ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ SNLD ပါတီမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၂၅ ေနရာ အႏိုင္ရရွိ

.

 ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ။               ။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ SLND ပါတီသည္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၂၅ ေနရာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္ဟု ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးစိုင္းလိတ္က ေျပာသည္။

ယေန႔ မဲေရတြက္ၿပီး ေနာက္ဆံုးစာရင္းအရ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၂၅ ေနရာ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၃ ေနရာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းမွ တိုင္းရင္းသားေရးရာ မဲစာရင္းမွာ သတင္းမေရာက္ေသးပါဟု SNLD ပါတီ ေတာင္ႀကီးရံုးမွ သိရသည္။

အႏိုင္ရရွိေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေ နရာမ်ားမွာ ေက်ာက္မဲ မဲဆႏၵနယ္ ၁-၂၊ သီေပါ ၁-၂၊ နမၼတူ ၂၊ သိႏၷီ ၁-၂၊ တန္႔ယန္း ၂၊ မိုင္းရယ္ ၁-၂၊ မူဆယ္ ၁၊ လြိဳင္လင္ ၂၊ လဲခ်ား ၁-၂၊ မိုင္းကိုင္ ၁-၂၊ ကြန္ဟိန္း ၁-၂၊ လင္းေခး ၁-၂၊ မိုးနဲ ၁-၂၊ ေမာက္မယ္ ၁၊ နမ့္စန္ ၂၊ မန္စီ ၂ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ေနရာမ်ားမွာ ေက်ာက္မဲ၊ သီေပါ၊ နမၼတူ၊ သိႏၷီ၊ တန္႔ယန္း၊ မိုင္းရယ္၊ မူဆယ္၊ လဲခ်ား၊ မိုင္းကိုင္၊ ကြန္ဟိန္း၊ လင္းေခး၊ မိုးနဲၿမိဳ႕နယ္တို႔ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေနရာမ်ားမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)၊ (၃) ႏွင့္ (၄) တို႔ျဖစ္သည္။