တံတားေဆာက္ရာတြင္ အရည္အေသြးထိမ္ခ်န္သူမ်ားကို အေရးယူႏိုင္မည့္ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္း

.

ဓာတ္ပံု-EPA

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ။           ။ တံတားၾကီးမ်ား တည္ေဆာက္မႈကို စစ္ေဆးရာတြင္ စံခ်ိန္စံညႊန္းေလ်ာ့နည္းတည္ေဆာက္ျခင္းကို တမင္ထိမ္ခ်န္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ ျပစ္မႈႏွင့္   ျပစ္ဒဏ္မ်ားပါ၀င္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ယေန႔ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းကို ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တြင္ ေဆြးေႏြးေပးႏိုင္ရန္ ယေန႔ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လအထိ ေပ ၁၈၀ နဲ႔ အထက္တံတားႀကီး ၅၄၉ စင္းကို တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းထားလ်က္ရွိၿပီး အဆုိပါ တံတားႀကီးမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ျပဳရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါတဲ့ တံတားႀကီးမ်ား ဥပေဒကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏိုင္ ေရးေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ၾကီးဦးေက်ာ္လင္းက   ေျပာၾကားသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အတိုင္ပင္ခံပညာရွင္အဖြဲ႔၊ တံတားဦးစီးဌာနႏွင့္ လမ္းဦးစီးဌာနတုိ႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလထိ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးထံမွ သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ား ေတာင္းခံျပီး ေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းျဖစ္သည္။  

လမ္းႏွင့္တံတားမ်ား အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္၄င္း၊ လမ္းမႀကီးမ်ား ဥပေဒကို ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ တြင္၄င္း၊ အျမန္လမ္းမႀကီးဥပေဒကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအုံ ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၄င္း ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားရွိၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ တံတားႀကီးမ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သာမကဘဲ ဒီဇိုင္း ေရးဆြဲျခင္း၊ တည္ေဆာက္ေရးပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးစံႏႈန္း သတ္မွတ္ထားျခင္း၊ ႀကံ႕ခိုင္မႈကို အခ်ိန္ဇယား တိက်စြာ ကာလသတ္မွတ္ထား၍ စစ္ေဆးျခင္းအျပင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ကာလသက္တမ္းအပိုင္းအျခားမ်ား သတ္မွတ္ထားျခင္းတုိ႔ကိုျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားတယ္” ဟု အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ စိစစ္ထားသည့္ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ကို တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၀င္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တင့္လြင္က လႊတ္ေတာ္တြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“တံတားႀကီးမ်ား အရည္အေသြး မျပည့္မီမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္းမရွိေစရန္ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္း ေလ်ာ့နည္း၍ တည္ေဆာက္ျခင္း ၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ အရည္အေသြးစစ္ေဆးရာတြင္ သိလ်က္ႏွင့္ တမင္ထိမ္ခ်န္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ ၊ ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ျဖည့္စြက္ျပ႒ာန္းရန္ လည္းေကာင္း၊ တံတားႀကီးမ်ား၏ လုံၿခဳံေရး ၊ ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ သက္တမ္းျပည့္၀စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ထိေရာက္ဟန္႔တားသည့္ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပပါရွိႏိုင္ေစရန္လည္းေကာင္း” စသည့္ အခ်က္မ်ား ပါရွိသည္ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္တင့္လြင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၄င္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဆင္ခ်က္ အဆုိတင္သြင္းလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပင္ဆင္လိုသည့္ အပိုဒ္၊ အပိုဒ္ခြဲမ်ားအလိုက္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပ လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္၊ တနလၤာေန႔ထက္ ေနာက္မက်ဘဲ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ရုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရမည္ ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခုိင္သန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။