အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ အပိုင္း ( ၁၆ )

.

တင္ျပခ့ဲေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္း

တူညီေသာအခ်က္မ်ား

(၁) အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား (အထူးသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္) အၾကား သီးျခားဘ႑ာေရးအာဏာမ်ားကို ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားၾကသည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရကို အသံုး စရိတ္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားထက္ အခြန္ဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ပိုေပးထားၿပီး ျပည္နယ္မ်ား ကို အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားထက္ အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ပိုေပးထားၾက သည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ားအေပၚ၌လည္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိသည္။ ဥပမာ - ဖက္ဒရယ္ အခြန္မ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား တစ္ေျပးညီျဖစ္ရန္၊ အစိုးရအဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္း အခြန္ေကာက္ျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ အခြန္မ်ားကို ဥပေဒျပဳျပ႒ာန္းၿပီး ေကာက္ခံသြားရန္ စသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထားၾကသည္။

(၂) အသံုးစရိတ္ႏွင့္ အခြန္အာဏာခြဲေဝမႈ မညီမွ်ျခင္းေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအၾကား ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္း မတူညီမႈေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္မ်ား  အၾကား အလ်ားလိုက္ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို ေလ့လာတင္ျပထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအားလံုးတြင္ ေတြ႔ရ သည္။ ထိုဘ႑ာေရး မညီမွ်မႈမ်ားသည္ ျပည္နယ္အစိုးရက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးကို ကြဲျပားေစသည္။

(၃) ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံတိုင္း (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ လြဲၿပီး) တြင္ ဘ႑ာေရး မညီမွ်မႈမ်ားကို ကုစားေပးသည့္ ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္မ်ား (ဥပမာ - ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား) ထားရွိၾကသည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ား သည္ ဘ႑ာေရး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း နိမ့္ေသာ ျပည္နယ္မ်ား၏ အသံုးစရိတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပး သလို ထိုအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္အတူ အေႏွာင္အဖြဲ႔မ်ား သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (conditions) ပါလာႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကလႊမ္းမိုးေစႏိုင္သည့္ လမ္း ေၾကာင္းတစ္ခုဟုရႈျမင္ၾကသည္။ (ဖက္ဒရယ္အစိုးရက တိုက္ရိုက္ဥပေဒျပဳခြင့္မရွိေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား အတြက္ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ အမ်ဳိးသားရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ သြားသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။) ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအရဖက္ဒရယ္ အစိုးရအား ၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာျပင္ပတြင္ ရွိေသာ မူဝါဒမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ခြင့္ ေပးထားသည္။  အေမရိကန္၊ ကေနဒါႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံတို႔၌လည္း ထိုအာဏာမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္ အတိအလင္း ထည့္သြင္း ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ က်င့္သံုးၾကသည္။ ထိုသို႔က်င့္သံုးႏုိင္ရန္ အျမင့္ဆံုး တရား ေရးအာဏာရွိေသာ ဖက္ဒရယ္တရားရံုး၏ ဥပေဒအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေပးမႈသည္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။

(၄) ဖက္ဒရယ္အစိုးရမွ ျပည္နယ္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာခြဲေဝ ေပးျခင္း အစီအစဥ္တို႔ကို အဓိကအားျဖင့္ မွ်တေရးအေျခခံမူအေပၚတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရၿပီး ထိုအစီအစဥ္မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လက္ခံရရွိေသာ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးတာဝန္ခံမႈ၊ ဘ႑ာေရး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးအားထုတ္မႈအေပၚသက္ေရာက္သည္။ (ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြ အေပၚ မွီခိုေနရမႈမ်ားလွ်င္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ အားထုတ္မႈ တို႔ကို အားနည္းသြားေစႏိုင္သည္။)

(၅) တင္ျပထားေသာ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအားလံုး၏ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ႏုိင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္း၊

လက္ရွိႏုိ္င္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအခင္းအက်င္းမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိသည္။ ယခင္ ဘ႑ာေရးအာဏာအခ်ဳိ႕ကို လက္ရွိမက်င့္သံုးေတာ့ျခင္း (ဥပမာ - ၾသစေၾတးလ် ျပည္နယ္မ်ား၏ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ အေရာင္းခြန္တို႔ကို ယခင္စည္းၾကပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုစည္းၾကပ္မႈ မျပဳေတာ့ျခင္း)၊ အခြန္အာဏာအခ်ဳိ႕သည္ ျပည္နယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္မွ ျပည္ေထာင္စုလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသို႔ ကူးေျပာင္းသြားျခင္း (ဥပမာ - ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၏ ကုန္စည္ ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈအခြန္) ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေပးရာတြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲသြားျခင္း (ဥပမာ - အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဘ႑ာ ေရးေကာ္မရွင္ အဆက္ဆက္က ခ်မွတ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ထို သတ္မွတ္ ခ်က္တစ္ခုစီအတြက္ အေလးေပးမႈမ်ား) စသည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အခ်ဳိးအေကြ႔မ်ား ရွိခဲ့သည္။

မတူညီေသာ အခ်က္မ်ား

(၁) ေဆြးေႏြးတင္ျပထားေသာ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဘ႑ာေရးစနစ္သည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈႏွင့္ ဗဟိုေျဖေလ်ာ့မႈ အားျဖင့္ မတူညီၾကေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္နယ္မ်ားကို ေပးအပ္ထားသည့္ ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ားသည္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို အားေပးမႈအတိုင္းအတာ မတူညီပါ။အခ်ဳိ႕ေသာ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ား (ဥပမာ - ဂ်ာမဏီ။ ၾသစေၾတး လ်၊ အိႏၵိယ)၏ ဘ႑ာေရးစနစ္သည္ဗဟို ခ်ဳပ္ကိုင္မႈဘက္သို႔ ပိုယိမ္းေနၿပီး အခ်ဳိ႕ ေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား (ဥပမာ - အေမရိကန္၊ကေနဒါ) ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္သည္ ဗဟိုေျဖေလွ်ာ့ခ်မႈဘက္သို႔ ပိုယိမ္းေနသည္။

(၂) ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအၾကား ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အလ်ားလိုက္ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး (အခြန္အာဏာခြဲေဝျခင္း၊ဘ႑ာေရးညီတူမွ်တူ အစီအစဥ္မ်ား ထားရွိျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားခ်ေပးျခင္း) ျဖင့္ ေျဖရွင္းၾကေသာ္လည္း ထိုနည္းလမ္း တစ္ခုခ်င္းအေပၚ အဓိက အေလးေပးမႈ သည္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအလိုက္ ကြဲျပားသည္။ ဥပမာ - ကေနဒါႏိုင္ငံႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးသာတူညီမွ်ေရး အစီအစဥ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဂ်ာမဏီ ႏိုင္ငံ၏ အခြန္ဘ႑ာခြဲေဝေရး အစီအစဥ္ကိုလည္းေကာင္း ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို ကုစားသည့္ အဓိကနည္း လမ္းမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳသည္။

(၃) ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားအေပၚ ျပည္နယ္မ်ား၏ မွီခိုေနရမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး စည္းကမ္း မ်ားရွိေစရန္ ခ်မွတ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ဳိ႕ေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ စည္းကမ္း တင္းက်ပ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ကန္႔သတ္မႈမ်ား (hard budget constraint) ထားရွိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ စည္းကမ္းေလ်ာ့ရဲ ေသာ ဘတ္ဂ်က္ကန္႔သက္ခ်က္မ်ား (soft budget constrait) ကိုသာ ထားရွိၾကသည္။ ဥပမာ - ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းက်ေရာက္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရက ကူညီကယ္ထုတ္မႈ မ်ား (federal bailout) ျပဳလုပ္သျဖင့္ ေပ်ာ့ေျပာင္း ေသာ ဘတ္ဂ်က္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုသာ က်င့္သံုးသြားသည့္ သေဘာ ရွိသည္။

(၄)ေလ့လာတင္ျပထားေသာဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံတစ္ခုစီတြင္တမူထူးျခားခ်က္မ်ားရွိၾကသည္။ဥပမာအေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားအတြက္ အထူးခ်မွတ္ထားေသာ ဘ႑ာေရး ညီတူမွ်တူ အစီ အစဥ္မ်ား (fiscal equalization) မထားရွိေသာ္လည္း သတ္မွတ္ခ်က္ပါေသာ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္သာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဘ႑ာေရး လိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ခ်ေပးသည္။ ကေနဒါျပည္နယ္အခ်ဳိ႕(Quebec and Alberta) သည္ အျခားေသာ ျပည္နယ္မ်ားထက္ ဘ႑ာ ေရးအာဏာမ်ား (ဥပမာျပည္နယ္ဝင္ေငြခြန္) ကို ျပည္နယ္လက္ထဲတြင္သာ ထားၾကသည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏွစ္ခုလံုး၌ အခြန္ဥပေဒအပါအဝင္ ဥပေဒမ်ားကို လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ တိုက္ရိုက္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဂ်ာမဏီ ႏိုင္ငံတြင္လည္း အခြန္အမ်ားစုကို ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္ကသာ ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိၿပီး ျပည္နယ္မ်ားက ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ အခြန္ဥပေဒမ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေပးရသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ႏွစ္ခုလံုးတြင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈ၊ အေမြဆက္ခံမႈႏွင့္ လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း မရွိပါ။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ျပည္နယ္တို႔၏ သီးျခားအခြန္အာဏာမ်ားကို တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု မထပ္ေအာင္ ခြဲေဝထားသည္။

(၅) ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိလာပါက ၾကားဝင္ဆံုးျဖတ္ေပးရသည့္တာဝန္ရွိေသာ အျမင့္ဆံုးတရားရံုး၏ တရားေရးအာဏာမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအလုိက္ ကြဲျပားသည္။ ဖက္ဒရယ္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္ျဖစ္ေစ ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ ဥပေဒသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ညီညြတ္မႈ (constitutionality) ရွိ၊ မရွိ ဆံုးျဖတ္ ေပးရသည္။ ထိုသို႔ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ ျပည္ေထာင္စုဘက္ ပိုယိမ္းၿပီး တစ္ခါတရံတြင္ ျပည္နယ္ဘက္ ပိုယိမ္းသည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒႀကီးစိုးမႈ (supremacy)ႏွင့္လည္းသက္ဆိုင္သည္။ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားၿငိစြန္းပါကဖက္ဒရယ္ဥပေဒသို႔မဟုတ္

ျပည္နယ္ဥပေဒကသာ ႀကီးစိုးသည္ဟု ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားႏုိင္သည္။ ဥပမာ - အေမရိကန္၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒကို ႀကီးစိုးခြင့္ ေပးထားသည္။ ကေနဒါႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒႀကီးစိုးခြင့္ ပါရွိေသာ္လည္း အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိသည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ တြင္ ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ ဥပေဒမ်ားအေပၚ တရားေရးအာဏာအျမင့္ဆံုးရွိေသာ ဖက္ဒရယ္တရားရံုးက ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ညီညြတ္မႈရွိ၊ မရွိအတြက္ တရားေရးသံုးသပ္ခ်က္ (judicial review) ျပဳလုပ္ ခြင့္ မရွိဘဲ ထိုဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရသည္။  ။

{ ေရွ႕အပတ္ -  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ား }

 1. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁ )
 2. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၂ )
 3. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၃ )
 4. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္( ၄ )
 5. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္( ၅ )
 6. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၆ )
 7. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၇ )
 8. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၈ )
 9. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၉ )

 10. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၀ )

 11. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၁ )

 12. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၂)

 13. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၃ )

 14. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၄ )

 15. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ အပိုင္း ( ၁၅ )