တရုတ္ဂ်ီဒီပီဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အဆိုးရြားဆံုးအျဖစ္ ၆.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ အရွိန္ေလ်ာ့က်

.

ေပက်င္း၊ ေအာက္တုိဘာ - ၁၉ ။           ။ တရုတ္အမ်ိဳးသား စာရင္းအင္းဗ်ဴရိုက တနလၤာေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ တစ္ဦးခ်င္းထုတ္ကုန္တန္ဖိုး ဂ်ီဒီပီမွာ တတိယသံုးလပတ္ ကာလတြင္ ယမန္ႏွစ္က အလားတူကာလႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၆.၉ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ႀကီးထြားျပန္႔ကားလာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

CNNMoney ၏ စီးပြားေရးစစ္တမ္းက ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္း ၆.၇ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ ႏွစ္၀က္ကာလ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ၇ရာခိုင္ႏႈန္းမွ အရွိန္ေလ်ာ့က် သြားခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္ သည္။

ေ၀ဖန္သံုးသပ္သူမ်ားကမူ တရုတ္စီးပြားေရး ေႏွးေကြးက်ဆင္းသြားလိမ့္မည္ဟု ကာလၾကာျမင့္စြာကတည္းက သိေနခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံကို လမ္းမ်ား၊ မီးရထားလမ္းမ်ား၊ အိမ္ယာမ်ား တည္ေဆာက္မႈအေပၚ မွီခိုေနရသည့္ အေျခအေနမွ စားသံုးသူအသံုးစရိတ္ျဖင့္ လည္ပတ္သည့္ စီးပြားေရးစနစ္ပံုစံသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေပက်င္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္တြင္ပင္ စီးပြားေရးက ေႏွးေကြးသြားရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုခန္႔မွန္းခ်က္မွာ ယခု တကယ္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ေပက်င္း၏ ယခုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ၇ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ ပထမ၆လတြင္မူ ထိုရည္မွန္းခ်က္မွာ ျပည့္မီွခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ဆိုသည္မွာလည္း ပံုမွန္ ဂ်ီဒီပီ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ မွန္မွန္ႀကီးဖြံ႕ၿဖိဳးေနခဲ့သည့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ စာလွ်င္မူ အေတာ္အတန္ ျခားနားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ အလုပ္ေပးႏိုင္မႈ အဆင့္ ကိုေရရွည္ထိန္းထားႏိုင္ေအာင္ေတာ့ လံုလံုေလာက္ေလာက္ သန္မာေနပါေသးသည္။

Oxford Economics မွာ စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ လူး၀စ္ ကြီကမူ ဂ်ီဒီပီအခ်က္အလက္မ်ုားက တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ ထင္သာျမင္သာသည့္ ေႏွးေကြးက်ဆင္းမႈကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကိုေဖာ္ျပေနသည္ဟု ေျပာၾကားပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ေပက်င္းအေနျဖင့္ ၄င္း၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရည္မွန္းခ်က္ကို လက္လွမ္းမီေသာ အတိုင္းအတာအတြင္း ဆက္ထိန္းထားလိုပါက ဆတိုးႏႈန္းျဖင့္ စီးပြားေရးလႈံ႕ဆြမႈအစီအစဥ္မ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။   

တရုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ကမူ စီးပြားေရးေႏွးေကြး က်ဆင္းသြားမည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ားက ကမၻာ့လူသံုးကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈံးမ်ားကို ရိုက္ခတ္မႈရွိၿပီး၊ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ကုန္အေပၚ မွီခိုေနရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္အခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

‘ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္နဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ စီးပြားေရးတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ကမၻာႏွင့္အ၀န္း စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ ကင္းမဲ့မႈဒဏ္ကို တရုတ္တစ္ႏိုင္ငံတည္း ႀကံ႕ႀကံ႕ခံမေနႏိုင္ပါဘူး’’ဟု ရွီက အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ရိုက္တာသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ‘တရုတ္စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ္တို႔မွာလည္း စိုးရိမ္ေသာကေတြရွိသလို၊ အဲဒါေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္’ဟုလည္း ရွီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။