အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ အပိုင္း ( ၁၅ )

.

ဓာတ္ပံု - သူရ

အိႏၵိယႏိုင္ငံ

အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ မတူကြဲျပားမႈ (ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိး ေပါင္းစံု) ရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ (၂၈) ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ (၇) ခု တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွစ္ခုလုံုးတြင္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကိုက်င့္သံုးသည္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ ေကာင္စီ) တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ျပည္နယ္အမ်ားစု၏ လႊတ္ေတာ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္း ထားၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို ျပည္သူတို႔က တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည္။ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေကာင္စီဝန္ႀကီးတို႔ကလည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္းေကာင္း တာဝန္ယူထားၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ တရား ေရးအာဏာမ်ားကိုလည္းႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကို ျပ႒ာန္း ထားသည္။ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအာဏာတို႔ ပါဝင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု စာရင္း (Union List)၊ ျပည္နယ္စာရင္း (State List) ႏွင့္ ထပ္တူျပဳစာရင္း (Concurrent List) တို႔ကို ဖြဲ႔စည္းပံု  တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထိုစာရင္းမ်ားတြင္ မပါေသာ ၾကြင္းက်န္အာဏာ (residual powers) မ်ား ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ အပ္ႏွင္းထားသည္။ ထပ္တူျပဳအာဏာမွတစ္ဆင့္ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္

ျပည္နယ္ဥပေဒတစ္ခုသည္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနလွ်င္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ပဋိပကၡတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒကသာႀကီးစိုးခြင့္(supremacy)ရွိသည္။ အိႏၵိယဖြဲ႔စည္းပံုကို စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့ခ်ိန္၌ ေဒသႏၱရအစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္ထည့္ သြင္းထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေသာအခါ (ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပ) ေဒသႏၱရ အစိုးရတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား (အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား) ကို္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္ဖြဲ႔စည္းပံုသည္ အစိုးရအဆင့္အလိုက္ ဖြဲ႔စည္းပံုကို အေျခခံထားသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္ကို ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအားျဖင့္ ေအာက္တြင္ ေလ့လာ တင္ျပထားသည္။

အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားကို ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကသာ ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္ သည့္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္း၊ ျပည္နယ္မ်ားကသာ ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္သည့္ ျပည္နယ္စာရင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုလံုး ပူးတြဲဥပေဒျပဳခြင့္ရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္သည့္ ထပ္တူျပဳစာရင္းတို႔ု ပါရွိ သည္။ ၾကြင္းက်န္အာဏာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ အပ္ႏွံထားသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ခ်က္ (၇၃) ႏွင့္ (၇၄) တို႔ႏွင့္အတူ ေက်းလက္ေဒသႏၱရအစိုးရႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသႏၱရအစိုးရတို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ားကို ျပ႒ာန္းထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏ ဥပေဒျပဳစာရင္းတြင္ ပါရွိေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားမွာ ျပည္နယ္စာရင္းတြင္ပါဝင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားႏွင့္ ထပ္တူက်ေနေသာ္လည္း ျပည္နယ္အစိုးရက ေဒသႏၱရအစိုးရကို အမွန္တကယ္ ခြဲေဝေပးသည့္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားသည္ ျပည္နယ္အစိုးရက ၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ေဒသႏၱရအစိုးရအား လႊဲေျပာင္းေပးလိုသည့္ အတိုင္း အတာအေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ ထိုသို႔ ျပည္နယ္မွ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားထံသို႔ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္လႊဲေျပာင္း မႈသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ျပ႒ာန္းဥေပေဒအလိုက္ ကြဲျပားမႈရွိေသာ္လည္း ေယဘူယ်အားျဖင့္ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ေဒသႏၱအစိုးရ (အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္အဆင့္) ကို ဝင္ေငြဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာ (revenue autonomy) ေပးအပ္မႈ အလြန္နည္းေနသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ပိုင္းျခားထားျခင္းအေျခခံမူ (the principle of separation)ျဖင့္ ခြဲေဝေပးထားသည္ ။ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ဥပေဒျပဳျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ကုန္က်စရိတ္က်ခံျခင္းအားျဖင့္ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ဥပေဒျပဳခြင့္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္တာဝန္ ႏွစ္ရပ္လံုးအက်ဳံးဝင္သည့္ သီးျခားျပည္ေထာင္စုတာဝန္မ်ား (ဥပမာ - ႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ၊ စာတိုက္လုပ္ငန္း၊ သန္းေခါင္စာရင္း၊ ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ)၊ သီးျခားျပည္နယ္ တာဝန္မ်ား (ဥပမာ - ရဲလုပ္ငန္း၊ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ အေသးစားသတၱဳတြင္း လုပ္ငန္း၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ပစၥည္းပိုင္ဆို္င္မႈ အခြင့္အေရး)၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္ တို႔၏ ထပ္တူျပဳတာဝန္မ်ား (ဥပမာ- ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီး)၊ ျပည္နယ္က ဥပေဒျပဳၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသႏၱရ အစိုးရတို႔ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္သည့္ ပူးတြဲတာဝန္မ်ား (ဥပမာ - က်န္းမာေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရး၊ ေရ၊ သစ္ေတာ၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈ ဖူလံုေရး) ႏွင့္ ျပည္နယ္က ဥပေဒျပဳၿပီး ေဒသႏၱရအစိုးရက ေဆာင္ရြက္သည့္ ပူးတြဲတာဝန္မ်ား (ဥပမာ ေဒသႏၱရ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား) ဟူ၍ လုပ္ငန္းတာဝန္ခြဲေဝမႈ အမ်ဳိးအစား(၅) မ်ဳိး ခြဲျခားႏိုင္သည္။

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္က်ခံျခင္းအားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ကာကြယ္ေရး၊မီးရထားလမ္း၊ စာတိုက္လုပ္ငန္းႏွင့္ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အာကာသႏွင့္ အဏုျမဴစြမ္းအင္ (Atomic power) သုေတသနလုပ္ငန္းတို႔တြင္ အဓိကက်ခံသည္။ က်န္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔ အားလံုးက အသံုးစရိတ္ ပူးတြဲက်ခံၾကသည္ ။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ တိရစၦာန္ ေမြးျမဴေရး၊သစ္ေတာ၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ဆည္ေရသြင္းျခင္းႏွင့္ စြမ္းအင္ကဲ့သို႔ေသာ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းတို႔တြင္ အျခားအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားထက္ အသံုးစရိတ္က်ခံမႈ ပိုမ်ားသည္။ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသည္လည္း ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ အသံုးစရိတ္က်ခံမႈမ်ားရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏ အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရႏိုင္ သျဖင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္ က်ခံမႈအနည္းငယ္သာ ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းသံုးသပ္ၾကသည္။ ဥပမာ-ေဒသႏၱရအစိုး၏ ၂၀၀၂-၂၀၀၃ ခုႏွစ္ အသံုးစရိတ္ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေဒသႏၱရအစိုးရ၏ အသံုး စရိတ္သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးစုစုေပါင္း အသံုးစရိတ္၏ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္း (ဂ်ီဒီပီ၏ ၂ %) သာ ရွိသည္။

အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား

အိႏၵိယဖြဲ႔စည္းပံုပါ အစုိးရအဖြဲ႔မ်ား၏ ဥပေဒျပဳစာရင္းမ်ားတြင္ ပါရွိေသာ အခြန္အာဏာမ်ားကို အခြန္အေျခခံ ႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ အခြန္ဝင္ေငြခြဲေဝျခင္းအားျဖင့္ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ရွင္းလင္း တိက်ေသာအခြန္အာဏာခြဲေဝမႈမ်ားကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ျပည္ေထာင္စုအခြန္ႏွင့္ျပည္နယ္အခြန္မ်ား

သည္အခြန္အာဏာသံုးရပ္လံုး(အခြန္အေျခခံဖြင့္ဆိုျခင္း၊အခြန္ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အခြန္ေငြေကာက္ခံ ျခင္း)အက်ဳံးဝင္သည့္ သီးျခားအခြန္အာဏာမ်ား ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ရေငြမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ ခြဲေဝ ၿပီး ျပည္နယ္အခြန္ရေငြ မ်ားကို ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားႏွင့္ ခြဲေဝသည္။၅၉ ေဒသႏၱရအစိုးရ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ကို ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း ထိုတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြ

အရင္းအျမစ္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ထည့္ထားျခင္းမရွိေပ။ ေဒသႏၱရအစိုးရ၏ ဝင္ေငြသည္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ခြဲေဝေပး ေသာ အခြန္ ဘ႑ာ အရင္းအျမစ္၊ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားအေပၚတြင္သာ မူတည္သည္။

အိႏၵိယအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအား ေပးအပ္ထားေသာ အခြန္အာဏာမ်ားကို ဝင္ေငြေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္စြမ္းအားျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ အခြန္အေျခခံ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ႏႈန္းတိုးေကာက္ခံႏိုင္ေသာ အခြန္မ်ား (ဥပမာ - ဝင္ေငြ ခြန္) ကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား ေပးအပ္ထားသည္။ ျပည္နယ္မ်ားကိုလည္း အခြန္အာဏာအခ်ဳိ႕ ေပးအပ္ ထားေသာ္လည္း ေရာင္းဝယ္ခြန္ (sale tax) ကလြဲၿပီး က်န္အခြန္မ်ားစုမွာ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္အားျဖင့္ အေရး မပါလွေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အခြန္အရင္းအျမစ္သည္ ျပည္နယ္အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္မႈ မရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ျပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ဥပေဒျပဳစာရင္းမ်ားတြင္ မပါဝင္သည့္ ၾကြင္းက်န္အခြန္အာဏာမ်ားကိုလည္း ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကို ေပးအပ္ထားသျဖင့္ျပည္ေထာင္စုသည္ျပည္နယ္ မ်ားထက္ အခြန္ အာဏာပိုရွိေနသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

အခြန္အာဏာခြဲေဝမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဖြဲ႔စည္းပံုျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ဳိ႕ ေရွ႕ေနာက္ညီညႊတ္မႈမရွိဟု ပညာရွင္အခ်ဳိ႕ကေထာက္ျပသည္။ ဥပမာ - ကုန္စည္ေရာင္းဝယ္ခြန္ကို ကုန္စည္တင္ပို႔ေသာ ျပည္နယ္မ်ားအား ေကာက္ခံခြင့္

ေပးထားျခင္း၊ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား သြင္းကုန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္ခြန္ ေကာက္ခံျခင္း ကို တားျမစ္ထားျခင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္စာရင္းတြင္ ျပည္နယ္အတြင္း ဝင္လာေသာ ကုန္စည္မ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္ရွိျခင္း စသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ညီညြတ္မႈမရွိသည္ကို ေတြ႔ရ သည္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ “ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြား (public interest)” အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ျပည္နယ္အာဏာမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားကို သင့္ေတာ္သလို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးထားသည္။  

ဘ႑ာေရး မညီမွ်မႈမ်ား

ဖြဲ႔စည္းပံုမွ အပ္ႏွင္းထားေသာ အခြန္အာဏာမ်ားသည္ ျပည္နယ္အသံုးစရိတ္အတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိသျဖင့္

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အၾကား ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေရးကြာဟခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ ျပည္နယ္မ်ားမွ

ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာသည္ ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ စုစုေပါင္းအခြန္ဝင္ေငြ၏ သံုးပံုတစ္ပံုေက်ာ္သာ ရွိ ေသာ္လည္း ျပည္နယ္မ်ား၏ အသံုးစရိတ္သည္ စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ အိႏၵိယျပည္နယ္ မ်ား၏ ဝင္ေငြရွာေဖြနိုင္စြမ္း သို႔မဟုတ္ အခြန္ဘ႑ာေကာက္ခံႏိုင္စြမ္းတို႔သည္ မတူညီသျဖင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားမွာလည္း ျပည္နယ္အလိုက္ ကြာျခားမႈ ရွိေနသည္။ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြႏွင့္ အခြန္ - ဂ်ီဒီပီ အခ်ဳိးတို႔သည္ ျပည္နယ္အလိုက္ မတူညီေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အလ်ားလိုက္ဘ႑ာေရး မညီမွ်မႈ မ်ားလည္းရွိသည္။ ထိုအလ်ားလိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို ထိန္းညိႇေပးသည့္ ျပည္ေထာင္စုေထာက္ပံ့ေငြ အစီအစဥ္မ်ားရွိေသာ္လည္း ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အလ်ားလိုက္ဘ႑ာမညီမွ်မႈသည္ တျဖည္းျဖည္း ပို၍ႀကီးမား လာသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား

အႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ေဒါင္လိုက္ႏွင့္အလ်ားလိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကိုေျဖေလွ်ာ့ေပးသည့္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား

(အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ ျပည္နယ္မ်ားသို႔၊ ျပည္နယ္မ်ားမွ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသို႔)ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း

အစီအစဥ္မ်ား ထားရွိသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ျပည္နယ္မ်ားအား အခြန္ေငြ ခြဲေဝေပးျခင္း (tax devolution) ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြေပးျခင္း (grants in aid) အစီအစဥ္မ်ား ထားရွိရသည္။ အလားတူပင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အခြန္ေငြမ်ားကို ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားႏွင့္ ခြဲေဝျခင္း၊ ေထာက္ပ့ံေငြႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား ေဒသႏၱရ အစိုးရမ်ားအတြက္ ထုတ္ေပးျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ရသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးေသာ ဘ႑ာေငြ မ်ားခြဲေဝမႈ အစီအစဥ္ မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း (၄) မ်ဳိး ခြဲျခားႏုိင္သည္။

(၁) ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္၏ လႊဲေျပာင္းေငြ (Finance Commission Transfers)

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ (ျပည္ေထာင္စုအဆင့္) ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ကို သမၼတမွ (၅) ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ေစာၿပီး ခန္႔အပ္သည္။ ယင္းေကာ္မရွင္သည္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔၏ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုမွ ျပည္နယ္သို႔ အခြန္ေငြခြဲေဝျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြ ခ်ေပးျခင္း တို႔အတြက္ အႀကံျပဳေပး ရသည္။ အခြန္ဘ႑ာခြဲေဝရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (criteria) ႏွင့္ အေလးေပးမႈမ်ား (weighting) သည္ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္အလိုက္ ကြဲျပား သည္ ။ အလားတူပင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏ အသံုးစရိတ္မ်ားကို စနစ္တက် ေငြေၾကးပံ့ပိုး ေပးႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္အဆင့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ကို (၅) ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ဖြဲ႔စည္းသည္။     ယင္းေကာ္မရွင္သည္ ( က) ျပည္နယ္ ႏွင့္ေဒသႏၱရအၾကားဘ႑ာေငြခြဲေဝမႈႏွင့္ ေဒသႏၱရ အစိုးရတစ္ဖြဲ႔စီအား ခြဲေပးမည့္ ဘ႑ာေငြ ပမာဏကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ (ခ) ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပေဒသႏၱရအစိုးရတို႔၏ အခြန္ႏွင့္ အခြန္မဟုတ္ေသာအာဏာ မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ (ဂ) ေဒသႏၱရအစိုးရကို ေပးမည့္ ျပည္နယ္ရန္ပံုေငြ ပမာဏကို သတ္မွတ္ျခင္းစသည္ တို႔ကို တာဝန္ယူရသည္။

(၂) စီမံကိန္းေကာ္မရွင္၏ လႊဲေျပာင္းေငြ (Planning Commission Transfers)

စီမံကိန္းေကာ္မရွင္သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ထားရွိသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ (အိမ္ၿခံေျမ) ပစၥည္း၊ အေျခပစၥည္းႏွင့္ လူသားအရင္း အျမစ္တို႔ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး ထိုအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီစြာ အသံုးခ်သြားႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္သည္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (National Development Council) မွေရးဆြဲ ခ်မွတ္ထားေသာ ပံုေသနည္း အတိုင္း ျပည္နယ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးသည္။

(၃) ဗဟိုအစိုးရလုပ္ငန္းႏွင့္ ဗဟိုမွ ေထာက္ပံ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လႊဲေျပာင္းေငြ

(Transfers for central programs)

ျပည္ေထာင္စုစိုးရလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေထာက္ပံ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စု

အစိုးရမွ ဘ႑ာေငြမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အထူးရည္ရြယ္ထားေသာ စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို အျပည့္အဝ (သို႔မဟုတ္) တစ္ခ်ဳိ႕တစ္ဝက္ ခ်ေပးသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ အခ်ဳိ႕ကို ျပည္နယ္မ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရပါက အစိုးရသည္ ထိုစီမံကိန္းအတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အျပည့္အဝက်ခံေပးသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုက ေထာက္ပံ့ ေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔မွ ကုန္က်စရိတ္ပူးတြဲက်ခံေပးရေသာ စီမံကိန္း မ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ထိုစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ တစ္ခ်ဳိ႕တစ္ဝက္ ထုတ္ေပးသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရေထာက္ပံ့ေသာ စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕ကို ေဒသႏၱရအစိုးရကလည္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေပးရၿပီး ထိုလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စုေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ခ်ေပးသည္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ မိသားစုစီမံကိန္း၊ ပညာေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆို္င္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္သည္။

(၄) ျပည္နယ္အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြ (Loans for State infrastructures)

ျပည္နယ္ အေျခခံအေဆာက္အအံုလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေခ်းေငြမ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အဓိကေငြေၾကး အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေခ်းယူပိုင္ခြင့္ မရွိေသာ္လည္း ျပည္နယ္မ်ား

သည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရထံမွလည္းေကာင္း၊ ဘြန္းစာခ်ဳပ္ေစ်းကြက္ (market borrowing) မ်ားမွ လည္းေကာင္း ေငြမ်ားေခ်းယူႏုိင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္နယ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေပၚ အေၾကြးတင္ ထားပါက ေငြေခ်းယူျခင္းမျပဳမီ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ လိုပါသည္။ ထိုစည္းကမ္းခ်က္သည္ စည္ကမ္းတင္းက်ပ္ေသာဘတ္ဂ်က္ကန္႔သတ္မႈ (hard budget constraint) အတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံက က်င့္သံုး သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ျပည္နယ္အဆင့္ ေငြစုေဆာင္းမႈမ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္းနည္းလာသည္ႏွင့္ အမွ် ေခ်းေငြမ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အရင္းအႏွီး အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္သာမက လက္ရွိအသံုးစရိတ္မ်ား အတြက္ပါ အေရးပါေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခုလို ျဖစ္လာသည္။ ဘ႑ာေရးစည္းကမ္း ရွိေရးအတြက္ အစိုးရ လိုေငြမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဘ႑ာေရး တာဝန္ယူမႈဥပေဒ (fiscal responsibility legislation) မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအခ်ဳိ႕က ထုတ္ျပန္ၾကေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈအပိုင္း၌ အားနည္းေနေသးသည္။

ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရေသာ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္သည္ ျပည္နယ္မ်ားကို ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားေပးထားေသာ္လည္း ဗဟို/ျပည္ေထာင္စုအား အပ္ႏွင္းထားေသာ ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ား (အထူး သျဖင့္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ႀကီးမားေသာ အခြန္မ်ားကို ေကာက္ခံခြင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအား ဘ႑ာေငြခြဲေဝေပး ခြင့္ႏွင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးခြင့္) က ပိုမ်ားေနသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ (fiscal autonomy) အေပၚ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုမွ အပ္ႏွင္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အသံုးစရိတ္ႏွင့္ဝင္ေငြဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား မညီမွ်ျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ကြဲျပားျခင္းေၾကာင့္ ေဒါင္လိုက္ႏွင့္ အလ်ားလိုက္ဘ႑ာေရးကြာဟခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ကုစား ေနရေသာ ဘ႑ာေရးအားနည္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေန ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားသည္ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္နယ္၏ ဘ႑ာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား (အစိုးရ၏ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လိုေငြမ်ား)ကို ျဖည့္စြက္ ေပးရံုသက္သက္သာ ရွိေနသည္ ဟု ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘ႑ာေရး မညီမွ်မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကုစားႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးအာဏာ (အထူးသျဖင့္ ဝင္ေငြ အရင္းအျမစ္) မ်ားကို တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရး စြမ္းေဆာင္မႈ မက္လံုးျဖစ္ေစေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေထာက္ပံ့ေငြ အစီအစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ျပည္နယ္မ်ား၏  ဘ႑ာေရးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ဘ႑ာေရး တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ဘ႑ာေရး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္သည္။   ။ ( မဇၥ်ိမ )

{ ေရွ႕အပတ္ - ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဘ႑ာေရး ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို ျခံဳငုံသံုးသပ္ျခင္း }

 1. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁ )
 2. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၂ )
 3. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၃ )
 4. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္( ၄ )
 5. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္( ၅ )
 6. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၆ )
 7. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၇ )
 8. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၈ )
 9. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၉ )

 10. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၀ )

 11. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၁ )

 12. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၂)

 13. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၃ )

 14. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၄ )