ကိုရီးယား-ျမန္မာစီမံကိန္းအတြက္ ကိုရီးယားမွေခ်းေငြရယူေရး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ

.

ဓာတ္ပံု - EPA

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ။          ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွည္ကူးၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေညာင္ႏွစ္ပင္သင္တန္းေက်ာင္း ေျမဧရိယာ ၅၅၈ ဧကေပၚတြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ ကိုရီးယား-ျမန္မာ (Industrial Complex) စီမံကိန္းအတြက္ ကိုရီးယားမွ ကန္ေဒၚလာ ၆၁.၈၁၆ သန္း ေခ်းေငြရယူေရး အတည္ျပဳေပးရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ယေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတ္ာတြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ Eximbank ထံမွ စီးပြားေရး ဖြြံံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး EDCF ေခ်းေငြျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရ ပူးေပါင္းကာ လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၅ ေသာင္းမွ ၁ သိန္းအထိ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။

“အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း (၅၀၀၀၀) မွ (၁၀၀၀၀၀) ခန္႔အထိ ဖန္တီးေပးႏုိင္ျခင္း၊ ေဒသတြင္းစီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္မ်ား တိုးျမွင့္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း တြင္ ပါ၀င္သည့္ စက္ရုံ ၂၀၀ ခန္႔မွ ႏွစ္စဥ္ အခြန္အခရေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္းခန္႔ တိုးျမွင့္ရရွိႏိုင္ျခင္း စသည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရွိႏို္င္ေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း”ကို ဦးေက်ာ္လင္းက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စက္မႈဇုန္အတြင္း ပိုင္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ လမ္း၊ ေရ၊ မီး ၊ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ားကု ဖက္စပ္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Land and Housing Corporation (LH) မွ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး စက္မႈဇုန္ဧရိယာ ျပင္ပသို႔ အေရာက္ လမ္း၊ေရ ၊မီး စသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ မ်ားကိုေတာ့ ယခုကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ေခ်းယူမည့္ EDCF ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

“စက္မႈဇုန္ ဧရိယာျပင္ပ အေျခခံအေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစီမံကိန္းတြင္ ေရရရွိေရးအတြက္ ကလီေထာ္ဆည္မွတဆင့္ ေရပုိက္လိုင္း ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ေရသန္႔စင္စက္ရုံ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးအတြက္ ေျမာင္းတကာ-ကမာနက္ Transmission Line မွတဆင့္ ဓာတ္အားလုိင္းဆက္သြယ္ျခင္း ၊ ဓာတ္အားခြဲရုံႏွင့္ Transformer တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအတြက္ ငါးဆူေတာင္ လမ္း အရွည္ (၉.၄၅) ကီလိုမီတာအား ၄ လမ္းသြား ႏိုင္လြန္ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းတို႔ ပါ၀င္ျပီး စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၁.၈၁၆သန္း ကုန္က်မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဒု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ေခ်းယူမည့္ EDCF ေခ်းေငြသည္ ေခ်းေငြဆုိင္ရာစည္းကမ္းခ်က္အရ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ ျပန္ဆပ္ရမည့္ကာလ ၂၅ စုစုေပါင္း ႏွစ္ ၄၀ ျဖစ္ကာ အတုိးႏႈန္းတန္ဖိုးမွာ ၀.၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ေျပာၾကားရာတြင္ စီမံကိန္းျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္းေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားအရ လူမႈေရး ၊ စီးပြားေရး တုိ႔ အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။  

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ပေခ်းေငြစုစုေပါင္းသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၄၀၃.၁၇၁ သန္းရွိကာ ေၾကြးၿမီေပးဆပ္ရန္ လက္က်န္သည္ ၁၄၂.၂၂၄ သန္းသာ ရွိသည္။

လက္ရိွျပည္ပေၾကြးၿမီအေျခအေနအရ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈ အတိုင္းအတာအတြင္း ရိွေၾကာင္း စီမံဘ႑ာ ဒု၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

 “ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ျပည္ပ ေၾကြးၿမီလက္က်န္ အေျခအေန မွာ ၃၁.၃.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ စာရင္းအရ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ျဖင့္ ၁၃.၉၇၄ ဘီလီယံခန္႔ျဖစ္ျပီး ျပည္ပ ေၾကြးျမီနဲ႔ GDP အခ်ဳိးဟာ ၁၅.၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိပါသျဖင့္ Debt Substantively Analysis အရ ေၾကြးၿမီ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈ အတိုင္းအတာအတြင္း ရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ျပည္ေထာင္စု ၏ဘ႑ာေငြရသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၊ျပည္သူ႔ေၾကြးျမီ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကာလလတ္ ေၾကြးၿမီစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားနဲ႔လည္း ညီညႊတ္မႈ ရွိၿပီးေတာ့၊ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အကူအညီဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားနဲ႔လည္း ကိုက္ညီမႈရွိသည္ ” ဟု စီမံဘ႑ာ ဒု၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတ္ာ နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က အထက္ပါ ကိစၥကို လာမည့္ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ လ်ာထားခ်က္ထည့္ထားေသာေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ မြန္းလြဲ တစ္နာရီ ေနာက္ဆုံးထားကာ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရမည္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။