လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္အဖြဲ႕မ်ား NCA တြင္ ပါ၀င္လာေရး ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးမည္

.

ဓာတ္ပံု - ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး(KNU)

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၁ ။            ။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္လက္မွတ္ (NCA) ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း (NCA-S EAO) ေနာက္ဆံုးေန႕တြင္ လက္မွတ္ မေရးထိုးရ ေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ား NCA တြင္ပါ၀င္လာေရးထည့္ သြင္းေဆြးေႏြး မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ႔သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) ၏၂၄ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရရွိလာေသာဘံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ယခုျပဳလုပ္ေနသည့္ NCA – S  EAO ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးေနၾကျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတြ႔ဆံုပြဲ စတုထၳေန႔ျဖစ္သည့္ ေနာက္ဆံုးေန႕တြင္ သဘာပတိမ်ားျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္ဆစ္ ႏွင့္ က်ာခြန္ဆာတုိ႔က ပစ္ခတ္္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ ကိစၥရပ္မ်ား တင္ျပျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ NCA-S EAO ၏ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ ကိစၥႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မျပဳရေသးသည့္မဟာမိတ္မ်ား ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႔အခ်င္းခ်င္းၾကားထဲမွာ မတူကြဲျပားျခင္းကို အားလံုး လက္ခံၿပီး ညီညႊတ္မႈရွာေဖြၾကတာကုိ ျပတာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္း ၾကားထဲမွာ ညီညြတ္ေနတယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုကိုရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ၾကတဲ့ ေနရာမွာ လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႔သြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု တတိယ ႀကိမ္ေျမာက္ NCA-S EAO ထိပ္သီးညီလာခံ သဘာပတိျဖစ္သူ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး (KNU) ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးက အဖြင့္အမွာစကားတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီမွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူအသီးသီးတြင္ မတူညီေသာ အေျခခံ နားလည္မႈ ႏွင့္ နက္ရိႈင္းသည့္ကြာဟမႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေဆြးေႏြးေပးၾကရန္လည္း ၄င္းကတိုက္တြန္းလိုက္သည္။

ထို႕အျပင္ ႏိုင္ငံေရးရပ္၀န္းဆုိင္ရာသေဘာတူညီမႈမရွိ၍ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ တု႔ံဆိုင္းေနေသာ အခက္အခဲမ်ားကိုလည္းႀကိဳးစား အေျဖရွာၾကရန္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးကဆိုသည္။

ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္  ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံုတတိယအစည္းအေ၀းအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲေရးကိစၥ၊ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမျပဳရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကိစၥတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။