ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ေလးစားရန္ နယူးဇီလန္အစိုးရ တိုက္တြန္း

.

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို အားလုံးေသာပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေလးစားၾကရန္ နယူးဇီလန္အစိုးရက တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

"ယခုေရြးေကာက္ပြဲက ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ သမိုင္းမွတ္တိုင္ျဖစ္ၿပီး ပါတီအဖြဲ႔အစည္းတုိင္းက ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ ေလးစားမႈရွိၾကရန္လိုေၾကာင္း" ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ပူးတြဲႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ဂၽြန္ကီးက ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

"ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား၊ ကိုယ္စားရွယ္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအာဏာပိုင္မ်ားအားလုံးတို႔အား မဲဆႏၵေပးေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ စည္းကမ္းတက် က်င္းပႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ခ်ီးက်ဳးဂုဏ္ျပဳသည္။"ဟုလည္း ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

"နယူးဇီလန္က မဲေပးရာတြင္ အကူအညီအျဖစ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား ေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာဒီမိုကေရစီ အေရႊ႕အေျပာင္းမွာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေထာက္ကူျပဳသြားေရး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း"လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၈ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အျပည့္အစုံကို လာမည့္ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ထုတ္ျပန္မည္ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္စတြင္ အစိုးရသစ္ စတင္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။