ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွ ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္သူမ်ား ေဆးေက်ာင္းသို႔ အမွတ္မလုိဘဲ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

.

ရန္ကုန္ ၊ စက္တင္ဘာ ၆ ။              ။ ေဒသစရိတ္ခံစားခြင့္ရိွသည့္ သြားလာရန္ခက္ခဲသည့္ ေဒသမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ အမွတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မရိွဘဲ ေဆးတကၠသိုလ္သို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ေဆးတကၠသိုလ္သို႔ ေလွ်ာက္ထားမည့္သူမ်ားသည္ အဆုိပါေဒသမ်ား၌ ၈ တန္း ၊ ၉ တန္း၊ ၁၀ တန္းကို ဆက္တိုက္ပညာသင္ၾကားခဲ့သူ ျဖစ္ရမည့္အျပင္ ယင္းေဒသမ်ားရိွ စာစစ္ဌာနမ်ားမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္သူ ျဖစ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အထူးအခြင့္အေရးအျဖစ္ ေဆးတကၠသိုလ္တက္ေရာက္ခြင့္ရရိွသူမ်ားသည္ ဘြဲ႔ရရိွၿပီးပါက အဆုိပါေဒသမ်ားတြင္ အနည္းဆံုး ၅ ႏွစ္ မပ်က္မကြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ယခုလ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး က်န္းမာေရး လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာန ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

အထူးအခြင့္အေရးအေနျဖင့္ ေဆးတကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ အား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စၿပီး က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား ျဖစ္သည့္ ေလရွီး ႏွင့္ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသား ၃ ဦး ႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ၁ဦး  စုစုေပါင္း ၄ ဦး ေဆးတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့သည္။

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ၆ ခုမွာ နာဂ၊ ဓႏု၊ ပအို၀္း၊ ပေလာင္၊ ကိုးကန္႔၊ ၀ ေဒသမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေဒသစရိတ္ခံစားခြင့္ရွိသည့္ လူမႈေရးခက္ခဲေသာ ေဒသမ်ားကိုမူ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွေပ။

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား သိလိုပါက ေဆးသိပၸံပညာဦးစီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္ ဖုန္း-၀၆၇-၄၁၁၂၃၉ ႏွင့္ ၀၆၇-၄၁၁၁၄၈၊ ၄၁၁၁၄၉၊ လိုင္းခြဲ (၈၂၁) သို႔ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။