ပါရာဂွေး ၂-၂ ကာတာ (Highlights)

17 June 2019
ပါရာဂွေး ၂-၂ ကာတာ (Highlights)

ကိုပါအမေရိက အုပ်စု (B) ပွဲစဉ်ရလဒ်

ပါရာဂွေး ၂-၂ ကာတာ

ဂိုး ကာဒိုဇို (၄-P)မိနစ်၊ ဂွန်ဇာလက်ဇ် (၅၆)မိနစ် - အလီ (၆၈)မိနစ်၊ ခူလ်ကီ (၇၇)မိနစ်