အႏုိင္ရရွိတဲ့ အမ်ဳိးသမီးအမတ္မ်ား

.

(ႏို၀င္ဘာလ ၉ ရက္မွ ၁၃ ရက္၊ ညေန ၃ နာရီထိ ထုတ္ျပန္ခ်က္)

ေရြးေကာက္ပဲြမွာ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္အတြက္ အႏိုင္ရရွိသြားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြစာရင္းကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ၿပီးခဲ့တဲ့ တနလၤာေန႔ ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္ကစၿပီး ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုတစ္ပတ္ ေသာၾကာေန႔ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္ၿပီးတဲ့အထိ ရရွိထားတဲ့ အႏိုင္ရကိုယ္စားလွယ္စားရင္းမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ အမ်ားအျပား ပါ၀င္လာပါ တယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းအလိုက္ အႏုိင္ရရွိေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေနအထားကို စုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့သူ ၇၁ ဦး၊ အႏိုင္ရရွိသူ ၈ ဦး။
ကယားျပည္နယ္မွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့သူ ၂၂ ဦး၊ အႏိုင္ရရွိသူ ၆ ဦး။
ကရင္ျပည္နယ္မွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့သူ ၃၅  ဦး၊ အႏိုင္ရရွိသူ၇ ဦး။
ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့သူ ၂၃  ဦး၊ အႏိုင္ရရွိသူ ၃ ဦး။
မြန္ျပည္နယ္မွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့သူ ၅၂  ဦး၊ အႏိုင္ရရွိသူ ၁၂ ဦး။
ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့သူ ၂၁  ဦး၊ အႏိုင္ရရွိသူ ၂ ဦး။
ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့သူ ၁၃၅  ဦး၊ အႏိုင္ရရွိသူ ၁၃ ဦး။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့သူ ၁၄၄  ဦး၊ အႏိုင္ရရွိသူ ၂၉ ဦး။
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့သူ ၆၆  ဦး၊ အႏိုင္ရရွိသူ ၁၅ ဦး။
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့သူ ၇၆  ဦး၊ အႏိုင္ရရွိသူ ၁၆ ဦး။
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့သူ ၃၅  ဦး၊ အႏိုင္ရရွိသူ ၁၁ ဦး။
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့သူ ၅၂  ဦး၊ အႏိုင္ရရွိသူ ၇ ဦး။
စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့သူ ၄၆ ဦး၊ အႏိုင္ရရွိသူ ၁၄ ဦး။
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့သူ ၁၈  ဦး၊ အႏိုင္ရရွိသူ ၄ ဦး။
 

ဒါကေတာ့ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္ ညေန ၃ နာရီထိ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ကို ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ အႏိုင္ရအမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္စာရင္း ကိုေနာက္တစ္ပတ္မွာ ဆက္လက္တင္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။