အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၃ )

.

 

ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသည္ ၁၈၄၈ ခုႏွစ္မတိုင္မီ၌ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းပံုစံ (Confederation) ျဖင့္ ၁၃ ရာစုကတည္းကတည္ရွိခ့ဲသည္ ။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသည္၁၈၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုစတင္က်င့္သံုးသည္ ။  ႏုိင္ငံကိုအစိုးရအဆင့္ (၃) ဆင့္- ဖက္ဒရယ္ (confederation)၊ ျပည္နယ္ (canton) ႏွင့္ ေဒသႏၱရ (Communnes) တို႔ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ေဒသႏၱရအစိုးရတြင္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပံုမွ အပ္ႏွင္းထားေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားမရွိေသာ္လည္း ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံုမွ အပ္ႏွင္းထားေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားရွိသည္။ ျပည္နယ္ေပါင္း (၂၆) ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္ လြတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္ (the Federal Assembly)၊  ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ (၇) ဦးပါဝင္ေသာဖက္ဒရယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ (the Federal Council) ႏွင့္ တရားေရးအာဏာအျမင့္ဆံုးရွိေသာဖက္ဒရယ္ တရားလႊတ္ေတာ္ (the Federal Court) တို႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာမ်ားကိုပိုင္းျခားထားသည္။ ျပည္နယ္ တိုင္းတြင္ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံု၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္တရားရံုးမ်ားရွိသည္။

ဆြစ္ဇာလန္ႏုိ္င္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ တစ္မူထူးျခားခ်က္အခ်ဳိ႕ရွိသည္။ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာဖက္ဒရယ္တရားရံုးသည္ ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္မွ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာဖက္ဒရယ္အက္ဥပေဒမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ရွိ၊ မရွိတရားရံုး ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ (judicial review) မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္တရားရံုးသည္ ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းလိုက္ ေသာဥပေဒအားလံုးသည္ ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ညီညႊတ္မႈရွိသည္ဟုအလိုအေလ်ာက္ ယူဆၿပီးထိုဥပေဒအတိုင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္နယ္မ်ား ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာဥပေဒမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ရွိမရွိကိုမူဖက္ဒရယ္တရားရံုးကဆံုးျဖတ္ေပးသည္။  ေနာက္ထပ္ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာလူထုဆႏၵခံယူပြဲ (referendum) ျဖစ္သည္။ အစိုးရအဆင့္ (၄) ခုလံုးတြင္ ဥပေဒတစ္ခုျပဳတိုင္း (ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားအပါအဝင္) လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲကိုက်င္းပလိုကက်င္းပခြင့္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ဥေပဒတိုင္းအတြက္ တိုက္ရိုက္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိၾကသည္။ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္ ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္ကိုအခန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ သီးျခားထည့္သြင္းထားသည္။

အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား

ဆြစ္ဇာလန္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားကို ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းထားသည္ ဆြစ္ဇာလန္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားကိုဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတာဝန္အားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈရွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ဆိုလိုသည္မွာအစိုးရအဖြဲမ်ားအားေပးအပ္ထားေသာတာဝန္အမ်ားစုသည္ဥပေဒျပဳခြင့္ႏွင့္ေဆာင္ရြက္ခြင့္အာဏာႏွစ္ခုလံုးအက်ဳံးဝင္သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတာဝန္ႏွစ္ရပ္လံုးပါဝင္သည့္ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏သီးျခားတာဝန္မ်ား (ဥပမာ - ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ကာကြယ္ေရး၊ေငြေၾကးမူဝါဒႏွင့္အေကာက္ခြန္)၊ ျပည္နယ္မ်ား၏သီးျခားတာဝန္မ်ား (ဥပမာ - ရဲလုပ္ငန္း၊ဘုရားေက်ာင္း၊အလယ္တန္းပညာေရးႏွင့္ျပည္နယ္လမ္းမ်ား)၊ဖက္ဒရယ္အစိုးရကဥပေဒျပဳၿပီးျပည္နယ္အစိုးရမ်ားကအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ဖက္ဒရယ္ - ျပည္နယ္ပူးတြဲတာဝန္မ်ား (ဥပမာ - ကုန္သြယ္ေရး၊စက္ရံုအလုပ္ရံု၊အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊လူမႈလံုၿခံဳေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မူဝါဒ)၊ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔ပူးတြဲဥပေဒျပဳၿပီးပူတြဲတာဝန္ယူၾကသည့္ဖက္ဒရယ္ - ျပည္နယ္ပူးတြဲတာဝန္မ်ားလည္း (ဥပမာ -  ထိုတာဝန္မ်ားတြင္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ႏုိင္ငံသားႏွင့္ရာဇဝတ္မႈဥပေဒ၊အခြန္မ်ား) ႏွင့္ေဒသႏၱရအစိုးရ၏သီးျခားတာဝန္မ်ား (ဥပမာ - ေဒသႏၱရလမ္း၊ေဒသႏၱရပို႔ေဆာင္ေရး၊ေဒသႏၱရသဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊လွ်ပ္စစ္မီး၊ေရေပးေဝေရးႏွင့္အမႈိက္၊မူလတန္းပညာေရး) ဟူ၍အုပ္စု (၄) ခုအားျဖင့္ခြဲျခားႏုိင္သည္။ထိုတာဝန္အသီးအသီးကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္လိုအပ္ေသာဘ႑ာေငြမ်ား (အသံုးစရိတ္မ်ား) ကိုအစိုးရအဖြဲ႔အသီးသီးကအခ်ဳိးအစားတစ္ခုခုျဖင့္က်ခံေပးရသည္။အခ်ဳိ႕ေသာအသံုးစရိတ္မ်ား(ကာကြယ္ေရး၊ေႂကြးမီဆပ္ျခင္း၊စီးပြားေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား) ကိုဖက္ဒရယ္အစိုးရကအဓိကက်ခံေပးရၿပီးအခ်ဳိ႕ကို (ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရးတို႔ကို) ျပည္နယ္မ်ားကအဓိကက်ခံေပးရသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

ဆြစ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေသာအခ်က္တစ္ခုမွာဖက္ဒရယ္အစိုးရကဥပေဒျပဳၿပီး ျပည္နယ္မ်ားကအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ပူးတြဲတာဝန္မ်ားအတြက္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ပူးေပါင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အတင္းအဓမၼ ဖိအားေပး၍ မရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မူဝါဒကိုဖက္ဒရယ္အစိုးရကဥပေဒျပဳသည့္အခါ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ပမာဏကိုကန္႔သတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း ျပည္နယ္မ်ားကထိုဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္လွ်င္ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရသည္ ျပည္နယ္မ်ားကိုအေရးယူခြင့္ မရွိသေလာက္နည္းသည္။ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ခ်ေပးသည့္ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားႏွင့္ အခြန္ေငြခြဲေဝမႈမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းျဖင့္ အေရးယူခြင့္မရွိပါ။ ထိုအေျခအေနသည္ ဆြစ္ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အားနည္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကသည္။ အျခားတစ္ဘက္တြင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ားအေပၚ ေျပာပိုင္ခြင့္ မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဖက္ဒရယ္အစိုးရကဥပေဒသစ္တစ္ခုခုကို ျပဳရာတြင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကိုမ်ားစြာထိပါးလာလွ်င္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ (အနည္းဆံုးျပည္နယ္ ၈ ခုသည္) လူထု ဆႏၵေခၚယူပြဲကိုေခၚယူက်င္းပႏိုင္သည္။ (လူထုဆႏၵေခၚယူရန္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လက္မွတ္ေပါင္း ၅၀,၀၀၀ လုိအပ္သည္။)

အခြန္ဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အခြန္အာဏာမ်ားကိုစနစ္တက်ခြဲေဝထားသည္ ။အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ တာဝန္ခြဲေဝမႈမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ၎တို႔၏ အခြန္အာဏာမ်ားခြဲေဝရာတြင္လည္းတိက်ရွင္းလင္းမႈ ရွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အခြန္အာဏာမ်ားကိုအခြန္အေျခခံႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံ ျခင္းအားျဖင့္ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ဖက္ဒရယ္အခြန္အားလုံးအတြက္ အခြန္အေျခခံႏွင့္ အခြန္ ႏႈန္းထားမ်ားကိုသတ္မွတ္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔ကဖက္ဒရယ္အခြန္မ်ားကိုဖက္ဒရယ္အစိုးရကိုယ္စားေကာက္ခံၿပီးရရွိလာေသာအခြန္ေငြမ်ားကို (တိုက္ရိုက္ဖက္ဒရယ္ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ပင္ရင္းမွ ျဖတ္ေတာက္ေငြကလြဲၿပီး) ဖက္ဒရယ္အစိုးရထံလႊဲေျပာင္းေပးရသည္။ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြန္အာဏာမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္အခြန္အားလံုးနီးပါး၏(ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အခြန္ကလြဲျပီီး) အခြန္အေျခခံမ်ားကိုသာသက္တမ္းသတ္မွတ္ၿပီးအခြန္ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းတို႔ကိုေဒသႏၱရအစိုးရႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္သည္။ ျပည္နယ္အခြန္မ်ားမွ ေကာက္ခံရရွိလာေသာဝင္ေငြမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကားသာခြဲေဝၿပီးဖက္ဒရယ္အစိုးရအားခြဲေဝေပးရန္ မလိုေပ။ ျပည္နယ္အခြန္ရေငြမ်ားခြဲေဝရာတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာအခြန္ရေငြမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ အၾကားအညီအမွ်နီးပါးခြဲေဝၿပီးအခ်ဳိ႕ကို ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရအားအခ်ဳိးအစားမ်ားစြာခြဲေပးသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္ အခြန္အခ်ဳိ႕ကို ႏွစ္ကာလသတ္မွတ္ၿပီးယာယီစည္းၾကပ္ေကာက္ခံမႈသာခြင့္ျပဳထားသည္။  ဥပမာ - တန္ဖိုးျမင့္ကုန္စည္ခြန္ကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အထိသာေကာက္ခံခြင့္ေပးထားသည္။ အျခားႏုိင္ငံႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုခြင့္အာဏာသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရလက္ထက္တြင္သာရွိသည္။ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမမ်ားအတြင္းအခြန္အသစ္မ်ားကိုဖန္တီးၿပီးစည္းၾကပ္ေကာက္ခံခြင့္ရွိသည္။ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အခြန္ဆိုင္ရာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိၾကသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကားအခြန္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျမင့္မားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ဆြစ္ဇာလန္ျပည္နယ္မ်ား၏ ေကာ္ပိုရိတ္ဝင္ေငြခြန္မ်ားသည္ အလြန္ကြာျခားၿပီး ျပည္နယ္မ်ားသည္ ေကာ္ပိုရွင္းႀကီးမ်ားကိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကိုနည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြန္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားကိုအေလအလြင့္မ်ားစြာျဖစ္ေစသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားမဟုတ္ဟုသံုးသပ္ၾကသည္။

ဆြစ္ဇာလန္ႏုိ္င္ငံတြင္အဓိကအခြန္အခ်ဳိ႕ကို (ဥပမာ - တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္၊ေကာ္ပိုရိတ္ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္တန္ဖိုးျမင့္ခြန္) အစိုးရႏွစ္ရပ္လံုး (ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္) မ်ားကစည္းၾကပ္ေကာက္ခံခြင့္ ရွိၾကသျဖင့္ အခြန္စနစ္မ်ားကိုစည္းဝါးညီေအာင္ ျပဳလုပ္မႈမ်ား (tax harmonization) ရွိသည္။ အခြန္အားလံုးထက္ တိုက္ရိုက္ခြန္မ်ားျဖစ္သည့္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ေရာင္းဝယ္ခြန္မ်ား၏ အခြန္အေျခခံမ်ားကိုသာ စည္းဝါးညီေစသည္။ (တစ္နည္းအားျဖင့္ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ထိုအခြန္မ်ားကိုစည္းၾကပ္ေကာက္ခံရာတြင္ ဘံုအေျခခံမ်ားကိုအသံုးျပဳၾကသည္။) တိုက္ရိုက္ခြန္စည္းဝါးညီေရးဥပေဒ (Law on Harmonization of Direct Taxes) အရ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏အခြန္ဥပေဒမ်ားကို ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္တိုက္ရိုက္ခြန္ စည္းဝါးညီေရးဥပေဒတို႔ႏွင့္ညီညြတ္မႈရွိေနသ၍လြတ္လပ္စြာ ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဆြစ္ဇာလန္ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြန္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာ (ျပည္နယ္အခြန္ေျခခံႏွင့္အခြန္ႏႈန္းထားတို႔ကိုသတ္မွတ္ခြင့္ရွိျခင္း) သည္အလြန္ျမင့္မားသည္ဟုသံုးသပ္ရႈျမင္ၾကသည္။

ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ား

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအားဘ႑ာေရးအာဏာမ်ားကိုလံုေလာက္စြာအပ္ႏွင္းထားသျဖင့္ ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာဘ႑ာေရးျပႆနာတစ္ခုမဟုတ္ေပ။ ျပည္နယ္မ်ားအၾကားဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ား (သို႔မဟုတ္) အလ်ားလိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားသည္သာ ႏိုင္ငံ၏ ပံုမွန္ဘ႑ာေရး ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသည္ အလ်ားလိုက္ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကိုဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးညီတူမွ်တူအစီအစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေငြေခ်းယူျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္းကုစားသည္။ ျပည္နယ္မ်ားအျပင္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားမွ ေငြေခ်းယူပိုင္ခြင့္ ရွိၾကသျဖင့္ အခ်ဳိ႕ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ျပည္သူ႔ ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးစရိတ္လိုေငြမ်ားအတြက္ ေငြေခ်းယူၾကသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ေၾကြးၿမီအလြန္အကြ်ံ မတင္ေစရန္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာစည္းကမ္းမ်ား (fiscal discipline) ခ်ထားသည္။ ထိုစည္းကမ္းအရ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈ (budget deficit) ကိုတားျမစ္ထားၿပီးေၾကြးၿမီပမာဏကန္႔သတ္မႈမ်ားလည္းထားရွိသည္။ ထိုစည္းကမ္းမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားလိုက္နာေစရန္ ဖက္ဒရယ္မက္လံုး (၂) ခုထားရသသည္ ။ ပထမတစ္ခုမွာဘ႑ာေရးဆိုင္ရာလူထုဆႏၵခံယူပြဲ(fiscal referendum) ျဖစၿ္ပးီ ျပည္နယ္မ်ားသည္ အစိုးရ၏ မည္သည့္ အစီအစဥ္ကိုမဆိုမဲထည့္ကန္႔ကြက္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဒုတိယတစ္ခုမွာ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ၿပီးထိုဥပေဒအရ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဘ႑ာေရးအေျခအေနေကာင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ ပိုလွ်ံေနသည့္ ဘ႑ာေငြအခ်ဳိ႕ကိုဖယ္ထုတ္ထားၿပီးဘ႑ာေရးအေျခအေနမေကာင္းသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။

ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား

ဆြစ္ဇာလန္ႏို္င္ငံတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကားဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈအစီအစဥ္ ထားရွိသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ျပန္လည္ဖြင့္ဆိုထားၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးညီတူမွ်တူစနစ္ကိုမ်ားစြာေျပာင္းလဲလိုက္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးညီတူမွ်တူစနစ္သစ္တြင္ ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းျခင္းအစီအစဥ္ (၃) ခုပါရွိသည္။ ၎တို႔မွာ -

၁ -အရင္းအျမစ္သာတူညီမွ်ေရး (Resource Equalization) ျပည္နယ္မ်ား၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အရင္းအျမစ္အေျခခံအညႊန္းကိန္းမ်ားကိုအေျခခံၿပီး ျပည္နယ္မ်ားထံသို႔ သာတူညီမွ်ေရးေပးေငြမ်ား (equalization payments) လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ ထိုသာတူညီမွ်ေရးေပးေငြမ်ားကိုလိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ ျပည္နယ္မ်ားထံသို႔ ဖက္ဒရယ္အစိုးရမွလည္းေကာင္း ၊ စြမ္းေဆာင္နိုင္စြမ္းနိမ့္က်ေသာျပည္နယ္မ်ားထံသို႔ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းျမင့္မားေသာျပည္နယ္မ်ားမွလည္းေကာင္းလႊဲေျပာင္းေပးသည္။

၂ -ဖက္ဒရယ္ကုန္က်စရိတ္ထုတ္ေပးေရး (Federal Cost Compensation) ဖက္ဒရယ္အစိုးရမွ ျပည္နယ္ မ်ားထံသို႔ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းေပးသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။  ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးလိုအပ္ခ်က္ မတူညီမႈမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ား၏ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ျပည္နယ္ မ်ား၏ ပထဝီတည္ေနရာႏွင့္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အေနအထားတို႔ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားထားၿပီးေတာင္ထူထပ္ၿပီးေက်းလက္ဆန္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာလူဦးေရဆိုင္ရာအခ်က္လက္မ်ားကိုလည္းထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္။

၃ -ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရးရန္ပံုေငြ (Cohesion Fund) ဘ႑ာေရးစနစ္သစ္တစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည့္ ဘ႑ာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္အတြင္းဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းတစ္ခ်ဳိ႕ ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္သျဖင့္ စနစ္သစ္ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က် ျဖစ္သြားသည္အထိ လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုကူညီေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ဤေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရးရန္ပံုေငြကိုဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးအားေကာင္းေသာ ျပည္နယ္မ်ားကမတည္ထည့္ဝင္ေပးၿပီးဖက္ဒရယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဘ႑ာေရးအားနည္းေသာ ျပည္နယ္မ်ားထံသို႔ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသည္ ေသးငယ္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အားေကာင္းေသာဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ တစ္ဘက္တြင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြန္ဆိုင္ရာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကိုလံုေလာက္စြာေပးထားၿပီးအျခားတစ္ဘက္တြင္ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ ႏုိင္စြမ္းနိမ့္က်ေသာ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးသာတူညီမွ်ေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုထားရွိသည္။ ျပည္နယ္မ်ားအၾကားဘ႑ာေရး မ်ွတေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအျပင္ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္နိုင္စြမ္းျမင့္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားကလည္းသာတူညီမွ်ေရးေပးေငြမ်ားလႊဲေျပာင္းျခင္းျခင့္ ဝိုင္းဝန္းေျဖရွင္းေပးသည္။ ထိုအခ်က္သည္ႏိုင္ငံ၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကိုထိန္းသိမ္းရာလည္းေရာက္သည္။   ။ ( မဇၥ်ိမ )

{ ေရွ႕အပတ္ - ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံ }

 1. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁ )
 2. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၂ )
 3. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၃ )
 4. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္( ၄ )
 5. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္( ၅ )
 6. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၆ )
 7. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၇ )
 8. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၈ )
 9. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၉ )

 10. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၀ )

 11. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၁ )

 12. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၂)