အင္တာနက္ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းမႈဥပေဒမွာ ယူေကအတြက္ စိတ္ပ်က္စရာတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္

.

လန္ဒန္၊ ႏို၀င္ဘာ - ၅ ။         ။ တိုရီအစိုးရ၏ ေစာင့္ၾကည့္ေရးဥပေဒအသစ္အရ ၿဗိတိသွ်ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားအား စမတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို တရား၀င္ဖာက္ထြင္းခြင့္ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီ MI5ႏွင့္ ျပည္ပေထာင္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီ MI6တို႔ကို ကူညီရန္ ဖိအားေပးခံရေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး၊ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး စြမ္းအား ဥပေဒၾကမ္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ၿဗိတိန္၏ အစိုးရဆက္သြယ္ေရးရံုးခ်ဳပ္ကလည္း ဖံုးမ်ားကို အေ၀းမွခ်ိတ္ဆက္ၿပီး နားေထာင္ကိရိယာသဖြယ္ အသံုးျပဳမည့္ ဂ်မ္းစ္ဘြန္းစတိုင္ ကိရိယာ ၾကားျဖတ္စြက္ဖက္မႈ (equipment interference)ကို အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။

မည္သည့္အေနာက္ႏိုင္ငံထက္မဆို ပိုလြန္သည့္ အခ်က္အလက္ အစုေဆာင္းႏိုင္ဆံုးစြမ္းအားကို စတင္ထူေထာင္မႈႏွင့္အတူ သံသယရွိသူမ်ားထံမွ ဆက္သြယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို ထုႏွင့္ထည္ႏွင့္ စုေဆာင္းခြင့္ျပဳသည့္ ဥပေဒေဟာင္းတစ္ရပ္ကို MI5က အသံုးျပဳေနေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး သရပ္ဆာ ေမက ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

အတိတ္ကာလတုန္းကမူ တယ္လီကြန္းကုမၸဏီမ်ားမွာ မိမိတို႔ ဆႏၵအေလ်ာက္သာ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားကို ဖုန္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ အေ၀းခ်ိတ္ဆက္မႈကို ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယခုဥပေဒအသစ္အရ မျဖစ္မေနခြင့္ျပဳဖို႔ လိုအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ဥပေဒအသစ္အရ အင္တာနက္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း ယူေက၀ဘ္သံုးစြဲသူမ်ား၏ တစ္ႏွစ္စာ ပင္မဘေရာက္ဆာသမိုင္းကို မွတ္တမ္းျပဳထိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္သည္။

သတိေပးခ်က္လိုအပ္မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း ဆိုက္တစ္ခုအတြင္းရွိ တစ္သီးပုဂၢလ ၀ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားထက္ ပင္မဒိုမိန္းမ်ားကိုသာ စာရင္းျပဳစုထားရမည္ျဖစ္သည္။

ေလာ္ဘီအုပ္စုမ်ားကို အေလွ်ာ့ေပးသည့္အေနျဖင့္ ေမက တရားသူႀကီးအဖြဲ႕အား ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက အတည္ျပဳလုိက္သည့္ ၀ရမ္းမ်ားကို ပိတ္ဆို႔တားဆီးရာတြင္ ဥပေဒတံတိုင္းအျဖစ္ ရပ္ခံႏိုင္ခြင့္ျပဳ သည့္ကာကြယ္ေရးမူေဘာင္မ်ားကို ဖြင့္ျပခဲ့သည္။    

ပါလီမန္အမတ္မ်ား၊ အလားတူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဥေရာပ ပါလီမန္အမတ္မ်ားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ တရား၀င္၀ရမ္းႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္မႈႏွင့္အတူ မည္သည့္ လႊႊတ္ေတာ္အမတ္၏ ဖုန္းကိုမွ် ခိုးဖမ္းခြင့္မျပဳသည့္ ၀ီလ္ဆင္သေဘာတရားကို ဥပေဒအေျခံအျဖစ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အသံုးျပဳလာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ေလဘာပါတီ၏ အန္ဒီ ဘန္းဟမ္းက ဥပေဒသစ္မွာ ခိုးေၾကာင္းခုိး၀ွက္ဥပေဒ မဟုတ္သကဲ့သို႔ ထုႏွင့္ထည္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းမႈလည္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ၿပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ႀကိဳဆိုလိုက္ေသာေၾကင့္ အရပ္ဖက္လြတ္လပ္ခြင့္အုပ္စုမ်ားမွာ အံ့အားသင့္ခဲ့ၾကရသည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ရာတြင္ အက္ဒြပ္စႏိုးဒင္ႏွင့္ ဂလင္း ဂရင္း၀ါ့မွသည္ ရပ္ခံကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ Liberty မွ ရွာမီ ခ်ာခရာဘာတီအထိေသာ ထိပ္တန္း သတင္းအခ်က္အလက္ ပြင့္လင္းျမင္သာေရး ရပ္ခံအေရးဆို သူမ်ားကမူ အစိုးရ၏ ဥပေဒအသစ္မွာ အစဥ္အဆက္မရွိခဲ့ဖူးသည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု သတိေပးခဲ့ၾကသည္။