ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ (SME) လုပ္ငန္းတစ္ခုလွ်င္ ေငြက်ပ္ သန္း ၅၀၀ ထုတ္ေခ်းမည္

.

စက္တင္ဘာ ၅ ။               ။ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား (SME) စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုလွ်င္ ေငြက်ပ္ သန္း ၅၀၀ ထုတ္ေခ်းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ စက္တင္ဘာ ၅ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သည္ SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပံပိုးကူညီရန္ JICA မွ တရား၀င္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအကူအညီ (ODA) ေခ်းေငြရယူၿပီး SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြစီမံကိန္းကို စီမံခန္႔ခြဲသူအျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

SME သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း၊ လုပ္သားအေျချပဳလုပ္ငန္း၊ လက္လီေရာင္း ၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ လကၠားေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း စေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေခ်းေငြရယူႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေခ်းေငြရယူရန္ အရည္အေသြးျပည့္မီမႈရွိေသာ လယ္သမားမ်ား၊ အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္း၊ အဖိုးတန္သတၳဳေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အရက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ပြဲစား႐ံုလုပ္ငန္း၊ ေျဖေဖ်ာ္မႈ တင္ဆက္မႈ (ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားလုပ္ငန္းမပါ)၊ လက္နက္ ခဲယမ္းထုတ္လုပ္ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေခ်းေငြထုတ္ေပးမႈတြင္ ပါ၀င္မည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“SME က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ဆိုရင္ ေစ်းကြက္လိုတယ္။ နည္းပညာလိုတယ္။ ေခ်းေငြလိုတယ္။ အရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္ မႈစနစ္ေတြလိုတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကေတာ့ JICA နဲ႔ ေခ်းေငြကိစၥကိုလုပ္တာေပါ့။ ေနာက္ေစ်းကြက္လည္း ရွာရ ဦးမွာေပါ့။ ႏိုင္ငံေတာ္ကေန ေခ်းေငြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့လိုအပ္ခ်က္ကို JICA Two-Step Loan နဲ႔ ဖန္တီးၿပီး စီစဥ္ေပးတာေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။ ဒီထက္ပိုၿပီးလုပ္ေပးႏိုင္ဖို႔ပဲ စဥ္းစားရမွာေပါ့” ဟု ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းေအာင္ ကေျပာသည္။

JICA SME ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြစီမံကိန္း အဆင့္(၁)အတြက္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးဘဏ္၊ ျမန္မာေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္၊ ဧရာ၀တီဘဏ္၊ ကေမာၻဇဘဏ္၊ သမ၀ါ ယမဘဏ္တို႔တြင္ ေခ်းေငြရယူရန္ ဆက္သြယ္ေလွ်ာက္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ေခ်းေငြမ်ားကို အသံုးျပဳရာတြင္ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၀ယ္ယူျခင္းအတြက္ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လွည့္ပတ္ရင္းႏွီးသံုး စြဲေငြအတြက္ ၂၀ရာခိုင္နႈန္း ေခ်းသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈.၅ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ၁ႏွစ္အထက္မွ ၅ႏွစ္အထိ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

JICA SME Two-Step Loan စီမံကိန္း အဆင့္(၂)အတြက္ ေခ်းေငြ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄၉၄၉သန္းေခ်းယူရန္ ၂၀၁၈ခု ႏွစ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၈ မတ္ ၂၉ရက္ တြင္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ဂ်ပန္ယန္း ၃ဘီလီယံႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၆ဘီလီယံခန္႔ကို ေ႐ြး ခ်ယ္ထားသည့္ ေဖာ္ျပပါဘဏ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပါအ၀င္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ (SMEs) မ်ားကို ထုတ္ေခ်းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ယန္း ၁၁.၅ဘီလီယံ(ျမန္မာေငြ က်ပ္ ၁၅၁.၆၈၅ ဘီလီယံ)ခန္႔ကို ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။