တိုင္းရင္းသားထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေ၀းကို ခ်င္းမိုင္တြင္ျပဳလုပ္

.

Photo -  NCA-S EAO

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၆ ။                     ။ တစ္နုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေ၀းကို စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေနသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားကြာဟမႈမ်ား ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းၿပီး အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္  ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ ဒီအစည္းအေ၀းမွာ အဓိကကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစု ပင္လံု (တတိယ အစည္းအေ၀း)က ရရွိခဲ့တဲ့ရလဒ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္အစီရင္ခံတင္ျပၾကမွာျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးကေန ျပန္လည္သံုးသပ္ထားတာေတြကိုလည္းတင္ျပေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရွ႕ဆက္သြားရမယ့္ ရပ္တည္ခ်က္ကိစၥရပ္ေတြကိုလည္း ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု PPST အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုး ကေျပာသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္တင္ျပလာသည့္ အခ်က္မ်ားကိုညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး ဘံုရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ အေျခခံကာ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ၾကမည္ဟုလည္း ၄င္းကဆိုသည္။

“ တနည္းအားျဖင့္ အနာဂတ္ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ဘံုရည္မွန္းခ်က္၊ ဘံုစံႏႈန္း ေတြကိုရေအာင္ ညွိႏိႈင္းသြားၾကရပါျဖစ္တယ္”ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုး ကေျပာသည္။

ယခုအစည္းအေ၀းၿပီးပါက တစ္နုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ ေရးထိုးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀း ( NCA-S EAO Summit) ကို လာမည့္စက္တင္ဘာလ (၈)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္းသိရ သည္။
 
ညီလာခံတြင္  ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံုတတိယအစည္းအေ၀းအေပၚ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ မဟာ ဗ်ဴဟာေရးဆြဲေရးကိစၥ၊ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမျပဳရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကိစၥတို႔ကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ NCA-S EAO စုဖြဲ႔မႈမ်ားကိစၥႏွင့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ကိစၥအပါအ၀င္ NCA-S EAO ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟုလည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားဘက္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

PPST ၏ (၂၄) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ၈ ဖြဲ႕အျပင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ႔သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) နဲ႔ လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး (LDU) တို႔လည္းတက္ ေရာက္ခဲ႔ၾကသည္။