကာင္း စိတ္မေကာင္းဖြယ္ ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ရပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

အစီရင္ခံစာပါ ေကာ္မတီ၏ တင္ျပခ်က္တြင္မူ “ကတိျဖစ္ထားေသာ ၾကယ္ပြင့္ျပ၊ ၾကယ္ပြင့္မျပ၊ အတည္ျပဳ အဆိုမ်ားအနက္ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ၿပီးစီးႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဘ႑ာေငြခြဲေဝေပးမႈ မရရွိခဲ့ျခင္း၊ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝအရ ႏွစ္ရွည္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုတည္းျဖင့္ ၂၀၁၅/၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကတိစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္” ဟူ၍ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးထားသည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအေပၚ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေဖသန္းကလည္း “လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အခ်ိန္ကုန္ခံ၊ အပင္ပန္းခံၿပီး ရယူခဲ့တဲ့ ကတိေတြဟာ စာတစ္မ်က္ႏွာခြဲသာရွိတဲ့ ေကာ္မတီရဲ့ အစီရင္စံစာနဲ႔ အဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရပါတယ္” ဟု ေဝဖန္ေျပာဆိုသည္။

အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးမည္ဟု ကတိျပဳၿပီးသား လုပ္ငန္းမ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးခမိုင္မုန္ကြမ္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ထံုး၊ လုပ္နည္းအရ အစီရင္ခံစာအေပၚ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာက ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီး မဲခြဲရာတြင္ အစီရင္ခံစာကို ေထာက္္ခံသည့္အမတ္ဦးေရ မ်ားသည့္အတြက္ အစိုးရ၏ ကတိမ်ားကို ပယ္ဖ်က္သည့္ အစီရင္ခံစာမွာ အတည္ျဖစ္သြားသည္။