နာမည္ႀကီးကုမၸဏီမ်ား အသုံးစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်မႈေၾကာင့္ ေၾကာ္ညာအသုံးျပဳမႈ ၇ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္း

.

ဘန္ေကာက္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ။          ။ နာမည္ႀကီးကုမၸဏီမ်ား ၄င္းတို႔၏ဘတ္ဂ်က္ကို ေလွ်ာ့ခ်မႈေၾကာင့္ ေၾကာ္ညာအတြက္ အသုံးစရိတ္မွာ လြန္ခဲ႔သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ဘတ္ေငြ ၁၀ ဒသမ ၄၆ ဘီလ်ံ ရွိခဲ႔ရာမွ လြန္ခဲ႔သည့္လက ဘတ္ေငြ ၉ ဒသမ ၇၆ ဘီလ်ံသာရွိကာ ၇ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားခဲ႔သည္ဟု ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ မီဒီယာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Nielson (Thailand) ကေျပာသည္။

အနာေလာ့႐ုပ္သံ၊ ေရဒီယုိ၊ သတင္းစာႏွင့္ မဂၢဇင္းမ်ားသည္ ေၾကာ္ညာရရွိမႈ သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ႔သည္။ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ႐ုပ္သံေၾကာ္ညာရရွိမႈမွာ ၁၆ဒသမ၉ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းကာ ဘတ္ေငြ ၄ ဒသမ ၄၁ ဘီလ်ံ၊ ေရဒီယိုတြင္ ၁၁ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းကာ ဘတ္ေငြ ၄၄၉ သန္း၊ သတင္းစာမ်ားတြင္ ၁၄ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းကာ ဘတ္ေငြ ၉၅၅ သန္းႏွင့္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ၁၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္းႏႈန္း က်ဆင္းကာ ဘတ္ေငြ ၃၇၉ သန္းသာ ရရွိခဲ႔သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေကဘယ္/ၿဂိဳဟ္တု႐ုပ္သံမ်ားတြင္မူ ေၾကာ္ညာမႈမွာမူ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ႔ၿပီး ဘတ္ေငြ ၅၁၁ သန္းရရွိခဲ႔သည္။ ထို႔အျပင္ဒစ္ဂ်စ္တယ္႐ုပ္သံတြင္ ၂၄ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ ကာဘတ္ေငြ ၁ ဒသမ ၆၄ ဘီလ်ံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အင္တာနက္တြင္ ၁၀ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ကာ ဘတ္ေငြ သန္း ၁၀၀ ျဖင့္လည္းေကာင္း အသီးသီးရရွိခဲ႔သည္။

လြန္ခဲ႔သည့္လက ေၾကာ္ညာမႈေလ်ာ့က်ရျခင္းမွာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ အႀကီးမားဆုံးေၾကာ္ညာသည့္ ကုမၸဏီႀကီးသုံးခုျဖစ္ေသာ Unilever(Thai) Holding ၊ Toyota Motor Thailand ႏွင့္ Beierdorf တို႔က အသုံးစရိတ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေသာေနအိမ္ျပင္ပတြင္ ျမင္ရေသာ ေၾကာ္ညာမ်ားလည္းတိုးတက္ခဲ႔ၿပီး ႐ုပ္႐ွင္ေၾကာ္ညာမ်ားက ဘတ္ ၄၀၁ သန္းႏွင့္ ေအာက္ ဒိုးေၾကာ္ညာမ်ားက ၈ ဒသမ ၃ ရာခို္င္ႏႈန္းတိုးလာက ဘတ္ ၃၅၂သန္းရရွိခဲ႔သည္။ ခရီးသည္အေရအတြက္မ်ားျပားလာသည့္အတြက္ ရပ္နားရာေနရာမ်ားသည္ ေၾကာ္ညာအတြက္ အေရးပါလာကာ ယင္းေနရာ မ်ားတြင္ ေၾကာ္ညာႏႈန္းက ၃၉ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းတက္လာကာ ဘတ္ ၄၄၃ သန္းရရွိခဲ႔သည္။