၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

.

 

၁။

 ၿမိဳ႕တိုင္းရင္းသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၂။

 တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညြတ္ေရးပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၃။

 လားဟူအမ်ိဳးသားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၄။

 ကိုးကန္႔ဒီမိုကေရစီႏွင့္ညီညြတ္ေရးပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၅။

 ပအိုင္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၆။

 ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၇။

 ကယန္း အမ်ိဳးသားပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၈။

 ရခိုင္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသားအင္အားစုပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၉။

 ကရင္ျပည္သူပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၁၀။

 ''၀'' အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၁၁။

 တေအာင္း(ပေလာင္)အမ်ိဳးသားပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၁၂။

 မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၁၃။

 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၁၄။

 ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၁၅။

 ညီညြတ္ေသာဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(UDP)

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၁၆။

 ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား(ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ)ပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၁၇။

 ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၁၈။

 အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၁၉။

 ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၂၀။

 ၀ံသာႏုဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၂၁။

 ေခာတ္သစ္ျပည္သူပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၂၂။

 ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၂၃။

 မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၂၄။

 ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၂၅။

 အင္းအမ်ိဳးသားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၂၆။

 ''၀'' ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၂၇။

 ဖလံု-စေ၀ၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၂၈။

 အမ်ိဳးသား ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၂၉။

 ျပည္ေထာင္စုႀကံံံ႔ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၃၀။

 တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

 
၃၁။

 ကမန္အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၃၂။

 ခမီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၃၃။

 အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၃၄။

 စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီပါတီကခ်င္ျပည္နယ္(စဒက)

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၃၅။

 ကရင္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

 
၃၆။

 အမ်ိဳးသားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ

 
၃၇။

 ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၃၈။

 အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၃၉။

 ဗမာျပည္သူ႕ပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၄၀။

 အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၄၁။

 ျမန္မာ့လူ႕ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၄၂။

 ျမန္မာအမ်ိဳးသားကြန္ကရက္ပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၄၃။

 ကရင္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

 
၄၄။

 ၿမိဳ႕တိုင္းရင္သားပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၄၅။

 တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ)အမ်ိဳးသားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၄၆။

 အရႈိခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၄၇။

 ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၄၈။

 ဓႏုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဒီမိုကေရစီပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၄၉။

 မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၅၀။

 ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၅၁။

 ရွမ္းျပည္ကိုးကန္႔ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၅၂။

 ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၅၃။

 အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးကြန္ဂရက္ပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၅၄။

 ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူအခြင့္ေရးပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၅၅။

 လူမ်ိဳးေပါင္းစံုဒီမိုကေရစီပါတီ(ကယားျပည္နယ္)

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၅၆။

 ကယားလူမ်ိဳးစုဒီမိုကေရစီပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၅၇။

 အမ်ိဳးသားတိုးတက္ျမင့္မားေရးပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၅၈။

 ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၅၉။

 ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားဒီမိုကေရစီကြန္ကရက္ပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၆၀။

 လီဆူအမ်ိဳးသားမ်ားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ(ဒူးေလးပါတီ)

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၆၁။

 ထား၀ယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၆၂။

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၆၃။

 ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

 
၆၄။

 ျပည္ေထာင္စုပအိုင္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ)ပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၆၅။

 ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၆၆။

 ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၆၇။

 ခူမီး(ခမီး)အမ်ိဳးသားပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၆၈။

 လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၆၉။

 ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၇၀။

 ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားအလုပ္သမားျပည္သူ႔ပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၇၁။

 ၿမိ္ဳ႕အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၇၂။

 ဓႏုအမ်ိဳးသားမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ

 
၇၃။

 ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၇၄။

 လမ္းျပၾကယ္ပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၇၅။

 ရွမ္းနီ(တိုင္းလိုင္)ႏွင့္ေျမာက္ပိုင္းရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၇၆။

 လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၇၇။

 အင္းတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၇၈။

 ၈၈မ်ိဳးဆက္ဒီမိုကေရစီပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၇၉။

 စည္းလံုးညီညြတ္ေသာကရင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၈၀။

 ေလာ္ေ၀ၚအမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၈၁။

 ေခာတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၈၂။

 ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၈၃။

 မဟာမိတ္ေတာင္သူလယ္သမားပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၈၄။

 အာခါ အမ်ိဳးသားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၈၅။

 ဇိုတိုင္းရင္းသားေဒသဖြံၿဖိဳးေရးပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၈၆။

 အမ်ိဳးသားဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၈၇။

 အမ်ိဳးသမီးပါတီ(မြန္)

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၈၈။

 ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီ

 
၈၉။

 ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၉၀။

 ျပည္ေထာင္စုေတာင္သူလယ္သမားအင္အားစုပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
၉၁။

 ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ

 (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)