ဟုမၼလင္းျမိဳ႕နယ္တြင္ NLD ႏုိင္

.

မႏၲေလး၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၀။ ။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ ဟုမၼလင္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးမ်ိဳးညႊန္႔ က ၃၄၇၉၇ မဲႏွင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ)မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေမာင္ထြန္းက ၂၉,၆၁၃ မဲႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႔ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးဝင္းေခါင္ က ၁၁,၀၃၇ မဲတို႔သာ ႐ရွိရႈံးနိမ္႔ခဲ႔သည္။

တိုင္းေဒသၾကီး(၁)တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေဝျဖိဳး က ၂၁၀၄၂ မဲျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး တိုင္းလိုင္ (ရွမ္းနီ)က တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသက္တင္ က ၂၀၈၅၈ မဲႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႔ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီမွ တိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသန္းေဝ က ၇၄၉၄ မဲျဖင့္ ရႈံးနိမ္႔ၾကသည္။

ထို႔အျပင္ တိုင္းေဒသၾကီး(၂)တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မွ တိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေက်ာ္ေဌးလြင္ က ၁၂,၄၄၂ မဲျဖင့္အႏုိင္ရရွိျပီး တိုင္းလိုင္ (ရွမ္းနီ)မွ တိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးစိုင္းေနမ်ိဳးေအာင္ က ၇၃၈၉ မဲႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီမွ တိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးခင္ေမာင္ေဆြ က ၃၄၅၇ မဲတို႔ရရွိကာ ရႈံးနိမ္႔ခဲ႔ၾကသည္။