ဆန္တင္ပို႔မႈ အဆင့္ကို ထိန္းထားႏိုင္ေရး ထိုင္းႏိုင္ငံက သိုေလွာင္ဆန္မ်ား ျဖည့္တင္းထား

.

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီေၾကာင့္ ဆန္အထြက္ႏႈန္းက်မည္ကို ခုမိေထမိရန္အတြက္ သိုေလွာင္ဆန္မ်ား ျဖည့္တင္းကာထားသည့္အတြက္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးဆန္တင္ပို႔ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ၏ဆန္တင္ပို႔မႈက တည္ၿငိမ္ေနဖြယ္ရာရွိသည္။

ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈသည္ ၂၀၁၅ အတြက္ အစိုးရရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မီကာ ဆန္ခ်ိန္ ဆယ္သန္းနီးပါးရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး အပီရာဒီတန္ထရာပြန္က ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုတြင္ ေျပာခဲ့သည္။ လာမည္ႏွစ္ကုန္အတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံက အရန္သိုေလွာင္ဆန္ တန္ခ်ိန္ ၁၃ သန္းလုံးကို ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ထိုင္းအလယ္ပိုင္း ေျမျပန္႔ေဒသရွိ စပါးစိုက္ခင္းမ်ားသည္ ေရျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုနီးပါးအတြင္း အနိမ့္ဆုံးအျဖစ္ အထြက္ႏႈန္းက်ဆင္းေသာ္လည္း ေရာင္းခ်မႈအား ထိန္းထားႏိုင္ၿပီး ကမာၻ႔ဆန္ ကုန္သြယ္မႈ၏ ေလးပုံတစ္ပုံကို တင္ပို႔ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ဆန္ထြက္ရွိမႈက ေျခာက္ႏွစ္ၾကာ ဝယ္လိုအားတက္ေနေသာ္လည္း ၂၀၀၉-၁၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပထမဆုံးအျဖစ္ က်ဆင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနက ေျပာသည္။

"လာမယ့္ႏွစ္မွာ ေကာက္ပဲသီးႏွံက ဒီႏွစ္လို အထြက္လႈိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။"ဟု အမ်ိဳးသမီးဝန္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အပီရာဒီက ေျပာခဲ့သည္။ သိုေလွာင္ဆန္မ်ားက အစိုးရက ထုတ္ေရာင္းမွာက ျပႆနာမဟုတ္ဘဲ ေစ်းကြက္သို႔ ဆန္သစ္မ်ား ေရာက္ရွိလာမွာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာခဲ့သည္။

ဆန္ၾကမ္းထြက္ရွိမႈသည္ အေစာပိုင္းႏွစ္က တန္ခ်ိန္ ၃၂ ဒသမ ၆၂ သန္းမွ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက်ဆင္းကာ ၂၀၁၅-၁၆ တြင္ ၁၉၉၆-၉၇ ေနာက္ပိုင္း အနိမ့္ဆုံးအျဖစ္ တန္ခ်ိန္ ၂၂ ဒသမ ၉၈ သန္းသို႔ အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့က်ထြက္ရွိဖြယ္ရွိေၾကာင္း ထုိင္းစိုက္ပ်ိဳးစီးပြားေရးဌာနက စက္တင္ဘာလအတြင္းက ေျပာထားသည္။

Ref: Bangkok Post