အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ အပိုင္း ( ၁၈ )

.

ဓာတ္ပံု - သူရ

အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ား (Revenue Raising Power)

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ဥပေဒျပဳစာရင္း၌ အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကသာ ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ အခြန္မ်ားတြင္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားေသာ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္၊ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခြန္မ်ား ပါဝင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတတစ္ဝန္း ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာအမ်ားစုကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေကာက္ခံၿပီး တစ္ႏိုင္ငံ လံုး အခြန္ဘ႑ာေငြ အားလံုး၏ (၉၆) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္တို႔မွ ေကာက္ခံရရွိ ေသာ အခြန္ဝင္ေငြမ်ား ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ပုံေငြ အတြက္ ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ အခြန္အခမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားကေကာက္ခံေသာ အခြန္မ်ားတြင္ ေျမခြန္ႏွင့္ ယစ္မ်ဳိးခြန္မွလြဲၿပီးက်န္အခြန္မ်ား သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားအတြက္ ဝင္ေငြအနည္းငယ္ကိုသာ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏုိင္သည္။ ဥပမာ - ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အခြန္ဝင္ေငြသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝင္ေငြ၏ (၅) ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ကုိယ္စားျပဳသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားထက္ အခြန္ဝင္ေငြ ပိုေကာက္ခံရရွိျခင္းသည္ မဆန္းက်ယ္ေပ။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ အခြန္မ်ားကိုစည္ပင္ သာယာေရးအဖြဲ႔ (DAO) က လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (Township GAD) က လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္း အခြန္ဦးစီးဌာန (IRD) ကလည္းေကာင္း ေကာက္ခံၿပီး ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔သို႔ ေပးအပ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ အခြန္အခမ်ားကို ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ္လည္း ေျမခြန္၊ ယစ္မ်ဳိးခြန္ႏွင့္ စည္ပင္သာယာခြန္က လြဲၿပီး က်န္အခြန္မ်ားအတြက္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားက သတ္မွတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိ၊ မရွိကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားက ေကာက္ခံရမည့္ အခြန္အခ မ်ား” ဟု ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ထိုအခြန္အခမ်ားကို ေကာက္ခံခြင့္အျပင္ ဥပေဒျပ႒ာန္း ခြင့္ ရွိ၊ မရွိမွာ မေသခ်ာေပ။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒႏွင့္အတူ ဥပေဒျပဳ စာရင္းတိုးလာသကဲ့သို႔   ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔က ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ အခြန္အခသည္ ယခင္ (၁၆) မ်ဳိးမွ ယခု (၃၉) မ်ဳိး အထိ အခု (၂၀) တိုးလာသည္။ တိုးခ်ဲ႕စာရင္းတြင္ ယခင္ ျပည္ေထာင္စု လက္ထဲတြင္သာရွိခဲ့ေသာ အခြန္အာဏာ အခ်ဳိ႕ကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်သည့္ပံုစံျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအား ခြဲေဝေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ထိုအခြန္ေကာက္ခံခြင့္အာဏာတို႔ကို မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ အသံုးခ် သြားႏိုင္မည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ တိုးခ်ဲ႕စာရင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳစာရင္းမွ မွ်ေဝေပးထားေသာ အခြန္ဆို္င္ရာ ဥပေဒျပဳစာရင္းမ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ထိုစာရင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတို႔ ပူးတြဲက်င့္သံုးခြင့္ရွိေသာ ထပ္ထူျပဳအခြန္ အာဏာမ်ား (concurrent taxation power)ႏွင့္ ဆင္တူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္ /တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ တိုးခ်ဲ႕စာရင္းပါ အခြန္ အာဏာမ်ားကို လက္ေတြ႔အသံုးခ်ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု၏ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိမရွိကို ေစာင့္ၾကည့္  ေလ့လာရမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား အခြန္ေကာက္ခံခြင့္အာဏာအခ်ဳိ႕ ခြဲေဝေပး ၿပီးေနာက္ ေတြ႔ရေသာ ေနာက္ထပ္ဗဟို ေျဖေလွ်ာ့မႈပံုစံတစ္ခုမွာ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ေငြအခ်ဳိ႕၏ အခ်ဳိးအစား တစ္ခုကို ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားအား ခြဲေဝေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုကသာ ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ အခြန္မ်ားျဖစ္သည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္၊ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္တို႔မွ ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ဝင္ေငြအခ်ဳိ႕ကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာခုႏွစ္မွစ၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝသည္။ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန (IRD) သည္ ထိုအခြန္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအတြက္ ေကာက္ခံ ေပးၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ပံုေငြစာရင္းထဲသို႔ သတ္မွတ္အခ်ဳိးအစား (ရာခိုင္ႏႈန္း) အတိုင္း တိုက္ရိုက္ လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ ထိုလႊဲေျပာင္းေပးသည့္ မွ်ေငြအခြန္ဝင္ေငြမ်ားသည္လက္ရွိတြင္ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားကလက္ခံရရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုေထာက္ပံ့ေငြမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္အလြန္နည္းေနၿပီးျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ား၏ ဝင္ေငြပံုစံ (revenue patterns) ကို အနည္းငယ္သာ ေျပာင္းလဲေစသည္။ ဥပမာ - ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္နည္/ တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝေသာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္ မွ်ေဝပမာဏသည္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ (၂၁၃) ဘီလီယံသာ ရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုေထာက္ပံ့ေငြစုစုေပါင္း (ျမန္မာက်ပ္ ေငြ ၁၇၀၀ ဘီလီယ်ံ)၏ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ ရွိသည္။ တစ္ဦးက်ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ မွ်ေဝပမာဏ သည္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ စုစုေပါင္းဝင္ေငြ၏ ေသးငယ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကိုသာ ကိုယ္စားျပဳသည္။

ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန (IRD) မွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ေငြမ်ားကို ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔ႏွင့္ မွ်ေဝရာတြင္ ရယူသည့္ အရင္းခံ (derivation) ေပၚ အေျခခံၿပီး (တစ္နည္းအားျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံရရွိေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္အေပၚ အေျခခံၿပီး) သတ္မွတ္အခ်ဳိးအစား (ရာခိုင္ႏႈန္း) အလိုက္ မွ်ေဝသည္။ ထိုသတ္မွတ္အခ်ဳိးအစားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကသာ ဆံုးျဖတ္သြားသျဖင့္ ထိုအခ်ဳိးအစားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျပာင္းအလဲ ႀကီးႀကီးမားမ်ားရွိလွ်င္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဝင္ေငြ ပမာဏအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသည္ ထိုမွ်ေဝအခြန္မ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္သင့္ေတာ္သလို အသံုးျပဳခြင့္ရွိေသာ္လည္း ခြဲေဝမည့္အခ်ဳိးအစားသတ္မွတ္ခ်က္ကို ဥပေဒျပဳခြင့္ သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ မရွိသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ဝိေသသတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္(Fiscal autonomy) ကို အားေပးျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ေငြမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္အခ်ဳိးအစားမွတ္ၿပီးထိုသို႔မွ်ေဝလိုက္ ျခင္းသည္ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္ မရွိခဲ့ဘူးေသာ အခြန္ရေငြခြဲေဝမႈဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တစ္ခုျဖစ္ သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔ေဒသမွ ေကာက္ခံရရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ အခ်ဳိ႕မွ အခြန္ရေငြမ်ားႏွင္ မွ်ေဝအခြန္ရေငြအခ်ဳိးအစားတို႔ကို သိရွိခြင့္ရသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ ရေငြမွ်ေဝမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိုထက္မက ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိေရးႏွင့္ မွ်ေဝအခ်ဳိးအစားသတ္မွတ္ရာတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑တစ္ခုခု ပါဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္လည္း တြန္းအားေပးသြားရန္ လိုပါသည္။

 

ဘာ႑ာေရး မညီမွ်မႈမ်ား (Fiscal Imbalance)

ႏိုင္ငံအမ်ားစုကဲ့သုိ႔ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ျပည္ေထာင္စု၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အသံုးစရိတ္ႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ မ်ားထက္ ပိုမ်ားေနသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားကို လက္ရွိအပ္ႏွင္းထားေသာ အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ အခြန္ဝင္ေငြမ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။ ထိုသို႔ အေျခခံအခ်ဳိးမညီမႈ (basic asymmetry) သည္ ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေရး ကြာဟမႈ (vertical fiscal gap) ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထိုဘ႑ာေရးကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္ ျပည္နယ္ / တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားကို မွီခိုအားထား ေနရသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးတို႔သည္ ၎တို႔၏ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားအေပၚ အလြန္အကြ်ံမွီခိုအားထားေနရပါက ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္နယ္ပယ္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္ စုအစိုးရက လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕သြားရန္ လိုပါသည္။

ဘ႑ာေရး လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား (Fiscal Transfers)

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရေသာ ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေရး ကြာဟမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈနည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံုးျပဳသည္။ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈ အစီအမံမ်ား သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး (fiscal relation) အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိအသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈ နည္းလမ္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား (grant transfers) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အခြန္ရေငြ မွ်ေဝျခင္း (sharing of Union tax revenues) ဟူ၍ ပံုစံ (၂) မ်ဳိးျဖင့္ ခြဲျခားႏိုင္သည္။ ျပည္ေထာင္စု အခြန္ရေငြ မွ်ေဝျခင္းအေၾကာင္းကို ေရွ႕ပိုင္းတြင္ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ရာ ယခုအခါတြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြမွ ခ်ေပးေသာ ေထာက္ပံ့ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို တစ္ခုခ်င္းစီ သံုးသပ္တင္ျပသြားပါမည္။

တစ္ဦးက်ကိုယ္ပိုင္အခြန္ရေငြ (per capita own tax revenue)

ဘ႑ာႏွစ္ (၂) ႏွစ္လံုးတြင္ ၿမိဳ႕ျပဆန္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းတို႔တြင္ တစ္ဦးက် ကုိယ္ပိုင္အခြန္ ရေငြ ေကာက္ခံရရွိမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္ မွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အဆင့္ကြာဟမႈသည္ ကိုယ္ပိုင္အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈအေပၚ သက္ေရာက္သည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္

သည္။

တစ္ဦးက်ေထာက္ပံ့ေငြလႊဲေျပာင္းမႈ (per capita transfer)

ဘ႑ာႏွစ္ႏွစ္ခုလံုးတြင္ ၿမိဳ႕ျပဆန္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေသာ တစ္ဦးက် ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားသည္ အျခားေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေသာ ေထာက္ပံ့ေငြ မ်ားေအာက္ ေလွ်ာ့နည္းေနသည္။ ထိုတိုင္းႏွစ္ခု၏ တစ္ဦးခ်င္းကုိယ္ပိုင္အခြန္ရေငြသည္ အျခားေသာ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ထက္ပိုမ်ားေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ေလွ်ာ့ထားျခင္း

လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

တစ္ဦးက်မွ်ေဝအခြန္ရေငြ (per capita shared tax revenue)

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အခ်ဳိ႕ (တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္) မွ ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာ အခ်ဳိ႕ကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား ခြဲေဝေပးသည္။ ေကာက္ခံရရွိရာေဒသ (ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး/ ၿမိဳ႕နယ္) ကို အေျခခံၿပီး သတ္မွတ္အခ်ဳိးအစားတစ္ခု (ရာခိုင္ႏႈန္း) ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အခြန္ဘ႑ာအခိ်ဳ႕ကို ခြဲေဝျခင္းျဖစ္ရာ အခြန္ေငြေကာက္ခံရရွိမႈ မ်ားေလေလ ခြဲေဝေပးမည့္ အခြန္ေငြပမာဏမ်ားေလေလ ျဖစ္သည္။ ေမွ်ာ္လင့္ထား သည့္အတိုင္း ၿမိဳ႕ျပဆန္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းတို႔၏ တစ္ဦးက် မွ်ေဝအခြန္ရေငြသည္ အျခား

ေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ တစ္ဦးက် အခြန္ရေငြမ်ားထက္ ပိုမ်ားသည္။ ျခြင္းခ်က္တစ္ခုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနိမ့္ဆံုး ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရေသာ ခ်င္းျပည္နယ္၏ တစ္ဦးက်မွ်ေဝအခြန္ ရေငြသည္ မႏၱေလးတိုင္းထက္ ပိုမ်ားေနသည္။

စုစုေပါင္းတစ္ဦးက်ရေငြ (total per capita revenue)

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တို႔တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီမ်ား၏ စုစုေပါင္း

တစ္ဦးက် ရေငြမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုမ်ားၿပီး လူဦးေရထူထပ္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းတို႔၏ စုစုေပါင္း တစ္ဦးက်ရေငြမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနည္းၿပီး လူဦးေရနည္းေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယား ျပည္နယ္တို႔၏ စုစုေပါင္း တစ္ဦးက်ရေငြမ်ားေအာက္ နည္းေနသည္။

ဘ႑ာေရးမွ်တမႈ (fiscal equity)

တစ္ဦးက်မွ်ေဝအခြန္မ်ားကို အခြန္ေကာက္ခံရရွိရာေဒသ အေျခခံၿပီး သတ္မွတ္အခ်ဳိးအစားျဖင့္ ျပန္လည္ခြဲေဝသျဖင့္ မွ်တမႈကို အေျခခံထားသည္။ အခြန္မ်ားမ်ားေကာက္ခံရရွိလွ်င္ မွ်ေဝအခြန္ရေငြမ်ားမ်ား ျပန္လည္ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေထာက္ပံ့ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက သင့္ေလ်ာ္သလို ဆံုးျဖတ္သြားျခင္းထက္ စည္းမ်ဥ္းအေျခခံပံုေသနည္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ထုတ္ေပးသျဖင့္ မွ်တမႈကို အေျခခံထားသည္။

အသံုးစရိတ္လိုအပ္ခ်က္ ပိုရွိႏုိင္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားကို အျခားျပည္နယ္မ်ားထက္ ေထာက္ပံ့ေငြ ပိုေပးသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အသံုးစရိတ္ တာဝန္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြအရင္းအျမစ္ (revenue sources) ညီမွ်ေရးအတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဝင္ေငြအရင္း အျမစ္မ်ား (ကိုယ္ပိုင္အခြန္ရေငြ၊ မွ်ေဝအခြန္ရေငြႏွင့္ အေထြေထြေထာက္ပ့ံ ေငြ) ကို ထိန္းညိႇထားမႈ မရိွသည္ကို ေတ႔ြရသည္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးီ မ်ား၏ တစ္ဦးက်ရေငြသည္ ပွ်မ္းမွ် က်ပ္ (၅၀,၅၇၈) သန္း၊ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ (၂၂,၂၃၅) သန္း ႏွင့္ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ (၂၇၁,၅၃၂) သန္းရွိရာ အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးအခ်ဳိးမွာ (၁၂.၂) ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္လည္း တစ္ဦးက်ရေငြသည္ ပွ်မ္းမွ် က်ပ္ (၅၀,၉၀၇) သန္း၊ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ (၂၂,၄၃၀) သန္းႏွင့္ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ (၂၇၈,၈၂၉) သန္းရွိရာ အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးအခ်ဳိးမွာ (၁၂.၄) ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘ႑ာေငြ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ အလြန္ကြာဟမႈရွိေနေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးမွ် တမႈ မရွိဟု ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ သံုးသပ္ႏုိင္သည္။

ဘ႑ာေရးသာတူညီမွ်မႈ ျဖစ္ေစျခင္း (Fiscal Equalization)

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု ေထာက္ပ့ံေငြ လႊဲေျပာင္းမႈသည္ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေစျခင္း မရွိေသးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေသာ ပွ်မ္းမွ်တစ္ဦးက်ေထာက္ပံ့ေငြ (average per capita grant transfer) သည္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာက်ပ္ ၃၄,၇၄၂ သန္းရွိၿပီးႏွင့္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ျမန္မာက်ပ္ ၃၄,၃၇၀ သန္းရွိသည္။ ထိုပ်မ္းမွ် ပမာဏေအာက္ ရရိွေသာ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အေရအတြက္ မွာ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ (၆) ခုႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ (၅) ခု

ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ရေငြ ကြာဟ မႈကို ညီေအာင္ညိႇေပးရမည့္အစား ကိုယ္ပိုင္ရေငြနည္းသည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ လႊဲေပးေသာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားမွာ အလြန္မ်ားေနၿပီး ကိုယ္ပိုင္ရေငြနည္းသည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ စုစုေပါင္း တစ္ဦးက်ရေငြသည္ ကိုယ္ပိုင္ရေငြမ်ားေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ စုစုေပါင္းတစ္ဦးက် ရေငြမ်ား ထက္ ပိုမ်ားေနသည္။ ဥပမာ - ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ရေငြနည္းေသာ ခ်င္းျပည္နယ္၏ တစ္ဦး က်ရေငြသည္ ျမန္မာက်ပ္ ၂၇၈,၈၂၉ သန္းရွိၿပီး ကိုယ္ပိုင္ရေငြမ်ားေသာ ရန္ကုန္တိုင္း၏ တစ္ဦးက်ရေငြသည္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၇၅,၂၇၈ သန္းသာ ရွိသည္။

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ (Fiscal Autonomy)

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အခြန္အရင္းအျမစ္ (ကိုယ္ပိုင္ရေငြ၊ မွ်ေဝအခြန္ဘ႑ာႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေထာက္ပံ့ေငြ) အခ်ဳိးအစားမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ အခ်ဳိးအစားညီမွ်မႈ မရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ားစု၏ ကုိယ္ပိုင္ရေငြမ်ားသည္ (ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းကလြဲၿပီး) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လႊဲေျပာင္းေငြ (အေထြေထြေထာက္ပ့ံေငြ) မ်ားေအာက္ ေလ်ာ့နည္းေနသည္။ ထိုနည္းတူ မွ်ေဝအခြန္ေငြ စတင္ခြဲေဝသည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့ေငြသည္ (ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းမွ လြဲၿပီး) ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

အမ်ားစု၏ ကိုယ္ပိုင္ရေငြႏွင့္ မွ်ေဝအခြန္ေငြ စုစုေပါင္းထက္ ပိုမ်ားေနသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးအရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေပၚ ပံုမွန္မွီခိုေနရသည့္သေဘာ ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အခ်ဳိ႕ (တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္း ခြန္) တို႔မွ ရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာအခ်ဳိ႕ကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီမ်ားႏွင့္ ခြဲေဝရာတြင္ ခြဲေဝမည့္ အခ်ဳိးအစား (ရာခိုင္ႏႈန္း) မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကသာ သင့္ေတာ္သလို ဆံုးျဖတ္သြားသည့္ သေဘာရွိသျဖင့္ ျပည္နယ္ မ်ားသည္ မိမိတို႔ ေဒသမွ ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ေငြမ်ားအေပၚ မည္မွ်ခံစားခြင့္ရွိသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ ပိုင္ခြင့္ မရွိသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

ဘ႑ာေရးပြင့္လင္းျမင္သာမႈ (Fiscal Transparency)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈအစီအစဥ္ သည္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားမႈအားျဖင့္

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အနည္းငယ္ရွိလာသည္။ ယခင္ ဘ႑ာႏွစ္မ်ားတြင္ ဘ႑ာအရင္းအျမစ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္

ရေငြႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရလႊဲေျပာင္းေငြ (ေထာက္ပံ့ေငြ) ဟူ၍ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ား၏ ဝင္ေငြအရင္း အျမစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ “မွ်ေဝအခြန္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးတို႔၏ အခြန္အရင္းအျမစ္ တစ္ခုတိုးလာသည္။ အမွန္တကယ္တြင္ ထိုမွ်ေဝအခြန္သည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ အေထြေထြ ေထာက္ပံ့ေငြ အခြန္ကို ေခါင္းစဥ္ခြဲတစ္ခု တိုးခ်ဲ႕ေပးထားသည့္သေဘာသာ ရွိသည္။ (ထိုအခြန္ေငြမ်ားကို အျခားဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ ေရာထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အေထြေထြေထာက္ပံ့ေငြမ်ား သာ ျဖစ္သည္။) သို႔ရာတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ေကာက္ခံရရွိေသာ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု အခြန္ေငြမ်ားသည္ ေကာက္ခံရရွိေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေဝမွ်ထားသည္ကို (ေဝမွ်ေပးသည့္ အခ်ဳိးအစား နည္းေနေသးသည့္တိုင္) သိရွိရသျဖင့္ ဘ႑ာေရးပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ ယခင္ထက္စာလွ်င္အနည္းငယ္ရွိလာ သည္ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ လက္ရွိ ဘ႑ာေရးစနစ္သည္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္၏အေျခခံ သေဘာ တရားမ်ားအရ ဘ႑ာေရး အာဏာမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ခြဲေဝထားမႈရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ရွိဘ႑ာေရးအာဏာခြဲေဝမႈအေနအထားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လက္ထဲတြင္ ပို၍ စုပံုေနၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘ႑ာေရး ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို အေပၚယံအားျဖင့္သာ ေပးအပ္ထားသည့္ သေဘာ ရွိသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေငြ အရင္းအျမစ္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ မလံုေလာက္သျဖင့္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအေပၚ ဘ႑ာေရးအရ မွီခိုအားထားေနရဆဲျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးမွ်တမႈ (အလားတူ ဘ႑ာေငြအရင္းအျမစ္မ်ား) ရွိေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္ မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ဘ႑ာ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားခ်ေပးသည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ားကို အတိုင္းတာတစ္ခုထိ တည္ၿငိမ္ေစေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမမ်ား၏ ဘ႑ာေရးကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ကို အားနည္းေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ား ခိုင္မာ အားေကာင္းသည့္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခု ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ လက္ရွိဘ႑ာေရးစနစ္ကို စနစ္တက် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားရန္ လိုပါသည္။    ။

{ ေရွ႕အပတ္ -  - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္စနစ္ ( အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ အခြန္အမိ်ဳးအစား ) }

 1. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁ )
 2. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၂ )
 3. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၃ )
 4. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္( ၄ )
 5. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္( ၅ )
 6. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၆ )
 7. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၇ )
 8. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၈ )
 9. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၉ )

 10. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၀ )

 11. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၁ )

 12. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၂)

 13. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၃ )

 14. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၄ )

 15. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ အပိုင္း ( ၁၅ )

 16. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ အပိုင္း ( ၁၆ )

 17. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ အပိုင္း ( ၁၇ )