NSCN-K အတြင္းက အာဏာလြန္ဆဲြပြဲ

.

Newly recruited Assam Rifles personnel take the oath during the special Attestation Parade at the Sukhovi Assam Rifles Training Center and School on the outskirts of Dimapur, Nagaland, northeast India, February 27,  2010. Photo: EPA

နာဂအမ်ဳိးသား ဆို႐ွယ္လစ္ ေကာင္စီ NCSN-K အတြင္း အာဏာလြန္ဆဲြမႈတစ္ရပ္ ရွိေနျခင္းက လက္ရွိမွာ အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ယင္းအေပၚ အတိဒုကၡေရာက္ေစလ်က္ရွိသည္။ နာဂ တိုင္းရင္းသားတို႔သည္လည္း လက္႐ွိအခ်ိန္ထိ အာဏာ ႏိုင္ငံေရး၊ self preservation (မိမိ ႐ွင္သန္မႈအတြက္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း) ၊ exclusiveness (အထူးသီးသန္႔ျဖစ္ျခင္း) တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အုပ္စု ႏွစ္ျခမ္း ကြဲသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ႏွင့္ ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ေနရလ်က္ရိွဆဲ ျဖစ္သည္။ အေ႐ွ႕ပိုင္း နာဂ (Eastern Naga) မ်ားမွာလည္း Naga Heartland (Nagaland) နာဂလန္း နဲ႔အၾကား ကာလၾကာ ေ၀းကြာေနခဲ့ၿပီး နာဂ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အၾကား အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္ေနခဲ့သည္။ Pangmei သို႔မဟုတ္ Konyaks သို႔မဟုတ္ Semas ႏွင့္ ေပါင္းစည္းမည္ ဆိုသည့္ စကားသံမ်ားကို Khaplang အေနျဖင့္လည္း ဘယ္တုန္းကမွ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ျပဳထားခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ အေရွ႕ပုိင္း နာဂမ်ား စိုးမိုးထားသည့္ ပါတီ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းကေန တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ခ်မွတ္လိုက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟုဆိုၿပီး ဦးယံုးေအာင္ Yung Aung ကို ဥကၠဌ တင္ေျမွာက္လိုက္ျခင္းကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ NSCN(K) တြင္ အိႏၵိယ နာဂ မ်ားအေနျဖင့္ ေဘးဖယ္ခံထားရသည့္ အုပ္စုတစ္ခုသာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ျပသေနလ်က္ရွိသည္။

ယင္းသည္ လက္႐ွိ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ NSCN(K) အၾကား ရွိေနသည့္ ပဋိပကၡကို အဆံုးသတ္ရန္အတြက္ Khango ကုိ စြပ္စြဲျပစ္တင္လိုက္သည့္ အစီအစဥ္က်ေသာ မဟာဗ်ဴဟာက် အေရြ႕တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႀကံဳေတြ႕ေနသည့္ ဖိအားမ်ားက ျမန္မာ့စစ္တပ္ဘက္က အျပည့္အ၀အတိုင္းအတာျဖင့္ စစ္ဆင္ေရး ဆင္ႏႊဲရန္ အသင့္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္လား သို႔မဟုတ္ NCA လက္မွတ္ထုိးရန္ ျမန္မာအစုိးရဘက္က deadline သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းလား ဆိုသည္ကေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေပ။ အေရွ႕ပိုင္း ေဒသ (Taga) အေျခစိုက္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကေတာ့ NSCN(K) ႏွင့္ စစ္ကိုင္းအၾကား အပစ္ရပ္စဲမႈကေနတဆင့္ ႀကီးမားသည့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပေရာဂ်က္မ်ား ပံုစံျဖင့္ ေငြေၾကး အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေနခ်ိန္ တစ္ဘက္မွာေတာ့ အေနာက္ပုိင္းေဒသ (Konyak) ကေတာ့ အပစ္ရပ္ျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြကို ရရွိေနျခင္း မရွိေၾကာင္း အတြင္းစကားမ်ား ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။ NSCN-K အဖြဲ႕၀င္မ်ား (ျမန္မာ နာဂမ်ား) ကေတာ့ ျမန္မာအစုိးရနဲ႔အၾကား အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္ကို ၎တို႔တတ္ႏိုင္သေလာက္ ဆက္ရွိေနေစခ်င္လ်က္ရွိသည္။

NSCN-K GHQ ကမ့္စခန္းမ်ား စစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားေၾကာင့္ မီး႐ိႈ႕ျပာက်သြားခဲ့ခ်ိန္မွာေတာင္မွ GHQ တပ္သားမ်ားမွာ GHQ အေျခစိုက္ အဆင့္ျမင့္ NSCN-K အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ ညႊန္ၾကားခ်က္မရျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လက္တုန္႔ျပန္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ ယင္းအစား ေနာက္ပိုင္း Khango က ၎တပ္သားမ်ား၏ အတိဒုကၡကို တုန္႔ျပန္ၿပီး ျပန္လက္တုန္႔ျပန္ရန္ အမိန္႔မ်ား ေပးခဲ့တာေတာင္မွ Taga အေျခစိုက္ အဆင့္ျမင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား (ျမန္မာ နာဂ) တို႔က တစ္ျခားနည္းႏွင့္ ေျပာင္းလဲ ၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအခ်ိန္က ဥကၠဌ ျဖစ္သူ၏ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ဖီဆန္ရန္ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကို C-inC ျဖစ္သည့္ Khumchuk Pangmi က လက္ဆင့္ကမ္း ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္။ ေန႔စဥ္ အသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ခန္းလာသည့္အျပင္ ဘာကိုမွ မလုပ္ရျခင္းအတြက္ စိတ္ဓာတ္က်ေနသည့္ တပ္သားမ်ားက NSCN(NK) ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ရွိေနသည့္ အျခားေသာ နာဂ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဆင့္ျမင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားကေတာ့ NCA အတြက္ ေတြ႕ဆံုေရးအတြက္အေပၚတြင္သာ ပိုမို အေရးထားေနခဲ့ၾကသည္။

ယင္းအျပင္ ယခုလက္႐ွိ ယာယီ ဥကၠဌ ဦးယံုးေအာင္မွာ Kywan Sein (Kilonser Chowangsing) ၏ ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္ သူျဖစ္ၿပီး Kywan Sein မွာလည္း အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေရႊ တူးေဖာ္ေရး ပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈမ်ား ရွိၿပီး ၎၏ စီးပြားေရး ပါ့တနာအမ်ားစုမွာလည္း ျမန္မာ့စစ္တပ္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု အဆိုရွိၾကသည္။ အတြင္းစကားမ်ားအရ ၎သည္ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိေတြအၾကား သေဘာထား မတုိက္ဆိုင္မႈမ်ား ႀကီးထြားေနခ်ိန္ ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ အဖြဲ႕ကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္ဟုပင္ ဆိုၾကသည္။ ယင္းအျပင္ ၎သည္ NSCN (K) ၏ ဥကၠဌ ရာထူးကိုပင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ဟု ဆိုသည္။ ၎သည္ Khango Konyak ၏ အရည္အခ်င္းမျပည့္မီသည့္အေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ထားခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္စရာ အေကာင္းဆံုးအခ်က္က NCA ႏွင့္ပတ္သက္၍ နားလည္မႈ တစ္ခ်ဳိ႕ ရွိေနႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ဘက္စလံုးရွိ ဧရိယာမ်ားကို ေပါင္းစည္းလိုက္ၿပီး အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္ နာဂ homeland (၎တို႔အေခၚ Ngalim) ထူေထာင္ေရး အုပ္စုအဖြဲ႕ (NSCN-K) ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေတာင္းေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားနဲ႔အၾကား ကြဲထြက္ေနလ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္  အိႏၵိယ နာဂမ်ားအေနျဖင့္ အခက္အခဲတစ္ခု ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ယင္းအတူ အေနာက္ဘက္ နာဂ မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ၿပီး အိႏၵိယႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ကင္းလြတ္သည့္ ျမန္မာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အုပ္စုတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ဆိုသည့္ NCA ၏ သတ္မွတ္ခ်က္အခ်ဳိ႕ကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဤသုိ႔ ဆိုပါက ယင္းသည္ နာဂ spirit ကုိ ပ်က္ျပားေစရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသလို Nagalim ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို တားဆီးႏိုင္ၿပီး နာဂတို႔၏ အတူယွဥ္တြဲဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အနာဂတ္ကို ေဘးသင့္ေစမည္ျဖစ္သည္။ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပုိင္း နာဂတို႔အၾကား အုပ္စုကြဲမႈက ပိုမို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္လာရပံုရသည္။

NSCN-K အေနျဖင့္ NCA ကို လက္မွတ္ထုိးပါက နာဂမ်ားအၾကား သေဘာကြဲလြဲမ်ား ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း Deputy C-in-C ျဖစ္သည့္ Niki Sumi က ယခင္ကတည္းက ေျပာထားသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ရန္ကုန္တြင္ ေနေသာ နာဂ မ်ားအေနျဖင့္ မႏၱေလးတြင္ ေနေသာ နာဂမ်ားႏွင့္အၾကား မတူညီကြဲျပားႏိုင္သလို အေနာက္ နာဂမ်ား ( Nagaland state ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္) သည္လည္း အေရွ႕ နာဂ ( MNHs) မ်ားႏွင့္ မတူညီကြဲျပားေနေကာင္းေနႏိုင္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ NSCN-K အေနျဖင့္လည္း အဆိုျပဳထားသည့္ Nagalim ၏ ေတာင္ဘက္ပုိင္းကို မဏိပူရ္ သို႔လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ဘက္ အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကို ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းသုိ႔လည္းေကာင္း လက္လႊတ္ရႏိုင္သည္။  Nagalim ၏ အပိုင္းတစ္ခ်ဳိ႕မွာ Arunachai Pradesh သုိ႔ ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ အဆိုျပဳထားသည့္ Nagalim မွာ လက္ရွိ Naga State သာ က်န္ေနရစ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အရွိဆံုးက Niki Sumi ၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္လည္း Khango ကို NSCN(K) ၏ ဥကၠဌ ရာထူး ခန္႔အပ္ၿပီးေနာက္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ေနၾကသည့္ Tangsa ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္း စိတ္တူကိုယ္တူ အုပ္စုႏွင့္ အေတြ႕တြင္ ပ်က္ျပားသြားဖြယ္ ရွိေနသည္။

လက္႐ွိ အုပ္စုတြင္း ၀႐ုန္းသုန္းကား အေျခအေနမ်ား ရွိထားခဲ့ၿပီးေနာက္ နံရံမ်ားကို ပိုမို နီးကပ္ေအာင္ ဆြဲၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အေရွ႕ျခမ္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အေနာက္ပိုင္း နာဂမ်ားက ၎တို႔၏ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသမ်ားအတြက္ ခ်မွတ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။  ယင္းမွာသာ ေနာက္ထပ္ ၿပိဳကြဲမႈမ်ားကို ေရွာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ နာဂမ်ားအေနျဖင့္ တန္းတူညီမွ် ရွိမႈကို အစီအစဥ္ဆြဲရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ္လည္း အထက္တန္းအလႊာမ်ားတြင္ အိႏၵိယ နာဂမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈက အဖြဲ႕အတြက္ ၎တို႔ ရွာေဖြသည့္ ၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိးက်ေနျခင္း မရွိေပ။ Eastern Nagaland People's Organization ကေတာ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ စာလႊာတစ္ေစာင္ တင္ထားၿပီး NSCN-K အေပၚ ပိတ္ပင္ခ်က္ကို ရုတ္သိမ္းရန္ တိုက္တြန္းထားကာ နာဂ အေျခခ် ဧရိယာမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလုပ္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ထားသည္။ အိႏၵိယ နာဂမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပုိင္လမ္းကို ေလွ်ာက္ရမည့္အခ်ိန္ က်ေနၿပီ ျဖစ္သည္။