ျမန္မာေရေဘးသင့္အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ ယူရို တစ္သိန္းေက်ာ္ EU လ်ာထား

.

ၾသဂုတ္ ၂၄ ။         ။ ေရေဘးသင့္ျပည္သူေတြအတြက္ ဥေရာပသမဂၢ( EU)မွ ယူရို ၁၃၀၀၀၀ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ  ၂၀၆.၅ သန္း ေက်ာ္ ) ကို အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္   ေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဥေရာပသမဂၢမွ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းသို႔ ေရေဘးဒဏ္သင္႔မိသားစုမ်ားသို႔ အလႈေငြမ်ားေပးအပ္ျခင္းရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးလ်က္ရိွၿပီး ပဲခူးတိုင္း ၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင္႔ မြန္ျပည္နယ္တို႔မွ   ေရေဘးဒဏ္ခံစားေနရေသာ လူမ်ား အနက္မွ လူဦးေရ ၁၅၀၀၀ တို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ဟု ဥေရာပသမဂၢ၏ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ေရေဘးသင္႔ျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင္႔ ေျပာင္းေရႊ႔စဥ္ကာလအတြင္းႏွင္႔ မူလေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထိုင္စဥ္ကာလတို႔တြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည္႔ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အကူအညီေပးရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းမိသားစု၀င္မ်ားႏွင္႔ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို အဓိက ကူညီေပးေနၿပီး သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ အေရးေပၚရန္ပံုေငြ (Disaster Relief Emergency Fund (DREF) အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လမွ စတင္ရြာသြန္းေသာ မိုးေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၃၃၀၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္  ေနရပ္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ႔ ၾကရၿပီး လူ ၁၆ ဦး အသက္ဆံုးရံႈးခဲ႔ရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန၏ စာရင္းဇယားမ်ားအရ  ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ျပည္နယ္ႏွင္႔တိုင္း ၁၅ ခု အနက္မွ ၇ ခုတို႔မွာ ေရလႊမ္းမိုးမႈကို ခံစားခဲ႔ၾကရၿပီး  ပဲခူးတိုင္း ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင္႔ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေရေဘးသင္႔ျပည္သူတို႔၏ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွခဲ႔သည္။

ဥေရာပေကာ္မရွင္သည္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္အေရးေပၚရန္ပံုေငြ (DREF) ကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ယူရို သံုးသန္း တန္ဖိုးရိွ  လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နွင္႔ Red Crescent Societies (IFRC) တို႔နွင္႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျပီးျဖစ္ပါသည္ ။

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ အေရးေပၚရန္ပံုေငြ (DREF) မွ ရန္ပံုေငြမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင္႔  အေသးစား  သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ လ်ာထားျခင္းျဖစ္သည္။