အက်ဳိးေမွ်ာ္ကိုးၿပီး လွဴဒါန္းပါက အဂတိႏွင့္ျငိစြန္းဟု DICA ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေျပာ

.

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၁၆ ။       ။ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔အက်ိဳးအျမတ္ရရွိရန္ေမွ်ာ္ကိုး၍ လွဴဒါန္းမႈျပဳလွ်င္ အဂတိႏွင့္ၿငိစြန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(DICA) ၏ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး က ေျပာသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန႐ုံး၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး ၄င္းပြဲတြင္မီဒီယာမ်ားကို ေျပာခဲ႔သည္။

"ကိုယ္ရဲ႕ပရဟိတ တာ၀န္သိမႈအရ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးမွာေဆး၀ါးေတြလိုတယ္။ ကၽြန္ေတာ္႔ကုမၸဏီကလွဴပါရေစ၊ လွဴလို႔ရတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဆးေတြ၀ါးေတြ၀ယ္ဖို႔တင္ဒါေခၚထားတယ္။ မဆံုးျဖတ္ေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ကလုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အသာစီးရေအာင္မ်က္ႏွာသာရေအာင္ ဘာလွဴခ်င္ပါတယ္။ ညာလွဴခ်င္ပါတယ္ဆိုရင္ ဒါကအဂတိပါလာၿပီ။ လွဴတဲ႔ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကိုယ္႔ရဲ႕ ေစတနာအေလ်ာက္ သဒၵါအေလ်ာက္လွဴတာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ တစ္ခုခုကိုေမွ်ာ္ကိုးၿပီးေတာ႔ ကိုယ္႔ရဲ႕အဂတိ ေလာဘအေလ်ာက္ ကိုယ္႔ရဲ႕အက်ိဳးအတြက္လွဴဒါန္းမယ္ဆုိရင္ ဒါလည္းၿငိစြန္းပါတယ္" ဟု ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး က ေျပာျပသည္။

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္စီးပြားေရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အဂတိလိုက္စားမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးအတြက္ လိုက္နာက်င့္သံုး ရမည့္က်င့္၀တ္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။

(၁) လက္ေဆာင္ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္မႈႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား၊ (၂) ခရီးသြားလာျခင္းမ်ား၊ (၃) လုပ္ငန္းမ်ားေခ်ာေမြ႕ ေစေရး၊ (၄) လူမႈေရးဆိုင္ရာထည့္၀င္လွဴဒါန္းမႈမ်ား၊(၅) ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာထည့္၀င္လွဴဒါန္းမႈမ်ားႏွင့္ (၆) ကုမၸဏီ (သို႔) အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ရာ၌ ဆက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား မိမိအက်ိဳးစီးပြားမ်ား စသည္တို႔ အတြက္ တိုက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊သြယ္၀ုိက္၍ျဖစ္ေစ ပံ႔ပိုးမႈေပးအပ္ျခင္းမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ ကုမၸဏီမ်ားလိုက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္မ်ားကို လိုအပ္သလိုထုတ္ျပန္ေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(DICA) သို႔ အေၾကာင္းၾကားလာ၍ ထုတ္ျပန္ခ႔ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အဂတိလိုက္စားမႈပေပ်ာက္သြားေစရန္ရည္ရြယ္၍ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔၌ ျမန္မာႏို္င္ငံကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈေကာ္မရွင္တို႔ အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ျခင္းပူးတြဲေၾကျငာခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ႔ၾကသည္။