အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ အပိုင္း ( ၁၇ )

.

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လြတ္လပ္ေရးရၿပီးက တည္းကဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားၿပီး စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ ေသာတစ္ျပည္ေထာင္စနစ္မွ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့ခ်သည့္ အရပ္သားအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရန္ အားခဲေနသည္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေရးဆြဲၿပီးအတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူေဘာင္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပလာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္သားအစိုးရ တက္လာ သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ (၃) ရပ္ ျဖစ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳ ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔ကို အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား (ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား) အၾကား ခြဲေဝ ထားသျဖင့္ အေပၚယံအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ အလားသ႑ာန္ တူေနေသာ္လည္းထိုအာဏာခြဲေဝမႈမ်ား ကို အေသးစိတ္ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကသာ ႀကီးစိုးေနၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ ေမွးမွိန္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တို႔ရွိေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ဆင့္ကဲခြဲေဝေပးျခင္း(devolution) ထက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဝင္ေရာက္ျခယ္လွယ္ႏုိင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ျဖန္႔က်က္ျခင္း (deconcentration) က ပိုမ်ားေနသျဖင့္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ထက္ စစ္အစိုးရ ေရးဆြဲပံုေဖာ္ထားေသာ ဖက္ဒရယ္တစ္ပိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ (quasi-federalism) တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ပီျပင္စြာ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး သည္ အဓိကက်သကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရာစုႏွစ္ (၇) ခု နီးပါးျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ႏိုင္ေရးအတြက္ လက္ရွိက်င္းပလ်က္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ရွိရန္လိုပါ သည္။

မၾကာေသးမီကလည္း လက္ရွိသမၼတဦးထင္ေက်ာ္က အနာဂတ္ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း သြားရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ မၿငိမ္းခ်မ္းေသးေသာ ျပည္ေထာင္စု၏ ထြက္ရပ္ လမ္း” ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး ဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေနၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ထားသေလာက္ ခရီးမေပါက္ေသးပါ။ ဤစာတမ္း သည္တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား လိုလားေသာ ႏိုင္ငံေရးတန္းတူညီမွ်မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ ကို အာမခံခ်က္ေပးေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အဓိကေသာ့ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ယူဆ ထားၿပီး ထိုဖက္ဒရယ္စနစ္ ေပၚထြန္းလာႏုိင္ေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ေလ့လာတင္ျပထားပါသည္။ ေရွ႕အခန္းမ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕၏ ဘ႑ာ ေရးဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္ရာ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္ကို ဘ႑ာေရး ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းအားျဖင့္ အားနည္းခ်က္ႏွင့္အားသာခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္တင္ျပသြားပါမည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ျမန္မာ့ဘ႑ာေရးစနစ္၏ အဓိကေက်ာရိုးျဖစ္သည္။ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕ တြင္ေတြ႔ရေသာ ဘ႑ာေရးဖြဲ႔စည္းပုံ (fiscal constitution) ကို ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္ သီးသန္႔က႑တစ္ခု အေနျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း အျခားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးတို႔၏ ဘ႑ာေရး အာဏာမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားသည္။ ဘ႑ာေရးအာဏာ (fiscal power) သည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳခြင့္၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္းခြင့္ (legislative, administrative and regulatory rights) တို႔ကို ရည္ညႊန္း ေလ့ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေတြ႔ရေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထိုအာဏာ (၃) ရပ္လံုး အက်ဳံးမဝင္ဘဲ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာမ်ားသာ ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒ ျပဳခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကသာ ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိသည္ဟု အၿမဲတမ္း မွတ္ယူ၍မရပါ။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အျခားဥပေဒမ်ားကိုလည္း ေလးစားလိုက္ နာရသည္။

အသံုးစရိတ္မ်ား

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုပါ ျပည္နယ္ / တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒျပဳစာရင္းတို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး မ်ား ထက္ ဥပေဒျပဳအာဏာ ပိုမ်ားသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ထားသည္ ။

ထိုဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ဥပေဒျပဳစာရင္း (၃၅) ခုတိုးလာၿပီး  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ အခြန္အခမ်ားစာရင္းတြင္ ဥပေဒျပဳစာရင္း (၇၅) ခု တိုးလာသည္။ တိုးခ်ဲ႕စာရင္းမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္းထဲမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအခ်ဳိ႕ကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား ခြဲေဝေပးျခင္း ျဖစ္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ႔ခ်မႈမ်ားဟု ရႈျမင္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ တိုးခ်ဲ႕စာရင္းသည္ က႑တစ္ခုလံုးကို ဥပေဒ ျပဳခြင့္ထက္ သက္ဆိုင္ရာက႑၏ အစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕ကိုသာ ခြဲထားသျဖင့္ ထိုစာရင္းသစ္သည္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နည္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔ ပူးတြဲက်င့္သံုးခြင့္ ရွိေသာထပ္တူျပဳအာဏာမ်ားႏွင့္ဆင္တူသည္။ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ ၾကည့္လွ်င္ ရွင္းလင္းျပည္စံုမႈႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္ကိုက္ညီမႈ မရွိသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ သည္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္းပါ ၎၏ သီးျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကို ဥပေဒျပဳျပ႒ာန္းၿပီး အျပည့္အဝ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု၏ သီးျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္ အခ်ဳိ႕ကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက ျဖည့္ဆည္းေပးေနရသည္။ ဥပမာ - တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းရွိ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္အခ်ဳိ႕ကို တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရက က်ခံ ေပးရသည္။ ထို႔အျပင္ အသံုးစရိတ္တာဝန္အမ်ားအျပားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္ မႈေအာက္တြင္သာ ထားရွိသျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မွာ မရွိသေလာက္ပင္ နည္းပါးေနပါသည္။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို အဓိကပံုစံ(၂) မ်ဳိးျဖင့္ ခြဲျခားၾကည့္ႏုိင္သည္။  ပထမ အသံုးစရိတ္ပံုစံမွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားကို တရားဝင္အပ္ႏွင္းထားၿပီး ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး မ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္အတြင္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရေသာလႊဲေျပာင္း အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား (devolved expenditure responsibilities)ျဖစ္သည္။ ဤအသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ကို အျပည့္အဝေပးအပ္ထားေသာ အသံုးစရိတ္မ်ား ျဖစ္ သည္။ ဒုတိယအသံုးစရိတ္ပံုစံမွာ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက တာဝန္ယူ

ေဆာင္ရြက္ရေသာ ဗဟိုေျဖေလွ်ာ့အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား (deconcentrated expenditure responsibilities) ျဖစ္သည္။ ဤအသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္အစိုးရႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ၎တို႔၏ သေဘာထားမ်ား ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကသာ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိေသာ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား ျဖစ္သည္။   ။

{ ေရွ႕အပတ္ - အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား }

 1. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁ )
 2. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၂ )
 3. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၃ )
 4. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္( ၄ )
 5. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္( ၅ )
 6. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၆ )
 7. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၇ )
 8. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၈ )
 9. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၉ )

 10. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၀ )

 11. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၁ )

 12. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၂)

 13. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၃ )

 14. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၄ )

 15. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ အပိုင္း ( ၁၅ )

 16. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ အပိုင္း ( ၁၆ )