ရိုက္တာသတင္းေထာက္မ်ားအေပၚ ခ်မွတ္သည့္ ေထာင္ဒဏ္ကို သံုးသပ္သင့္ျပီး ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ရန္ EU ေတာင္းဆို

.

ဓာတ္ပံု - Ye Aung THU / AFP

စက္တင္ဘာ ၃ ။          ။ ရိုက္တာသတင္းေထာက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္႔ ကို၀လံုးႏွင္႔ ကိုေက်ာ္စိုးဦးအေပၚ တရားရံုးမွ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္သည့္ စီရင္ခ်က္အေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး သတင္းသမားႏွစ္ဦးကို ခ်က္ခ်င္း ျခြင္းခ်က္မရိွ လႊတ္သင့္ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢ( EU) မွ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ထိုသို႔ စီရင္ခ်က္ခ်မႈသည္ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင္႔ ၊  အမ်ားျပည္သူ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ သိရိွပိုင္ခြင္႔ နင္႔ ျမန္မာနိင္ငံတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ကို ေမွးမွိန္ ေလ်ာ႔က်ေစခဲ့သည္ ဟု EU ၏ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရိွသည္။

ထို႔ျပင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ သတင္းမ်ား ရယူခဲ့ရာတြင္ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားအက္ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူခဲ့ျခင္းသည္ အက်ဳိးေၾကာင္း မဆီေလ်ာ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ပြင္႔လင္းျမင္သာသည္႔ သတင္းစာပညာတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီ၏ မရိွမျဖစ္ မ႑ိဳင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္သည့္မီဒီယာသည္ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈကို ျမွင္႔တင္ေပးျပီး ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရကို တာ၀န္မႈ ၊ တာ၀န္ခံမႈကို ရိွေစသည္႔ အဓိက ေသာ႔ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရိွသည္။

သတင္းေထာက္နွစ္ဦးကို စတင္ထိန္းသိမ္းသည္႔ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ ၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္မွ စတင္၍ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈတိုင္းတြင္ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကသည္႔  နိုင္ငံတကာမွေလ့လာသူမ်ားတြင္ ဥေရာပသမဂၢနွင္႔  အီးယူ အဖြဲ႕၀င္နိုင္ငံမ်ားမွ သံတမန္မ်ား  ပါ၀င္ခဲ႔ၾကျပီး ယင္းကိစၥနွင္႔ စပ္လ်ဥ္းျပီး ျမန္မာအစိုးရနွင္႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါသည္ဟု ပါရိွသည္။

သတင္းေထာက္မ်ားအတြက္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ျပည္႔စံုလံုေလာက္သည္႔ အေနအထားမ်ားရရိွေစေရးအတြက္ EU မွ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

EU အျပင္ အေမရိကန္၊ ဒိန္းမတ္၊ နယ္သာလန္တို႔မွလည္း ရိုက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ေယာက္ ေထာင္ဒဏ္ အေပၚ ေၾကညာခ်က္အသီးသီး ထုတ္ျပန္ထားသည္။