NEWS FLASH:  မင္းဘူးၿမိဳ႕အနီး တပ္မေတာ္တိုက္ေလယာဥ္ ပ်က္က်

YOPE ရုပ္/သံ Mizzima English

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ အပိုင္း ( ၂၀ )

.

၈။ ေျမခြန္ (Land Tax)

ေျမခြန္သည္ စိုက္ပ်ိဳးေျမႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသရွိေျမယာအခ်ဳိ႕အေပၚ အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ အသံုးျပဳခ ေကာက္ခံျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျမခြန္သည္ ေျမယာအမ်ဳိးအစား (ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္း) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ေျမယာဥပေဒအရေရးဆြဲထုတ္ျပန္ထားေသာ ေျမယာ နည္းဥပေဒပါ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီးကြဲျပားသြားသည္။ ေျမခြန္မ်ားကို အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနေအာက္ရွိေက်းရြာ/ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးရံုးမ်ားမွ ေကာက္ခံၿပီး ေကာက္ခံရရွိ ေသာေျမခြန္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးသို႔ ေပးသြင္းသည္။

၉။ ေရႏွင့္ တာတမံခြန္ (Water and Embarkment Tax)

ေရႏွင့္တာတမံခြန္သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ စီမံခန္႔ခြဲေသာဆည္ႏွင့္ ေရေလွာင္တမံမ်ား မွ ေရကိုသံုးစြဲသျဖင့္ ေပးရေသာအခြန္ျဖစ္သည္။ တာတမံခြန္ကိုဆည္ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳး ေသာစိုက္ပ်ိဳး ေျမဧကအေပၚ အေျခခံၿပီးအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကေကာက္ခံသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေရခြန္ႏွင့္ တာတမံခြန္ဥပေဒတြင္ ေရခြန္ႏွင့္ တာတမံခြန္ႏႈန္းထားမ်ားအျပင္ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္သက္သာ ခြင့္မ်ား ကို လည္းထည့္ထားသည္။

၁၀။ ဓာတ္သတၱဳခြန္ (Mineral Tax)

ဓာတ္သတၳဳခြန္ကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာနယ္ေျမအတြင္းဓာတ္သတၳဳပစၥည္းမ်ားထုတ္ယူျခင္းအေပၚ ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္ၿပီးေက်ာက္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ သဲထုတ္ယူျခင္း၊ အုတ္လုပ္ငန္းစသည္တို႔ ပါဝင္ သည္။ ဓာတ္သတၱဳခြန္ကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကေကာက္ခံသည္။

၁၁။ မုတ္ေကာင္ဝတ္ဆံသြင္းျခင္းအခြန္ (Tax on nucleus insertion of oysters)

မုတ္ေကာင္၏ ခႏၶကုိယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေသာပုလဲမ်ားကိုသဘာဝပုလဲႏွင့္ ေမြးပုလဲဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးခြဲျခား ႏိုင္သည္။ သဘာဝပုလဲသည္ မုတ္ေကာင္၏ခႏၶာကိုယ္အတြင္းတြင္ သဘာဝအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚၿပီး ေမြးပုလဲသည္ သဘာဝပုလဲ ျဖစ္ေပၚမႈျဖစ္စဥ္ကိုလူတို႔က ျပဳျပင္ဖန္တီးရာမွ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ မုတ္ေကာင္ဝတ္ဆံသြင္းျခင္းအခြန္သည္ ေမြးပုလဲမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံေသာအခြန္ ျဖစ္သည္။ မုတ္ေကာင္ဝတ္ဆံသြင္းသည့္ အခြန္ကိုလက္ရွိတြင္ သယံဇာတ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ျမန္မာ့ပုလဲလုပ္ငန္းကေကာက္ခံၿပီးတည္ဆဲ ျမန္မာ့ ပုလဲလုပ္ငန္း ဥပေဒအရ မုတ္ေကာင္တစ္ေကာင္အားတစ္ႀကိမ္ဝတ္ဆံသြင္းလွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသို႔ အခြန္အျဖစ္ ေပးေဆာင္ရသည္။

၁၂။ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းခြန္ (Tax for extraction from forests) သစ္ေတာ္ထြက္ပစၥည္းခြန္ကိုတားျမစ္ကန္႔သတ္ထားေသာ ကြ်န္းသစ္ႏွင့္သစ္မာမ်ားမွအပ က်န္သစ္ ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ားအားလံုးအေပၚ ေကာက္ခံေသာအခြန္ ျဖစ္သည္။ ထင္း၊ မီးေသြး၊ ႀကိမ္၊ ဝါး၊ ငွက္သိုက္၊ ရွားေစး၊ သနပ္ခါး၊ ထင္းရွဴးဆီ၊ သစ္ေမႊး၊ ပ်ားထြက္ပစၥည္းစသည္တို႔ကိုတည္ဆဲသစ္ေတာ ဥပေဒႏွင့္အညီ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနမွ ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။

၁၃။ ဓာတ္သတၱဳခြန္ႏွင့္ ရတနာခြန္ (Royalty)

ဓာတ္သတၱဳခြန္သည္ ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိသူမွ ထုတ္လုပ္ရရွိေသာဓာတ္ သတၱဳမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ အခါ ေရာင္းခ်သည့္ ဓာတ္သတၱဳတန္ဖိုးအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ျဖစ္ၿပီး ရတနာခြန္ သည္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာထုတ္လုပ္ျခင္းမွ ထြက္ရွိလာေသာေက်ာက္မ်က္ရတနာအရိုင္းမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ျဖစ္သည္။တည္ဆဲ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒႏွင့္အညီဓာတ္သတၱဳခြန္ကို လည္း ေကာင္း ၊ တည္ဆဲျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒႏွင့္အညီရတနာခြန္ကိုလည္းေကာင္း သတၱဳ တြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ေကာက္ခံသည္။ဓာတ္သတၱဳႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ားသည္ အထူးကုန္စည္ ခြန္အမ်ဳိးအစားတြင္ ပါဝင္သျဖင့္ ၎တို႔ကိုေရာင္းခ် ျခင္းျပဳလွ်င္ ဓာတ္သတၱဳအခြန္ (သို႔မဟုတ္) ေက်ာက္မ်က္ရတနာခြန္အျပင္ အထူးကုန္စည္ခြန္ႏွင့္ အျခားေသာအခြန္မ်ားကိုလည္းေပးေဆာင္ရ သည္။

၁၄။ ေရအားအရင္းအျမစ္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူသည့္အတြက္ အခမဲ့ရရွိသည့္ ဓာတ္အားခ          (Tax on Hydro-Electric Power Extraction)

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္မ်ားကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲသူထံမွ တည္ဆဲ လွ်ပ္စစ္ ဥပေဒႏွင့္အညီ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ တစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေကာက္ခံလ်က္ ရွိသည္ ။ ထို႔အျပင္ထိုဥပေဒအရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ေဒသတို႔သည္ မိမိတို႔ေဒသအတြင္းမိမိတို႔ အစီအစဥ္ျဖင့္ျဖန္႔ျဖဴးေသာ ေဒသဆိုင္ရာလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစနစ္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ႏႈန္းထားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ စရိတ္မ်ားကို ေဒသအလိုက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားကိုဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းသတ္မွတ္ခြင့္ရွိသည္။ ထိုႏႈန္း ထားမ်ားကိုလည္းအခါအားေလ်ာ္စြာေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

၁၅။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္ယူသည့္အတြက္ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ (Oil and Gas Tax) ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားကိုေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ဆိုင္ရာတည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ၉၀ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ ေငြ႔လုပ္ငန္း (MOGE) ႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကားစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾက သည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္ယူျခင္းအတြက္ ခ်ဳပ္ဆိုေလ့ရွိေသာစာခ်ဳပ္ပံုစံမ်ားမွာ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝခံစားသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ား (Production Sharing Contracts-PSCs) ႏွင့္ ေရနံတြင္းေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးစာခ်ဳပ္ (Improved Petroleum Recovery Contracts - IPRCs)တို႔ျဖစ္သည္။ PSCs အရအစိုးရရေသာခြဲတမ္းမ်ားသည္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္ယူ သည့္ ပမာဏအေပၚ ကြဲျပားသြားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္ခ်ဳပ္ဆိုေသာစာခ်ဳပ္မ်ားမွခြဲတမ္းမ်ားႏွင့္လက္မွတ္ေရးထိုးခအပါအဝင္အခြန္ႏွင့္အခြန္မဟုတ္ေသာဝင္ေငြမ်ားကိုလည္းရရွိသည္။အခြန္ဝင္ေငြအတြက္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနကေကာက္ခံၿပီးအခြန္မဟုတ္ေသာဝင္ေငြမ်ားကိုလွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနေအာာက္ရွိ MOGE ကေကာက္ခံသည္ဟုယူဆရသည္။

၁၆။ ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအခြန္အခ (Fisheries Tax)

ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအခြန္အခကိုငါးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိသူက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအားေပးေဆာင္ ရေသာ အခြန္အခ ျဖစ္ၿပီးငါးလုပ္ငန္းလိုင္စင္ေၾကးမွတ္ပံုတင္ေၾကးႏွင့္ အျခားေသာအခြန္အခမ်ား ပါ၀င္သည္ ။ ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအခြန္အခကိုစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနကတည္ဆဲငါးလုပ္ငန္းဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီေကာက္ခံ လ်က္ ရွိသည္။

၁၇။ ေမာ္ေတာ္ယဥ္၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ဆိုင္ရာအခေငြမ်ား (Fees for Vehicles, driver-license, and businesses licenses)

ေမာ္ေတာ္ယဥ္၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ဆိုင္ရာအခေငြမ်ားကိုတည္ဆဲ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ဥပေဒႏွင့္ အညီပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေကာက္ခံသည္။

၁၈။ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အခ (Tax on Telecommunication Services)

ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္းဆိုင္ရာအခြန္အခမ်ားကိုတည္ဆဲဆက္သြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ အညီပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေကာက္ခံသည္။

၁၉။ သြင္းကုန္အတြက္ လိုင္စင္ေၾကး၊ ပါမစ္ေၾကးမ်ား (License Fees for Imports)သြင္းကုန္လိုင္စင္ႏွင့္ ပါမစ္ေၾကးမ်ားသည္ တည္ဆဲသြင္းကုန္ပို႔ကုန္ ဥပေဒႏွင့္အညီစီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေကာက္ခံေသာအခြန္မ်ား ျဖစ္သည္။

၂၀။ ခရီးလွည့္လည္ေရးလိုင္စင္/ဟိုတယ္ႏွင့္တည္းခိုရိပ္သာလိုင္စင္/ခရီးသြားလာသူမ်ားပို႔ေဆာင္ေရး လိုင္စင္/ ဧည့္လမ္းညႊန္လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားအတြက္ လိုင္စင္ေၾကး (Fees from tour, hotel, motel, inn licenses; tourist transportation licenses)

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ေကာက္ခံေသာအခြန္မ်ား ျဖစ္သည္။

၂၁။ အင္းအိုင္ခြန္ (Lake and Stream tax)

အင္းအိုင္ခြန္ကိုေရခ်ိဳေခ်ာင္းမ်ားမွ ငါးဖမ္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာအမ်ားျပည္သူပိုင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုး ျပဳသည့္အတြက္ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ေငြျဖစ္သည္ ။ ထိုအခြန္မ်ားကို ေရျပင္က်ယ္အ၀န္းႏွင့္ လုပ္ငန္းပမာဏ အႀကးီအေသးအေပၚမူတည္ၿပီးေကာက္ခံသည္။ ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းအတြက္ ေလလံ ေၾကးမ်ားကိုမ်ားေသာအားျဖင့္ တင္ဒါၿပိဳင္ေစၿပီးဆံုးျဖတ္ေလ့ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ငါးဖမ္းေလွအမ်ဳိး အစားႏွင့္ ငါးဖမ္းနည္းလမ္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍လည္းေကာက္ခံသည္။

၂၂။ ပစၥည္းခြန္ (Property Tax)

 ပစၥည္းခြန္သည္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ ေကာက္ခံေသာေနအိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈအခြန္၊ ေရခြန္၊ လမ္းမီးႏွင့္ အမိႈက္ သိမ္းဆည္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြန္စသည္တို႔ကို ရည္ညႊန္းပါသည္ ။ ပစၥည္းခြန္ႏႈန္းထားမ်ား သက္တမ္းတိုးျခင္းသည္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖစ္ၿပီး စည္ပင္ သာယာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိပစၥည္းခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာစည္ပင္သာသယာေရးအဖြဲ႔ကလူေနအိမ္အေဆာက္အအံုႏွင့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားအလိုက္ ခြဲျခားသတ္မွတ္သည္။

၂၃။ ဘီးခြန္ (Wheel Tax)

ဘီးခြန္သည္ ေမာ္ေတာ္ယဥ္မ်ားႏွင့္ ကုန္းတြင္းေရေၾကာင္းသြားလာေရးယာဥ္မ်ားအပါအဝင္ ယာဥ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ (သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊဲအပ္ထားေသာအဖြဲ႔) မ်ားက သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတည္ဆဲေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ေကာက္ခံေသာအခြန္ျဖစ္သည္။ ဘီးခြန္ ကိုေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ေသာေဒသတြင္ေကာက္ခံ သည့္အျပင္ ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးအျဖစ္လည္းေကာက္ခံသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘီးခြန္သည္ ႏွစ္ထပ္ကြမ္းေကာက္ခံ ေသာအခြန္ျဖစ္ၿပီးယာဥ္မွတ္ပံုတင္ေသာေဒသတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားမွ အထြက္ယာဥ္ ျဖတ္သန္းခေကာက္ခံေရးစခန္းမ်ားတြင္ တစ္ႀကိမ္ေပးေဆာင္ရသည္။ အခြန္ႏႈန္းထားသည္ လမ္းအမ်ဳိးအစားႏွင့္ ယာဥ္အမ်ဳိးအစား/တန္ခ်ိန္ေပၚတြင္ မူတည္ သည္။  ။

{ ေရွ႕အပတ္ - ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လက္ရွိအခြန္စနစ္ကို ဘ႑ာေရး ဖက္ဒရယ္စနစ္ အသြင္ေျပာင္းျခင္း  ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။}

 1. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁ )
 2. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၂ )
 3. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၃ )
 4. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္( ၄ )
 5. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္( ၅ )
 6. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၆ )
 7. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၇ )
 8. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၈ )
 9. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၉ )

 10. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၀ )

 11. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၁ )

 12. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၂)

 13. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၃ )

 14. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၄ )

 15. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ အပိုင္း ( ၁၅ )

 16. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ အပိုင္း ( ၁၆ )

 17. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ အပိုင္း ( ၁၇ )

 18. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ အပိုင္း ( ၁၈ )

 19. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ အပိုင္း ( ၁၉ )