လူငယ္နဲ႔ စကားေျပအေရးအသား အမွားျပႆနာ

.

 

ဒီကေန႔ ေဆြးေႏြးမယ့္အေၾကာင္းအရာက ၀ါက်တည္ေဆာက္မႈ အဆင့္ဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးထဲက “ႀကိယာႏွစ္ခုရွိေသာ ၀ါက်”အေၾကာင္းေျပာမွာျဖစ္ပါတယ္။

မေန႔တုန္းကေျပာခဲ့တာေလးေတြကို နည္းနည္းျပန္ေႏြးရပါဦးမယ္။ ၀ါက်တစ္ေၾကာင္းမွာ ႀကိယာတစ္ခုတည္းပါရွိတဲ့ ၀ါက်အေၾကာင္းစေျပာခဲ့ပါတယ္။ “ျပဳမႈ ရွိမႈ ျဖစ္မႈ” ဆိုတဲ့ႀကိယာ တစ္ခုတည္းပါတဲ့ ၀ါက်ပါ။ “မိုးရြာသည္” ဆိုတဲ့၀ါက်မ်ိဳးကို ဥပမာေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီ၀ါက်ထဲမွာ ျပဳမႈကိုျပတဲ့ “ရြာ”ဆိုတဲ့ႀကိယာတစ္လံုးတည္းနဲ႔ စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း ၀ါက်တစ္ခုျဖစ္္သြားတာေတြ႕ၾကရမွာပါ။ ေခြးစားသည္။ ေတာင္ၿပိဳသည္။ ေနထြက္သည္။ အစရွိတဲ့၀ါက်မ်ိဳးေတြပါပဲ။ ဒါက မေန႔တုန္းက က်ေနာ္တို႔ေျပာခဲ့ၾကတဲ့ ႀကိယာတစ္ခုတည္းပါတဲ့၀ါက်အမ်ိဳးအစားပါ။

ဒီကေန႔ဆက္သြားမယ့္၀ါက်ကေတာ့ ႀကိယာႏွစ္ခုပါတဲ့ ၀ါက်အမ်ိဳးအစားပါ။ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္မႈ ႏွစ္ခုပါတဲ့၀ါက်အမ်ိဳးအစားပါ။ ဒီေနရာမွာ ဆရာႀကီးဦးေဖေမာင္တင္က ေလ့လာလို႔ မွတ္သားလို႔လြယ္ကူဖို႔နဲ႔ ၀ါက်တည္ေဆာက္မႈနည္းနာတစ္ခုျဖစ္ရေလေအာင္ ကတၱားတစ္ခု၊ ႀကိယာတစ္ခုပဲပါတဲ့ စာစုကို “ပုဒ္စုတစ္ခု”လို႔ ေခၚေ၀ၚသတ္မွတ္တာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေတာ့ကာ ေအာက္ပါ၀ါက်ကိုေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

….ဘႀကီးေတာ္ေျပးေလေသာေၾကာင့္သာ ဒလၿမိဳ႕တြင္ငါေနသည္။

ဒီ၀ါက်မွာ “ေျပးနဲ႔ ေန” ဆိုတဲ့ႀကိယာႏွစ္ခုပါတာေတြ႕ၾကရမွာပါ။ ကတၱားကလည္း ႏွစ္ခုပါပါတယ္။ ဒီေတာ့ ပုဒ္စုႏွစ္ခုပါရွိေနတဲ့၀ါက်လို႔ေျပာရမွာပါ။ “ဘႀကီးေတာ္ေျပးေလေသာေၾကာင့္သာ” ဆိုတဲ့ပုဒ္စုနဲ႔ “ဒလၿမိဳ႕တြင္ငါေနသည္” ဆိုတဲ့ပုဒ္စု ႏွစ္စုကိုေတြ႕ရမွာပါ။ တစ္ခါ အဲဒီပုဒ္စုႏွစ္ခုအနက္က “အေျခခံက်တဲ့ပုဒ္စု”နဲ႔ “အမွီပုဒ္စု၊ ေရွ႕ေျပးပုဒ္စု” ဆိုၿပီး ပုဒ္စုႏွစ္ခု ခြဲၾကည့္လို႔ရျပန္ပါတယ္။ ဒီလို ထပ္မံပုဒ္စုခြဲၾကည့္တယ္ဆိုတာကလည္း ရႈပ္ေထြးေအာင္တမင္လုပ္တဲ့သေဘာမဟုတ္ပါဘူး။ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္ရင္ ၀ါက်ဖြဲ႔တဲ့အခါ ပိုမုိရွင္းလင္းေအာင္ ပိုမိုကၽြမ္းက်င္နားလည္ေအာင္ ခြဲၾကည့္တဲ့သေဘာပါပဲ။

ဘယ္လိုပုဒ္စုႏွစ္ခု ရလာႏိုင္သလဲ။ “ဘႀကီးေတာ္ေျပးေလေသာေၾကာင့္သာ” ဆိုတဲ့ပုဒ္စုနဲ႔ “ဒလၿမိဳ႕တြင္ ငါေနသည္” ဆိုတဲ့ပုဒ္စုႏွစ္စု ခြဲၾကည့္လို႔ရႏုိင္ပါတယ္။ ဒီပုဒ္စုႏွစ္စုအနက္က ဒလၿမိဳ႕တြင္ငါေနသည္ ဆိုတဲ့ပုဒ္စုရဲ႕ထူးျခားခ်က္က သူ႔ဖါသာ သီးသန္႔ရပ္တည္လုိ႔ ေရးလို႔ရတဲ့ သူ႔ဖါသာသူ ရပ္တည္လို႔ရတဲ့ ပုဒ္စုျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္စုရဲ႕အဆံုးမွာ အဆံုးသတ္ႀကိယာပုဒ္ျဖစ္တဲ့ “ေနသည္” ဆုိတာမ်ိဳးကလည္း ပါရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီလိုပုဒ္စုကို “အေျခခံပုဒ္စု၊ အဆံုးသတ္ပုဒ္စု” လို႔ေခၚေ၀ၚသတ္မွတ္လို႔ရပါတယ္။

ေနာက္ ပုဒ္စုတစ္ခုျဖစ္တဲ့ “ဘႀကီးေတာ္ေျပးေလေသာေၾကာင့္သာ” ဆိုတဲ့ပုဒ္စုကိုၾကည့္ရင္ သူ႔ဖါသာသူ မရပ္တည္ႏိုင္တဲ့ပုဒ္စုျဖစ္ေနတာေတြ႕ၾကရမွာပါ။ သူ႔ေနာက္ကလိုက္လာတဲ့ ဒုတိယပုဒ္စုကုိ အမွီျပဳၿပီးမွရပ္တည္ရတဲ့ပုဒ္စုျဖစ္ေနတာေတြ႕ၾကရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေရွ႕ကလည္းေနၿပီး အျခားပုဒ္စုတစ္ခုကိုလည္း အမွီျပဳေနရတဲ့ပုဒ္စုျဖစ္တာမို႔ “အမွီပုဒ္စု၊ ေရွ႕ေျပးပုဒ္စု”အျဖစ္ သတ္မွတ္ မွတ္သားလို႔ရပါတယ္။

ကဲ ေနာက္ထပ္၀ါက်တည္ေဆာက္မႈ အဆင့္ ၃ ကို ဆက္သြားၾကရေအာင္ပါ။

ဒါကေတာ့ “ႀကိယာႏွစ္ခုမက ပါရွိေသာ ၀ါက်”အမ်ိဳးအစားတည္ေဆာက္မႈျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကလည္း ရႈပ္ေထြးစရာအေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ၀ါက်တိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ၀ါက်ရွည္ပဲျဖစ္ျဖစ္ သင့္ေလ်ာ္သလုိ အဆင္ေျပသလို ေရာေႏွာေရးျခင္းျဖင့္ ရရွိလာတဲ့၀ါက်ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိယာႏွစ္ခုထက္ပိုၿပီး ေလးငါးေျခာက္ခုအထိ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ေရးသားထားတဲ့၀ါက်ရွည္ကို ႀကိယာႏွစ္ခုထက္ပိုတဲ့၀ါက်လို႔ဆိုလိုတာပါပဲ။

(က) ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတို႔သည္  ဆရာမကိိုၿခံရံၿပီး စာအုပ္ကိုယ္စီကိုင္၍ စာသင္ခန္းထဲ ၀င္ၾက၏။

ဒီ၀ါက်မွာ “ၿခံရံၿပီး” “ကုိင္၍” နဲ႔ “၀င္ၾက” ဆိုတဲ့ႀကိယာသံုးခုပါရွိတာေတြ႕ၾကရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ႀကိယာသံုးခုပါတဲ့၀ါက်ျဖစ္တယ္လို႔ သတ္မွတ္တာပါ။

(ခ) ေမာင္ေထြးသည္ မက်န္းမာသည္ျဖစ္၍ ခ်ိနဲ႔စြာ အိိမ္မွထြက္ကာ တုတ္ေထာက္လ်က္ ေဆးရုံသုိ႔ သြားေလသည္။

ဒီ၀ါက်မွာၾကေတာ့ ႀကိယာ ငါးခုအထိ ပါရွိတာ ေလ့လာၾကည့္ရင္ ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ သတိျပဳစရာ မွတ္သားစရာအခ်က္တခ်ိဳ႕ ရွိပါတယ္။ ၀ါက်တိုင္းရဲ႕ေရွ႕ပိုင္းမွာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ပုဒ္စုေတြအမ်ားႀကီးရွိေနပါေစ ေနာက္ဆံုးပုဒ္စုသာလ်င္ အေျခခံပုဒ္စုျဖစ္ၿပီး ေရွ႕က ပုဒ္စုအားလံုးကေတာ့ အမွီအုပ္စုမ်ားခ်ည္းျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ ေရွ႕က ပုဒ္စုအားလံုးဟာ ေနာက္ဆံုးပုဒ္စုျဖစ္တဲ့ အေျခခံပုဒ္စုဆီသြားၿပီးအမွီသဟဲျပဳၾကရတာခ်ည္းပဲျဖစ္တယ္ဆိုတာေတြ႕ၾကရပါတယ္။

ေနာက္ထပ္တစ္ခ်က္ရွိပါေသးတယ္။ ပုဒ္စုအားလံုးကို ဆက္စပ္ေပးရတဲ့ ပုဒ္ဆက္ သို႔မဟုတ္ေနာက္ဆက္မ်ားဟာ ႀကိယာမ်ားရင္မ်ားသေလာက္ သူလည္းလိုက္ပါ ပါရွိေနၾကရတာေတြ႕ၾကရမွာပါ။ “၍၊ လ်က္၊ ကာ၊ စြာ” အစရွိတဲ့ပုဒ္ဆက္ေတြဟာ ပုဒ္စုတစ္စုနဲ႔တစ္စုၾကား ဆက္စပ္ေပးတဲ့ စကားဆက္ေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေတြ႕ၾကရမွာပါ။

ကဲ ေနာက္ထပ္ဆက္သြားခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ၀ါက်တိုနဲ႔ ၀ါက်ရွည္အေပၚ က်ေနာ္တို႔ စဥ္းစားၾကည့္ၾကရင္ ေကာင္းမယ္လုိ႔ ယူဆမိပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ဟာ စာေရးတဲ့အခါ ႀကိယာတစ္ခုတည္းသာပါရွိတဲ့၀ါက်တိုမ်ိဳးခ်ည္းပဲေရးတာမ်ိဳး မရွိၾကပါဘူး။ ဒါမွမဟုတ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ႀကိယာအေရအတြက္အတိုင္း ႀကိယာငါးခု ဒါမွမဟုတ္ ႀကိယာေလးခု အစရွိသျဖင့္ ပံုေသသတ္မွတ္ထားတဲ့အတိုင္း စာေတြေရးၾက ၀ါက်ေတြတည္ေဆာက္ၾကတာမ်ိဳးလည္း မလုပ္ၾကပါဘူး။ ၀ါက်အတိုအရွည္ လိုအပ္သလို အဆင္ေျပသလို ေရးၾကရတာခ်ည္းပါပဲ။

၀ါက်အတိုအရွည္ဟာ ဘယ္အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးျဖစ္လာရတာလည္း။ ဘယ္လို၀ါက်မ်ိဳးကို ဘယ္လိုအခ်က္အေပၚမူတည္ၿပီးေရးေလ့ရွိၾကသလဲ။ ဒါကိုေတာ့ ေနာက္ေန႔ေတြမွာ ဆက္ၿပီးသြားၾက ေဆြးေႏြးၾကတာေပါ့။

ဒီကေန႔ေတာ့ ဒီေလာက္နဲ႔ခဏနားၾကရေအာင္ပါ။

လူငယ္မ်ား စကားေျပအေရးအသား မွန္ကန္ၾကြယ္၀ လွပႏိုင္ၾကပါေစ