လႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိေပးၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေသာေၾကာင့္ အားရမႈမရွိ

.

မံုရြာ၊ စက္တင္ဘာ ၇ ။         ။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၌ ကတိျဖစ္ၿပီးေသာလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ေပးမႈ သည္ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ အားမရေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚစုျမတ္ထက္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္၌ေျဖၾကားခ့ဲေသာ ကတိျဖစ္အေျဖမ်ားကို လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"တကယ္ဆိုရင္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ထိေတာ့ ၿပီးေစခ်င္တာေပါ့။ အခုဟာက ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ပဲ ဆိုေတာ့ သိပ္ေတာ့အားမရမိဘူး" ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚစုျမတ္ထက္က ေျပာသည္။

၂၀၁၇ - ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကတိျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ အႀကိမ္စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ (၂) ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေဝးမွ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးထိ ေပးခ့ဲေသာကတိမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

"ၿပီးခ့ဲတ့ဲကတိကဝတ္ေစာင့္ၾကည့္မႈမွာ ခရိုင္အလိုက္ စိစစ္ၿပီးေစာင့္ၾကည့္ခ့ဲတယ္။ ဒီတခါေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာန အလိုက္ စိစစ္ေစာင့္ၾကည့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးေတြအေနနဲ႔ မိမိရဲ့အားနည္းခ်က္/ အားသာခ်က္ေတြကို ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။" ဟု ေဒၚစုျမတ္ထက္က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားမွ မိမိတို႔၏ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို တိက်စြာေျဖၾကားၿပီးပါက ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲခ်ိန္တြင္ စနစ္တက်ထည့္သြင္းေရးဆြဲေစခ်င္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။