ေလယာဥ္ပ်ံသန္းမႈမ်ားကို ေျခရာခံရန္ ၿဂိဳဟ္တုအသုံးျပဳေရး ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား သမိုင္း၀င္သေဘာတူညီခ်က္ရရွိ

.

ဂ်ီနီဗာ၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ။             ။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ မတ္လက MH370 ေလယာဥ္ ထူးဆန္းစြာ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းကဲ႔သို႔ အျဖစ္မ်ဳိးထပ္မံမျဖစ္ပြားေရးအတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္ကို သက္ေသျပႏိုင္မည့္ ေလယာဥ္ ပ်ံသန္းမႈကို ေျခရာခံရာတြင္ ျဂိဳဟ္တုအသုံးျပဳရန္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားက ႏို၀င္ဘာ ၁၁ တြင္ သမိုင္း၀င္သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ႔သည္။

ကုလသမဂၢ၏ ႏိုင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရးယူနီယံ(ITU)က လက္ခံက်င္းပေသာ ကြန္ဖရင့္တစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံမ်ားက သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္က လက္ရွိ ေျမျပင္ အေျခစိုက္ေရဒါ မ်ားကို အားကိုးေနသည့္ အရပ္ဖက္ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈေျခရာခံစနစ္ကို တိုးတက္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။

သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမွာ လူ ၂၃၉ဦးလိုက္ပါသြားေသာ မေလးရွားေလေၾကာင္းလိုင္းမွ MH370ေလယာဥ္ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ITU ၏ေၾကညာခ်က္ကေဖာ္ျပ ခဲ႔သည္။ ထိုအျဖစ္ဆိုးေၾကာင့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာပ်ံသန္းမႈေျခရာခံမႈ၊ ညိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမၻာတစ္၀န္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ႔သည္။

ကြန္ဖရင့္သို႔ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆၀မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ႔သည္။ ကြန္ဖရင့္တြင္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာေလပိုင္နက္ကို အျပည့္အ၀ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည့္ ေျခရာခံစနစ္အတြက္ နည္းပညာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ကိုသတ္မွတ္ခဲ႔သည္။

ေလယာဥ္မွ ေျမျပင္စခန္းမ်ားသို႔ အခ်က္ျပမႈမ်ားထုတ္လႊင့္ရန္ ယခင္က အသုံးျပဳေသာ လႈိင္းႏႈန္းမ်ားကို ေလယာဥ္မွ ျဂိဳဟ္တုသို႔ ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားေပးပို႔ႏိုင္မည္ဟု ITU ကေျပာသည္။ ယခုေျပာင္းလဲမႈက ကမၻာေပၚရွိ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ေလယာဥ္ကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီေျခရာခံႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ITU ၏ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴ႐ိုညႊန္ၾကားေရးမွဴးဖရန္ဆြာရန္စီက ေျပာသည္။