ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ား ဆြဲေဆာင္ရန္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ မက္လံုးမ်ား ထိုင္းအစိုးရ အတည္ျပဳ

.

ဘန္ေကာက္၊ စက္တင္ဘာ - ၁၆ ။        ။ ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္လာႏို္င္စရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုအေနျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕က ယခင္ကထက္ပိုမိုေသာ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ မက္လံုးမ်ားကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အဆိုျပဳခ်က္အသစ္က အစိုးရအား ေကာ္ပိုရိတ္၀င္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ကို ယခင္က ၈ႏွစ္သာေပးခဲ့ရာမွ ၁၃ႏွစ္အထိ တိုးျမွင့္ေပးရန္ တိုက္တြန္းထားသည္ဟု အစိုးရေျပာခြင့္ရ ပုဂိုလ္ ဆန္ဆန္း ကူကမ္နာ့က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနာက္၅ႏွစ္အထိ ယာယီအခြန္ကို ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီးေနာက္တြင္ ေကာ္ပိုရိတ္၀င္ေငြခြန္ကိုလည္း ၉၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ၁၀ႏွစ္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ဤအထူးအခြင့္အေရးအသစ္မ်ားကို နည္းပညာျမင့္ အသံုးျပဳသည့္ (သို႔မဟုတ္) သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ျမွင့္တင္သည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသာလွ်င္ ခံစားခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဘုတ္အဖြဲ႕ (BoI)က ခံစားခြင့္အပ္ႏွင္းမည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းစာရင္းကို တာ၀န္ယူျပဳစုေနသည္ဟု မစၥတာ ဆန္ဆန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဒီနည္းက BoIကို ထိုင္းႏိုင္ငံထဲ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေတြကို ပိုမိုဆြဲေခၚလာႏိုင္ေစမွာပါဟု ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစိုးရက အတည္ျပဳၿပီးရင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ အဆိုျပဳခ်က္အသစ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကို ေပးပို႔မွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ႏွစ္ေလာက္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဘုတ္ အဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဟီရြန္ယာ ဆူခ်ီႏိုင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ တိုးျမွင့္ေရးမဟာဗ်ဴဟာကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ပိုမိုေသာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေရး ကူညီရန္ မၾကာေသးမီက ထိုင္းစက္မႈလုပ္ငန္းဖက္ဒေရးရွင္း (FTI)က ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဘုတ္အဖြဲ႕ကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ယခင္အစီအစဥ္အမ်ားအတိုင္း ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာျမင့္လာၿပီးေနာက္တြင္ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက စတင္မိတ္ဆက္လာခဲ့သည့္ လက္ရွိခံစားခြင့္မ်ားမွာ ရႈပ္ေထြးလြန္းၿပီး ကမၻာ့စီးပြားေရး ေႏွးေကြးလာသည့္ အေတာအတြင္း ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ားကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိဟု FTI က ယံုၾကည္ေနသည္။

သို႔ရာတြင္ FTIက အစိုးရကို စက္မႈလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလုိက္ မတူျခားနားေသာဇုန္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ား ဆြဲေဆာင္ရန္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ မက္လံုးမ်ား ထိုင္းအစိုးရ အတည္ျပဳ ခံစားခြင့္မ်ား သတ္မွတ္ေပးသည့္ အစီအစဥ္ေဟာင္းသို႔ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ေစလိုေသာ ဆႏၵလည္း မရွိေပ။ ပို႔ကုန္အေပၚ မွီခိုေနရမႈကို ျဖတ္ေတာက္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္ အစိုးရအား ၄င္း၏ေအဂ်င္စီက တိုက္တြန္းမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း FTIဥကၠဌ ဆူပန္႔ မြန္ကိုဆူသရီ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပို႔ကုန္က႑မွာ လက္ရွိ ဂ်ီဒီပီ၏ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနရာမွာ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားေစလိုသည္။  

အစိုးရအေနနဲ႔ ပို႔ကုန္ေတြအေပၚ မွီခိုလြန္းေနမယ့္အစား အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑မွာ ပိုရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသင့္ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုလည္း အားေပးသင့္တယ္ဟု မစၥတာ ဆူပန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရအေနျဖင့္ စီးပြားေရးကို ကုန္က်စရိတ္ သက္သာစြာျဖင့္ ကူညီတြန္းတင္ႏိုင္မည့္ 4Gဆက္သြယ္ရးစနစ္မ်ားကို အားေပးေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္လည္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးသို႔ တက္လွမ္းေစလိုေသာ ဆႏၵရွိေနသည္ဟု ဆုိသည္။