ေရြးေကာက္ပြဲ မွ်တမႈ မရွိေပမယ့္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းမႈ မ်ားစြာရွိဟု ေဒၚစုေျပာ

.

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားက NLD ပါတီက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာမ်ားစြာရရွိလာမည့္ အေျခအေနရွိကာ အစိုးရသစ္ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေတာ့မည့္ အေနအထားတြင္ရွိသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး "မွ်တမႈ မရွိေပမယ့္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းမႈ မ်ားစြာရွိေၾကာင္း" အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘီဘီစီႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာလိုက္သည္။

"အခ်ိန္ကလည္း ေျပာင္းလဲေနပါျပီ။ ျပည္သူေတြလည္း အရင္လို မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး ေျပာင္းလဲေနပါျပီ။"ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါတီ NLD က လႊတ္ေတာ္ေနရာမ်ားစြာ အႏုိင္ရကာ ေနာက္အစိုးရသစ္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္မည့္ အေျခအေနကို ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားက ေဖာ္ျပေနျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ထုတ္လာခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက ႏွစ္ ၂၅ အတြင္း ပို၍ ဒီမိုကေရစီက်သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ ေလးေလးနက္နက္ သုံးသပ္စရာရွိေနျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း အာဏာရႏိုင္ေျခရွိကာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ခံ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာျပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံကို ျပန္လည္ပုံေဖာ္ႏိုင္ခြင့္ ရႏိုင္ေတာ့ဖြယ္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအရမႈ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ သမၼတ ျဖစ္ႏိုင္ခြင့္ မရွိေပ။

လက္ရွိအာဏာရ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲ အ႐ႈံးကို ဝန္ခံထားျပီးလည္း ျဖစ္သည္။