NEWS FLASH:  ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း၏ တိုင္ၾကားစာအေပၚ အေရးယူရန္မရွိဟု အဂတိေကာ္မရွင္ ဆံုးျဖတ္

YOPE ရုပ္/သံ Mizzima English

“ThaiSomdej Service” ႏွင့္ “Krungdhep Document” တုိ႔မွ အေကာင္းဆံုး ကုန္သြယ္ပုိ႔ေဆာင္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆု (Excellence Logistics Management Awards) ဆြတ္ခူးရရွိျခင္း

.

ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈ ျမွင့္တင္ေရးဌာန (DITP) မွ ေပးအပ္ေသာ ELMA 2018 ဆု (Excellence Logistics Management Awards) အား ကမၻာ့အဆင့္မီ ကုန္သြယ္ပုိ႔ေဆာင္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ThaiSomdej Service Company Limited ႏွင့္ Krungdhep Document Company တုိ႔မွ ရရွိသြားပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈ ျမွင့္တင္ေရးဌာန (DITP) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Mrs. Chantire Jimreivat Vivatrat ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ယင္း ELMA အစီအစဥ္အား ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ကုန္သြယ္ပုိ႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထဲမွ အေကာင္းဆုံး စီမံခန္႔ခြဲလုပ္ကုိင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္စီစစ္ႏုိင္ရန္ က်င္းပေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ELMA သည္ ကုန္သြယ္ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား လုပ္ငန္းအား အေကာင္းဆုံး စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းစသည့္ အခ်က္တုိ႔အေပၚ အေျခခံၿပီး ေရြးခ်ယ္ စီစစ္ေပးသည့္ မွတ္ေက်ာက္တုိင္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆုိပါဆုသည္ ကုန္သြယ္ပုိ႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ႏွင့္ ထိေရာက္မႈ ရွိလာေအာင္ အေထာက္အပံ့ျပဳသည့္ သက္ေသ သာဓက တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ဤအစီအစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အႀကံေပးမႈ၊ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ားမွတဆင့္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ေတြ႔ႀကဳံလာမည့္ အၿပိဳင္အဆုိင္မ်ားအၾကား မိမိလုပ္ငန္းတုိးတက္ေအာင္ အသုံးခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

“ထုိင္းကုန္သြယ္ပုိ႔ေဆာင္ေရး စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ စြမ္းရည္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ တုိးတက္လာေစရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံလာႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ The ELMA 2018 အား DIPT ၏ နည္းဗ်ဴဟာဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ The ELMA 2018 ကုိ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ကုန္စည္သုိေလွာင္ေရး၊ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အေကာက္ခြန္ဆုိင္ရာ စီမံေရးတုိ႔အျပင္ ေအးဂ်င့္မွတဆင့္ ကုန္သြယ္ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဟူ၍ ေခါင္းစဥ္ က႑ ၄ မ်ဳိးခြဲကာ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။”

ELMA 2018 ဆုကုိ ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည့္ ThaiSomdej Service Company Limited မွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာျဖစ္သူ Mr. Visarn Chansate က “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ThaiSomdej Service အေနနဲ႔ အကဲျဖတ္ေပးခဲ့တဲ့ ေကာ္မတီမွ တန္ဖုိးရွိတဲ့ အႀကံေပးခ်က္မ်ားကုိ ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းတြင္း အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ သိျမင္ သုံးသပ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ထုိအခ်က္မ်ားက တျဖည္းျဖည္း လုပ္ငန္းပုိမုိတုိးတက္ေအာင္ ကူညီခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ဆုံးမွာ အခုလုိ ELMA 2018 ဆုကုိ အေကာက္ခြန္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ဆြတ္ခူးခဲ့တာပါ။”ဟု ေျပာၾကားသည္။

“စြမ္းရည္ျမင့္ အေကာက္ခြန္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းပညာ - Intelligent Customs Clearance Technology (ICCT) စနစ္ကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္တြင္း ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ အေကာက္ခြန္ဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းျပႆနာမ်ားကုိ အကုန္အက်သက္သာစြာျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ထိထိေရာက္ေရာက္ တုိးျမွင့္ေစဖုိ႔ Artificial Intelligence (AI) စနစ္ကုိ ထည့္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ကုမၸဏီဟာ လူစြမ္းအားမလုိဘဲ ကြန္ပ်ဴတာေဒတာ အခ်က္အလက္ကုိ ထည့္သြင္းႏုိင္တဲ့ စနစ္ကုိ ပထမဆုံးစတင္တဲ့ ကုမၸဏီလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါ နည္းပညာကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ customer မ်ား အသုံးျပဳလ်က္ရွိတဲ့ စနစ္မ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး customer မ်ားရဲ႕ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ တုိက္ရုိက္စီမံခြင့္ေပးထားပါတယ္။ အက်ဳိးဆက္အေနနဲ႔ကေတာ့ customer ေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ျမန္ဆန္မွန္ကန္စြာ တု႔ံျပန္ႏုိင္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ၎က ဆုိသည္။

Krugdhep Document Company Limited မွ ဒါ႐ုိက္တာႏွင့္ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာျဖစ္သူ Mr. Suparp Tuntriratanakul ကလည္း “ေကာ္မတီ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အႀကံေပးခ်က္မ်ားနဲ႔ တန္ဖုိးရွိသည့္ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ သင္ယူစရာေတြ အမ်ားႀကီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ကုန္စည္သုိေလွာင္မႈ စြမ္းရည္ကုိ တုိးျမွင့္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အဆုိပါအေၾကာင္းအရာေတြက ဒီဆုကု ဒီႏွစ္ဆြတ္ခူးႏုိင္ခဲ့တဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကြ်န္ေတာ့တုိ႔ရဲ႕ customer အမ်ားစုဟာ ေငြေၾကးစီမံမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္းမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့အတြက္ သူတုိ႔ေတြရဲ႕ စာရြက္စာတမ္းနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္းက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အင္မတန္ အေလးထားတဲ့ အရာျဖစ္ပါတယ္။ Customer မ်ားရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္တုိင္းကုိ စိတ္တုိင္းက် ကူညီေဆာင္ရြက္ဖုိ႔နဲ႔ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ျပႆနာကုိ ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ႏုိင္ေရးကုိလည္း အထူးတန္ဖုိးထားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မိတ္ေဟာင္း၊ မိတ္သစ္ customer မ်ားရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ငန္းခြင္မွာလည္း Livelink Enterprise Systemင္ငံ၊ Document and Electronic File Hosting Service နဲ႔ Solution Design Services စတဲ့ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားကုိ ထည့္သြင္းအသုံျပဳထားပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။