ဘီလီယံဘတ္ဂ်က္ ထပ္ေတာင္းသည့္ ျမစ္သာေရေလွာင္တမံ ဆက္လုပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

.

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၁ ။           ။ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ျပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွ ယခုထိ အၿပီးမသတ္ႏိုင္ေသး ေသာ ျမစ္သာေရေလွာင္တမံလုပ္ငန္းစီမံကိန္း ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ထပ္မံေတာင္းခံထားေသာ တန္ဖိုး က်ပ္ ၁၄.၃၇၁ ဘီလီယံကို ယေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ စက္ခလုတ္ ႏွိပ္မဲခြဲခဲ့ကာ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းအတြက္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အဆုိျပဳခ်က္ကို က်ိဳက္လတ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရန္လင္းက သေဘာတူခဲ့ၿပီး ပုလဲမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ႏွင့္ ဂန္႔ေဂါ မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚယဥ္မင္းလႈိင္တုိ႔က ျငင္းပယ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာတြင္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူေပါင္း ၅၇၆ ဦး အနက္ ေထာက္ခံမဲ ၂၈၂ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၂၇၁ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၂ မဲရရွိခဲ့ကာ ၁၁ မဲ အကြာျဖင့္ စီမံကိန္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ႏွင့္ ေဒၚယဥ္မင္းလႈိင္တုိ႔ ႏွစ္ဦး၏ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ကို ေဒၚယဥ္မင္းလႈိင္က လႊတ္ေတ္ာတြင္း ေျပာခဲ့ရာမွာေတာ့ မၾကာခင္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္စိစစ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားကို ပို႔ထားသည့္ ပန္ၾကားလႊာေနာက္ဆက္တြဲတြင္လည္း “ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေတာင္းခံလာသည့္ မည္သည့္ အသုံးစရိတ္ကိုမဆုိ ခြင့္မျပဳရ”ဆုိသည့္ အခ်က္ကို အေလးထားသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ဒီစီမံကိန္းဟာ ကၽြန္မ အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးခဲ့သလို စီမံကိန္းတန္ဖိုးလည္း မူလက ၅၅ ဘီလီယံ၊ ေနာက္ ၁၂၇ ဘီလီယံ၊ ေနာက္ ၂၇၁ ဘီလီယံ၊ အခု ၃၀၄ ဘီလီယံထိ စီမံကိန္းတန္ဖိုးကို အႀကိမ္မ်ားစြာ ပမာဏႀကီးစြာ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခုလို စိတ္ႀကိဳက္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးျပဳဆည္ေရေသာက္ ဆည္ဧကကလည္း ၁၂၀၀၀ လား၊ ၅၀၀၀ လားဆုိတာ အခုထိ သဲသဲကြဲကြဲ မသိရပါဘူး။ အစိုးရ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာလည္း ၂၇၁ ဘီလီယံျပည့္မွီရန္ က်န္ရွိတဲ့ ၂၃ ဘီလီယံကို ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥရပ္ကို ခြင့္ျပဳလိုက္ရရင္ အျခားဌာနမ်ားမွာ ဒီလိုကိစၥေတြ ရွိလာခဲ့ရင္ဆုိတာလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမွာျဖစ္တယ္” ဟု ေဒၚယဥ္မင္းလႈိင္က ေျပာခဲ့သည္။

ယေန႔ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊေတာ္ အစည္အေ၀းတြင္း ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္း၏ ဥပေဒ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီ အလိုက္ အတည္ျပဳရန္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက  အဆုိျပဳတင္သြင္းရာတြင္ အထက္ပါစီမံကိန္း ပါ၀င္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစုိးက ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကို ဖတ္ၾကားတင္သြင္းခဲ့ရာမွာေတာ့ အဆုိပါ စီမံကိန္းၾကီးသည္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ ခရီးေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ စိစစ္ေရးအဖြ႔ဲမ်ား၊ ၄င္းတို႔ေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီတို႔ႏွင့္အတူ သက္ဆုိင္ရာ စိုက္ေမြးဆည္၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာၾကားသည္။

“ညႈိႏႈိင္းေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာလည္း ဒီဘ႑ာရန္ပံုေငြေတြကို ခြင့္ျပဳေပးမယ္ဆုိရင္ မူလ လ်ာထားခ်က္ထက္ ပိုျပီးတိက်ခိုင္မာတဲ့ ကိန္းဂဏာန္းေတြျဖစ္ေအာင္ အေသအခ်ာစိစစ္ျပီးမွသာ ထပ္မံေဆာင္ရြက္ပါ့မယ္ဆုိတဲ့ကတိက၀တ္ကိုလည္းရရွိျပီးျဖစ္”တယ္လို႔ ေဒါက္တာ ျမတ္ဥာဏစိုးက လႊတ္ေတာ္တြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႕ေၾကာင့္အထက္ပါ စီမံကိန္းအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူကာ စက္ခလုတ္ႏွိပ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးအစီအစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းကုိ လက္ခံရမည္ဆုိေပမယ့္ အစုိးရအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းကို အစုိးရဦးစီးဌာနတစ္ခုမွ မလိုက္နာဘဲ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတ္ာတြင္ လာေရာက္တင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ဆိတ္ၾကီးခေနာင္တိုမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတ္ာကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ထြန္းႏိုင္က ေျပာသည္။

“တင္လာတဲ့ ကိစၥကို အခုလႊတ္ေတာ္ကမွ ဒီကိစၥကို မထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ဘူးဆုိလို႔ရွိရင္ ေနာင္ဒီလို အလားတူ ကိစၥရပ္ေတြ ေပၚလာခဲ့လို႔ရွိရင္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑နဲ႔ ကြ်န္ေတ္ာတို႔ Check and Balance လုပ္ရမယ့္ ကိစၥရပ္ အေပၚမွာေတာ့ ကြ်န္ေတ္ာတို႔ အမ်ားၾကီးျပန္ၿပီးေတာ့ ဒါကို သင္ခန္းစာယူၿပီးေတာ့ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္သင့္ တယ္လို႔ေတာ့ ကြ်န္ေတ္ာကေတာ့ ယူဆတယ္”ဟု လႊတ္ေတ္ာ အစည္းအေ၀းၿပီးတြင္ ေျပာသည္။

ျမစ္သာေရေလွာင္တမံသည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဂန္႔ေဂါခ႐ိုင္ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္ ျပင္သာေက်းရြာအနီး ျမစ္သာျမစ္၌ ေရဆင္းဧရိယာ ၇ဝဝ စတုရန္းမိုင္၊ တမံအျမင့္ ၂ဝ၅ ေပ၊ ေက်ာက္ျဖည့္တမံ(ဇုန္အမ်ိဳးအစား) ေရေလွာင္တမံကို ၂ဝဝ၂-၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္ႏိုင္ ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္း ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထိ မၿပီးျပတ္ႏိုင္ဘဲ ဘီလီယံခ်ီကာ ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းစီမံကိန္းမွ  ဧကေပ ၃၇၇၆ဝဝ ေရသိုေလွာင္ထားႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။