ျမန္မာ အစိုးရက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ သက္သာခြင့္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ စီစဥ္

.

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၃ ။        ။ အစုိုးရက ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ေပးထားသည့္ အခြင့္အလမ္းမက္လံုးမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်မည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္အား ျပဌာန္းႏုိင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ကို ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေခၚယူသြားရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္က စင္ကာပူတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခု ၌ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒတြင္ ျပည္ပမွတင္သြင္းလာသည့္ ကားအခ်ဳိ႕အေပၚ အခြန္သက္သာခြင့္ ဖယ္ရွားၿပီး အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက တင္သြင္းလာသည့္ အခြန္လြတ္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္လည္း အခြန္ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကို ဆြဲေဆာင္ရာမွာ မက္လံုးအခ်ိဳ႕က မလိုအပ္ေတာ့ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒီသက္သာခြင့္ေတြက အားသာမႈမရေစပါဘူး။ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ တာ၀န္သိတဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြ ၀င္ေရာက္လာတာကိုပဲ ေမွ်ာ္လင္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ၁၀ ဆ ျမင့္တက္ကာ အေမရိကန္ ၄ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း Chatham House မွ ျပဳလုပ္သည့္ စစ္တမ္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။