ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ မဲဆႏၵရွင္မ်ား အေကာင္းျမင္မႈ တစ္ႏွစ္အတြင္း ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းက်ဆင္း

.

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၇ ။               ။ ျမန္မာမဲဆႏၵရွင္ေတြ ႏုိင္ငံအေပၚ အေကာင္းျမင္မႈဟာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကထက္ ၂၆ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း စစ္တမ္းတစ္ခုက ေဖာ္ျပေနသည္။

ယင္းစစ္တမ္းကို မဇၩိမမီဒီယာက ဦးေဆာင္ကာ မေလးရွား Merdeka Center for Opinion Research က နည္းပညာ အႀကံေပးခဲ့သည္။ စစ္တမ္းကို Myanmar Survey Research (MSR)က အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ရက္မွ ၃၁ရက္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ယင္းစစ္တမ္းတြင္ ႏုိင္ငံသည္ လားရာဘက္ကို သြားေနသည္ဟု ေျဖဆုိသူ ၆၂ ရာခုိင္ႏႈန္းက ယံုၾကည္ၾကသည္။ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အျမင္မ်ားကို လူထုလူတန္းစား အသီးသီးတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာအျမင္၏ေနာက္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားစြာရွိေနသည္ဟုလည္း ဆုိသည္။ အဓိကအခ်က္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ(၄၂ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ပိုမိုႀကီးမားလာသည့္ ဒီမိုကေရစီေနရာ (၁၆ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ပညာေရးတိုးတက္လာမႈ(၉ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ(၈ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား(၇ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားပိုမိုရရွိလာမႈ(၄ရာခိုင္ႏႈန္း)တို႔ပါဝင္သည္။

အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အျမင္မ်ားသည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းႏွင့္ ယွဥ္လ်င္ အားနည္းေနၿပီး ထုိစဥ္က ေျဖၾကားသူ ၈၈ရာခုိင္ႏႈန္းက အေကာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံအေပၚ ေယဘုယ်အျမင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖဆိုသူအခ်ဳိ႕က သတိရွိေနသည္ကို ျပသခဲ႔ၾကၿပီး ေျဖဆိုသူ ၄၄ရာခိုင္ႏႈန္းက ၄င္းတို႔၏ အိမ္ေထာင္စု၀င္ေငြသည္ လြန္ခဲ႔သည့္ႏွစ္ႏွစ္ကႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ႔ၿပီး ၂၁ရာခိုင္ႏႈန္းကမူ အဆိုးဆုံးဟု ေျဖၾကားသည္။ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ ၄င္းတို႔၏ အိမ္ေထာင္စု၀င္ေငြ အေကာင္းဆုံးဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

စစ္တမ္းအတြက္ ေမးျမန္းရာတြင္ ေျဖဆုိသူ အမ်ားစုက ႏုိင္ငံေရးသိျမင္မႈ မရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။

ေျဖဆိုသူအမ်ားစုသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၎တို႔ ေဒသတြင္ ဝင္ေရာက္ အေရြးခ်ယ္ခံမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းထက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီကိုသာ သိရွိၾကသည္။ ေမးျမန္းသူ၏ ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္းကသာ ၎တို႔နယ္ေျမတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ကို သိကြ်မ္းခဲ့ၾကၿပီး ၄၃ရာခုိင္ႏႈန္းက ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုသာ သိကြ်မ္းၾကသည္။

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စံခ်ိန္တင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆,၀၇၄ ဦးက ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံၾကမည္ျဖစ္သည္။ ယခုကဲ႔သို႔ မ်ားျပားလွသည့္ကိန္းဂဏန္းမ်ားက ၄င္းတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအသီးသီးကို သိရွိေရးမွာ ေျဖဆိုသူမဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု စစ္တမ္းက သံုးသပ္ထားသည္။

အဆုိပါ စစ္တမ္းကို အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၁၂၀၀ထံ သြားေရာက္ေမးျမန္းထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္မွ လြဲ၍ က်န္ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းအားလံုးတြင္ ေမးျမန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။