ျမန္မာမဲဆႏၵရွင္မ်ား ႏိုင္ငံအတြက္ အေကာင္းျမင္ ၂၀၁၅ အေထြအေထြေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီကိစၥရပ္မ်ား

.

 

ေအာက္တိုဘာ ၁၄ရက္မွ ၃၁ ရက္အတြင္း ျပဳလုပ္ေသာ စစ္တမ္းတစ္ခုအရ မဲဆႏၵရွင္အမ်ားစုမွာ ႏိုင္ငံအတြက္ အေကာင္းျမင္ေသာ္လည္း ယင္းအေကာင္းျမင္မႈမွာ လြန္ခဲ႔သည့္ တစ္ႏွစ္အေက်ာ္အတြင္း သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ႔သည္။

ႏိုင္ငံအတြက္ ေယဘုယ်အျမင္အားျဖင့္ ႏုိင္ငံသည္ မွန္ကန္သည့္ လားရာဘက္သို႔ သြားေနသည္ဟုေျဖဆိုသူ ၆၂ရာခိုင္ႏႈန္းကယုံၾကည္ၾကသည္။ ယင္းအျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အျမင္ကို လူထုလူတန္းစား အသီးသီးတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။

 

 

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာအျမင္၏ေနာက္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ အဓိကအခ်က္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (၄၂ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ပိုမိုႀကီးမားလာသည့္ ဒီမိုကေရစီေနရာ (၁၆ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ပညာေရးတိုးတက္လာမႈ(၉ရာခိုင္ႏႈန္း) ၊ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ(၈ရာခိုင္ႏႈန္း) ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား (၇ရာခိုင္ႏႈန္း)ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားပိုမိုရရွိလာမႈ(၄ရာခိုင္ႏႈန္း)တို႔ပါ၀င္သည္။

ယင္းကဲ႔သို႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာအျမင္မ်ားအားေကာင္းေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီက ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာစစ္တမ္းႏွင့္ စာလ်င္ အားနည္းေနေသးသည္။ ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီစစ္တမ္းတြင္ ေျဖၾကားသူ ၈၈ရာခိုင္ႏႈန္းက ႏိုင္ငံသည္ မွန္ကန္သည့္ လားရာဦးတည္ဘက္သို႔ သြားေနသည္ဟုယူဆၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၆ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားခဲ႔သည္။

 

 

ႏိုင္ငံအေပၚ ေယဘုယ်အျမင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖဆိုသူအခ်ဳိ႕က သတိရွိေနသည္ကို ျပသခဲ႔ၾကၿပီး ေျဖဆိုသူ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက ၄င္းတို႔၏ အိမ္ေထာင္စု၀င္ေငြသည္ လြန္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ကႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ႔ၿပီး ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကမူ အဆိုးဆုံးဟု ေျဖၾကားသည္။ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ ၄င္းတို႔၏ အိမ္ေထာင္စု၀င္ေငြ အေကာင္းဆုံးဟ ေျဖၾကားခဲ႔သည္။

 

 

ႏိုင္ငံေရးသိျမင္မႈ အဆင့္နိမ္႔ျခင္း

ယခုစစ္တမ္း၏ ေနာက္ထပ္စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္ ေတြ႕ရွိခ်က္တစ္ခုမွာေျဖဆိုသူအမ်ားစုကိုလႊမ္းျခံဳၾကည့္ပါက ႏိုင္ငံေရးသိျမင္မႈမရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ ၄င္းတို႔နယ္ေျမတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သိကြၽမ္းမႈရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ႔ၿပီး ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို သိကြၽမ္းသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

 

 

ယခုကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ မိမိတို႔နယ္ေျမတြင္ ၀င္ေရာက္အေရြးခံမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုသာ ပိုမိုသိရွိလို သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စံခ်ိန္တင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆,၀၇၄ ဦးက ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံၾကမည္ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ႔သို႔ မ်ားျပားလွသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားက ၄င္းတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အသီးသီးကို သိရွိေရးမွာ ေျဖဆိုသူမဲဆႏၵရွင္မ်ား အတြက္ ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚ မႈျဖစ္ႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္ ယခုစစ္တမ္းသည္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တရား၀င္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ သီတင္းပတ္အနည္း ငယ္ၾကာမွ ျပဳလုပ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျဖၾကားသူအမ်ားစုက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို မသိေသးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

မဲဆႏၵရွင္အမ်ားစုမွာ ၄င္းတို႔၏နယ္သို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို မသိရျခင္း၏ အေၾကာင္းမွာပါတီသစ္ အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ သည္။

ေျဖဆိုသူ ၄၃ရာခိုင္ႏႈန္းက ျပည္ေထာင္စုၾကံံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြင့္ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ NLD ကဲ႔သို႔ ပါတီၾကီးမ်ားကို ရည္ညႊန္းလ်က္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို သိကြၽမ္းသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ႔သည္။

 

 

စစ္တမ္းက မဇၥ်ိမမီဒီယာအုပ္စုက ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕က ျပဳလုပ္ေစခဲ႔ၿပီး Merdeka Center for Opinion Research (Malaysia) က နည္းပညာအၾကံေပးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ စစ္တမ္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမွာ Myanmar Survey Research (MSR) ျဖစ္သည္။

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁,၂၀၀ ကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျဖၾကားသူမ်ားကို အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ စီစဥ္တက် မဟုတ္ေသာ နမူနာေကာက္ျခင္းအေပၚ အေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ခဲ႔သည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားကို ျမန္မာလိုပင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေဒသမ်ားတြင္ စကားျပန္မ်ားက ကူညီခဲ႔ၾကသည္။

စစ္တမ္းကို ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ အင္တာဗ်ဴး မလုပ္ႏိုင္ေသာ ခ်င္ျပည္နယ္မွ လြဲ၍ က်န္ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ လူမ်ား ပါ၀င္ခဲ႔သည္။ စစ္တမ္းသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး လူဦးေရကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ရန္ မဲတင္းထားသည္။

 

Tags: