ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ ၁၁၉မႈျဖစ္၊ သကၤန္းဝတ္၊ သီလရွင္ဝတ္ျဖင့္ မဲေပးမႈ ၂ ႀကိမ္ရွိဟု ဆို

.

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ ၁၁၉ မႈျဖစ္၊ သကၤန္းဝတ္၊ သီလရွင္ဝတ္ျဖင့္ မဲေပးမႈ ၂ ႀကိမ္ရွိဟုဆို ဒီသတင္းအတြက္ပံု ျဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္ပံု - ဦးလြင္

ၿပီးခဲ့သည့္ တနဂၤေႏြေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ သမုိင္းဝင္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲ႐ံုျပင္ပႏွင့္ မဲ႐ံုတြင္း ထူးျခားျဖစ္စဥ္ ၁၁၉ မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႔ လံုၿခံဳေရးဆပ္ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ကိုးကားၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္၊ ညေန ၆ နာရီတြင္ ေျပာသည္။

အစီရင္ခံစာပါ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားအနက္ မဲ႐ံုတြင္ျဖစ္ပြားမႈ(၈၈)ႀကိမ္ႏွင့္ မဲ႐ံုျပင္ပျဖစ္ပြားမႈ(၃၁)မႈတို႔ ျဖစ္ၿပီး မဲ႐ံုတြင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားအေနျဖင့္ သံဃာ၊ သီလရွင္ဝတ္ျဖင့္ မဲေပးမႈ ၂ ႀကိမ္ အပါအဝင္ မဲေပးစဥ္ ေသဆံုးမႈ (၃)ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ မဲလက္မွတ္ဆုတ္ၿဖဲမႈ(၂)ႀကိမ္၊ ကိုယ္စားမဲေပးမႈ(၃)ႀကိမ္၊ မဲလက္မွတ္ထပ္မံထုတ္ေပးမႈႏွင့္ မဲမွားမႈ ၁၄ႀကိမ္၊ မဲ႐ံုေျပာင္းေရႊ႕မႈ(၁)ႀကိမ္၊ မဲ႐ံုေႏွာက္ယွက္မႈ(၆)ႀကိမ္၊ မဲေပးစဥ္ မူးလဲမႈ(၂)ႀကိမ္၊ မဲတံဆိပ္တံုး ေပ်ာက္ဆံုးမႈ(၁)ႀကိမ္ႏွင့္ မဲလက္မွတ္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈ(၁)ႀကိမ္တို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနရာေဒသကိုမူ အစီရင္ခံစာကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဖတ္ျပသြားသည့္ ဦးတင္ေအးက ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ မဲ႐ံုျပင္ပျဖစ္ပြားမႈမ်ား အေနျဖင့္ မဲေပးရန္ေဆာ္ဩမႈ ၁၃ႀကိမ္၊ မဲေပးရန္ လာေရာက္စဥ္ ေသဆံုးမႈ(၁)ႀကိမ္၊ အျခား ျဖစ္ပြားမႈ ၁၇ႀကိမ္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားအား အေရယူေပးရန္ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားမႈ ၁၃မႈႏွင့္ ေကာ္မရွင္၏ ေျဖရွင္းေပးမႈ ၃၁မႈရွိသည္ဟု ဦးတင္ေအးက ေျပာသည္။