ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေၾကညာျခင္း ေလးဖင့္ေနျခင္းအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာၿပီ

.

ျမန္မာသမိုင္း၀င္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အခ်ိန္ဆြဲေၾကညာေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုလာျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္   ေလ့လာသူမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီက အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ေပးထားျပီျဖစ္သည္။

NLD ပါတီ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ေတာင္ျပိဳကမ္းျပိဳအႏိုင္ရရွိသည္ဟု အခိုင္အမာအတည္ျပဳေျပာၾကားထားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေတာ္ေလးလြတ္လပ္မႈရွိသည္ဟု ေျပာေသာ္လည္း မူမမွန္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာသည္။ ထိုျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ရလဒ္ကို အပိုင္းလိုက္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေၾကညာေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး စိုးရိမ္မိေၾကာင္းလည္း ေျပာခဲ့သည္။

"ဒါက ဘယ္လိုမ်ားလဲဆိုေတာ့ ရလဒ္ကို ေသြဖည္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနသလိုပါပဲ။" "It shouldn't be like that … they are trying to be crooked,"ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ေၾကာင္းကို ျပိဳင္ဖက္အာဏာရပါတီမွ ပူးတြဲဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးေဌးဦးက "ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထင္ထားတာထက္ အႀကီးအက်ယ္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။"ဟု ၀န္ခံထားျပီးလည္းျဖစ္သည္။

ရလဒ္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ရာတြင္ အခ်ိန္ၾကာေလးဖင့္ေနစဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖြဲ႔စည္းပုံအရ သမၼတျဖစ္ခြင့္ တားျမစ္ခံထားရေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားလာသည္။

သမၼတအထက္မွေနကာ အစိုးရအဖြဲ႔အား ဦးေဆာင္မည္ဆိုသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစီအစဥ္က အာဏာျပင္းသည့္ စစ္တပ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔လာလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အကဲျဖတ္မ်ားက သုံးသပ္ထားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလတိုင္ေအာင္ က်င္းပႏိုင္ဦးမည္မဟုတ္ေပ။