ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ အညႊန္းကိန္းတြင္ ေနာ္ေ၀ဦးေဆာင္၊ အာရွတြင္ စင္ကာပူက ထိပ္တန္းျဖစ္

.

စင္ကာပူ၊ ႏို၀င္ဘာ ၂ ။          ။ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ အညႊန္းကိန္းအတြက္ ႏိုင္ငံ၁၄၂ခုအား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတစ္ခုတြင္ စင္ကာပူက အာရွတြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထိပ္တန္းစာရင္း ၀င္လာျပန္သည္။

ကမၻာ့အဆင့္တြင္ စင္ကာပူက အဆင့္ ၁၇ ရရွိခဲ႔ၿပီး လြန္ခဲ႔သည့္ႏွစ္ကႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အဆင့္တစ္ခုတက္လာသည္။ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ အညႊန္းကိန္း 2015 Prosperity Index ကို လန္ဒန္အေျခစိုက္ ပညာရွင္အၾကံေပးအဖြဲ႕ Legatum Institute က ႏို၀င္ဘာ ၂တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္မူ စင္ကာပူက အဆင့္-၃ ေနရာတြင္ ရွိေနခဲ႔ၿပီး နယူးဇီလန္က အဆင့္-၄ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်က အဆင့္-၁၂ အသီးသီးရရွိထားသည္။

က႑ ရွစ္ခုတြင္ မည္သည့္ေနရာမွ ပထမမစြဲေသာ္လည္း တစ္ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာအရ ေနာ္ေ၀က ထိပ္တန္းေနရာတြင္ ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာ္ေ၀သည္ က႑အားလုံးအတြက္ ထိပ္တန္း ၁၀ ထဲတြင္ အဆင့္ခ်ိတ္ေနခဲ႔သည္။

ကမၻာ့အဆင့္တြင္ စင္ကာပူကို အဆင့္-၁၇ ခ်ိတ္ေစျခင္းမွာ စီးပြားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေကာင္းမြန္သည့္ အညႊန္းကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းက႑တြင္ စင္ကာပူသည္ လြန္ခဲ႔သည့္ႏွစ္က ပထမခ်ိတ္ ခဲ႔သည့္ ဆြစ္ဇာလန္ကို ေက်ာ္တက္ခဲ႔သည္။

ထို႔အျပင္ စင္ကာပူသည္ အလုပ္သမားတစ္ဦးခ်င္းစီၾကြယ္၀မႈတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄၀,၇၅၀ျဖင့္ ကမၻာတြင္ ဒုတိယေနရာလိုက္ၿပီး လူဇင္ဘတ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇၂,၉၃၁ျဖင့္ ဗိုလ္စြဲသည္။ စင္ကာပူက အဆင့္ျမင့္နည္းပညာပို႔ကုန္တြင္လည္း ၄၇ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တတိယအျမင့္ဆုံးျဖစ္သည္။

ကမၻာလုံးဆိုင္ရာအဆင့္တစ္ခုတြင္ အျခားအညႊန္းကိန္းမ်ားအတြက္ စင္ကာပူက စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းႏွစ္ခုစလုံးတြင္ အဆင့္-၁၂၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အဆင့္-၁၃၊ က်န္းမာေရးတြင္ အဆင့္-၁၄၊ ပညာေရးတြင္ အဆင့္-၁၅ႏွင့္ လူမႈအရင္းအႏွီးၾကြယ္၀မႈတြင္ အဆင့္-၂၅ရရွိသည္။

စင္ကာပူ၏ အညံ့ဖ်င့္ဆုံးက႑မွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာတြင္ အဆင့္-၃၈သာရရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းက႑မွာပင္ အာရွတြင္ အဆင့္-၄ခ်ိတ္ေသးသည္။