မဲေရတြက္မႈမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိဟု အီးယူေလ႔လာသူမ်ားခ်ီးက်ဴး

.

ရန္ကုန္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ။              ။ ႏို၀င္ဘာ၈က က်င္းပခဲ႔သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ အမ်ားေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ ထူးျခားေကာင္းမြန္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း မဲေပးမႈႏွင့္ မဲေရတြက္မႈကို ေလ႔လာသည့္ အီးယူတာ၀န္ရွိသူမ်ားအဖြဲ႕တစ္ခုက ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ျပဳလုပ္ၿပီး ၿပီးဆုံးရန္ သီတင္းပတ္အနည္းငယ္ၾကာႏိုင္သည့္ မဲေရတြက္ျခင္းမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည္ဟု ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္က ရန္ကုန္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားသို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာမႈအႀကီးအကဲ အလက္ဇန္ဒါဂရတ္လမ္စ္ေဒါဖ္က ေျပာသည္။

အီးယူအဖြဲ႕သည္ မဲေရတြက္မႈ၊ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မေက်နပ္မႈမ်ားကို ေလ႔လာရန္ အီးယူအဖြဲ႕သည္ ဒီဇင္ဘာ ၂အထိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကရက္တစ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲဟာ သမိုင္း၀င္အဆင့္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကို စနစ္တက်စီစဥ္ခဲ႔ၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ားဟာလည္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြၾကား အမွန္တကယ္ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကပါတယ္။

အနာဂါတ္မွာ အမွန္တကယ္စစ္မွန္တဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေတြအတြက္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ၊ တရားေရးဆိုင္ရာနဲ႔ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈေတြေတာ့ လိုအပ္ပါလိမ္႔မည္"ဟု မစၥတာလမ္စ္ေဒါဖ္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ႔သည္ဟုလည္း ၄င္းက ထပ္မံေျပာၾကားခဲ႔သည္။ ေလ႔လာခဲ႔သည့္ မဲ႐ုံ ၅၀၀ေက်ာ္အနက္ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေကာင္းသည္ သို႔မဟုတ္ အလြန္ေကာင္းသည္ဟု ဆိုသည္။

အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၈ ႏိုင္ငံရွိသည္ အီးယူသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေလ႔လာရန္ ေလ႔လာသူ ၁၅၀ ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္ခဲ႔သည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းရွိတဲ႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခ်ီးက်ဴးပါတယ္။ ဒါဟာ ထူးျခားေကာင္းမြန္တဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုပါ။ ယခင္က အမ်ားေမွ်ာ္လင့္ထားတာထက္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္ခဲ႔ပါတယ္"ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ခ်ီးက်ဴးရမည့္သူမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိမ်ားလည္း ပါ၀င္ၿပီး ၄င္းတို႔သည္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး ကူညီေပးခဲ႔သည္ဟု အီးယူအဖြဲ႕ကေျပာသည္။ မဲ႐ုံမ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကိုလည္း အီးယူအဖြဲ႕က ခ်ီးက်ဴးခဲ႔သည္။

မဲေပးသည့္ေန႔တြင္ စစ္တပ္ စခန္းမ်ားသို႔၀င္ေရာက္ရာတြင္လည္း အခက္အခဲမရွိေၾကာင္း အီးယူအဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ "အစီအစဥ္က်တဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အျပည့္အ၀၀င္ေရာက္ေလ႔လာႏိုင္ခဲ႔ပါတယ္"ဟု ၄င္းအဖြဲ႕ကဆိုသည္။