ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းအုပ္မ်ား ခန္႔အပ္ေရး သမုိင္း၀င္သေဘာတူညီခ်က္ တ႐ုတ္-ဗာတီကန္အၾကား ရရွိ

.

စက္တင္ဘာ ၂၃ ။         ။ တ႐ုတ္နဲ႔ ဗာတီကန္နန္းေတာ္အၾကား ခရစ္ယာန္ ဂိုဏ္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ေရး သမိုင္း၀င္သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္က ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ဒါဟာ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ဗာတီကန္တို႔အၾကား ကာလၾကာေအးခဲေနခဲ့တဲ့ ဆက္ဆံေရးကို တုိးတက္ေစခဲ့တဲ့အျပင္ ယခုသေဘာတူညီခ်က္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနနဲ႔ တ႐ုတ္အစုိးရက ခန္႔အပ္ထားတဲ့ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းအုပ္ ခုနစ္ဦးကုိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္နဲ႔ ဗာတီကန္တို႔အၾကား ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ သံတမန္ဆက္ဆံေရးျပတ္ေတာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းကတည္းက ဂုိဏ္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ ခန္႔အပ္မႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အျငင္းပြားမႈေတြ ျဖစ္ေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္မွာ ခရစ္ယာန္ ဂုိဏ္းအုပ္ေတြကို တ႐ုတ္အစုိးရက ၎တို႔ဘာသာ ခန္႔အပ္အတည္ျပဳခြင့္႐ွိတယ္ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ားစြာၾကာ အခိုင္အမာ ေျပာဆုိေနခဲ့ျခင္းက ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကပဲ ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဆန္႔က်င္ရာ ေရာက္ေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

လက္႐ွိအခ်ိန္မွာေတာ့ တ႐ုတ္မွာေတာ့ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္အသိုင္းအ၀ိုင္းအၾကား အစုိးရက တ႐ား၀င္ ခြင့္ျပဳေပးထားတဲ့ ကက္သလစ္ေက်ာင္းေတြကို ကိုးကြယ္တဲ့အုပ္စုနဲ႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကို သစၥာခံတဲ့ တရားမ၀င္ကက္သလစ္ေက်ာင္းေတြကို ကိုးကြယ္သူအုပ္စုဆိုၿပီး ႏွစ္ျခမ္းကြဲေနလ်က္႐ွိပါတယ္။

ယခု ရ႐ွိခဲ့တဲ့ သမုိင္း၀င္သေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္ အတိတ္က ႐ွိခဲ့တဲ့ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြကို ကုစားေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ္လို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ဗာတီကန္က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ယခု သေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္ ေ႐ွ႕ကာလမွာ တ႐ုတ္မွာ ခန္႔အပ္မယ့္ ခရစ္ယာန္ ဂိုဏ္းအုပ္ေတြကို တ႐ုတ္အာဏာပိုင္ေတြက နာမည္စာရင္း တင္သြင္းၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက အတည္ျပဳေပးရဖို႔ ရွိေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။