အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၂)

.

 

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံသည္အစိုးရအဆင့္ (၃) ဆင့္ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ဖက္ဒရယ္အစိုးရ (Bund)၊ ျပည္နယ္အအစိုးရ (Lander) ႏွင့္ေဒသႏၱရအစိုးရ (Germinden) ဟူ၍အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ (၃) ဆင့္ရွိသည္။ေဒသႏၱရအစိုးရသည္ဖြဲ႔စည္းပံုမွအပ္ႏွင္းသည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားမရွိသည့္ ျပည္နယ္ေအာက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ေပါင္း (၁၆) ခုရွိေသာ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ၏ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုအေလးထားေသာပူးေပါင္းေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ (cooperative federalism) ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ား၊ဘ႑ာေရးဆက္ႏႊယ္မႈႏွင့္ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားပါဝင္ေသာဘ႑ာေရးဖြဲ႔စည္းပံု(Finanzverfassung)ကိုဂ်ာမဏီဖြဲ႔စည္းပံုသို႔မဟုတ္ဂ်ာမဏီအေျခခံဥပေဒ (German Constitution or the Basic Law) ၏အခန္း (၁၀)တြင္သီးျခားအခန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထုိဘ႑ာေရးဖြဲ႔စည္းပံုပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေျခခံအစိတ္အပိုင္းမ်ားအားျဖင့္ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာမ်ားကိုဖက္ဒရယ္အစိုးရကအဓိကက်င့္သံုးၿပီး ျပည္နယ္မ်ားက ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားအျပင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏   ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားကိုလည္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ေပးရသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကိုသာ (ဥပမာ - ႏိုင္ငံျခားေရး၊ ဖက္ဒရယ္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ရယ္လုပ္ငန္း) တိုက္ရိုက္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္   ေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။   ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔၏ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာမ်ားသည္ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကိုအေလးထားသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔သည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားကိုပူးတြဲယူၾကသည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္ မႈအသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာေငြေၾကးေထာက္ပံမႈမ်ားကိုမ်ားေသာအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရကဥပေဒျပဳ ေပးၿပီး ျပည္နယ္မ်ားကထိုေငြမ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲေပးရသည္။ သို႔ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ေအာက္လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားေဆြးေႏြးရာတြင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ သေဘာထားမ်ားကိုတင္ျပခြင့္ရွိသည္။

ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံရွိအစိုးရအဖြဲ႔အသီးသီး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားကိုဥပေဒျပဳျခင္း (legislation)၊ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း (execution) ႏွင့္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးျခင္း (expenditure) တာဝန္ (၃) ရပ္အားျဖင့္ ခြဲျခားေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားထက္ ဥပေဒျပဳတာဝန္ပိုရွိသည္ကိုလုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားကိုသာဥပေဒျပဳခြင့္ရွိသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ထိုပူးတြဲအာဏာမ်ားကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တိုးခ်ဲ႕အသံုးျပဳလာသျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားသည္ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနသည္။ ဥပေဒျပဳတာဝန္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္မွာ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းတာဝန္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ေဒသႏၱအစိုးရတို႔၏ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းတာဝန္မ်ားထက္ ပိုမ်ားသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ သီးျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအျပင္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ ပူးတြဲတာဝန္မ်ားကိုလည္းေဆာင္ရြက္ရသည္။ ထို႔ျပင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားအတြက္ေငြေၾကးပံ့ပိုးျခင္းတာဝန္အမ်ားစုကိုအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကားအခ်ဳိးအစားမ်ားျဖင့္ခြဲေဝယူၾကသည္။အစိုးရတစ္ရပ္၏သီးျခားတာဝန္အနည္းငယ္သာရွိသည္။ဥပမာ - လံုၿခံဳေရးသည္ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏သီးျခားအသံုးစရိတ္တာဝနျ္ဖစၿ္ပီးေဒသႏၱရျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအခ်ဳ႕ိကိုလည္းဖက္ဒရယ္အစိုးရကက်ခံေပးျခငး္မရွိေပ။အလားတူပင္လုပ္ငန္းတာဝန္အခ်ဳိ႕ (ဥပမာ- တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္တကၠသိုလ္မ်ား) အတြက္ ျပည္နယ္မ်ား၏ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈေဝစုသည္ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔၏ေဝစုထက္ပို၍မ်ားေနသည္။

အခြန္ဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံရွိအစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အခြန္ဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကိုအခြန္အေျခခံႏွင့္ အခြန္ ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းအာဏာ (၃) ရပ္အားျဖင့္ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ အျခားအစိုးရအဖြဲ႔မ်ား (ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ) ထက္ အဆမတန္ အခြန္အာဏာမ်ားေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ သီးျခားအခြန္မ်ား၊ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္တို႔၏ ပူးတြဲအခြန္မ်ားအတြက္ အခြန္အေျခခံႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားသတ္မွတ္ခြင့္အျပင္ ေဒသႏၱရအခြန္မ်ား၏ အခြန္အေျခခံမ်ားကိုလည္းသတ္မွတ္ေပးသည္။ ဆိုလိုသည္မွာဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံအတြင္းစည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ အားလံုး၏ အခြန္အေျခခံမ်ားကိုသတ္မွတ္ခြင့္ ရွိေနသည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းအာဏာကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔၏ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းအာဏာမ်ားထက္ ပိုမ်ားေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္အခြန္အျပင္ ဖက္ဒရယ္အခြန္အခ်ဳိ႕ ကိုလည္းေကာက္ခံေပးရသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသႏၱရအခြန္မ်ားကိုလည္းေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေကာက္ခံေပးရသည္။ ပို၍ အေရးႀကီးသည္မွာေကာက္ခံရရွိလာေသာအခြန္ေငြမ်ားကိုခြဲေဝျခင္းျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ အခြန္ရေငြမ်ားကိုဖက္ဒရယ္အစိုးရကလည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္အခြန္ရေငြမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရကလည္းေကာင္းအျပည့္အဝရရွိၾကသည္။ ေဒသႏၱရအစိုးရသည္ ေဒသႏၱရအတြင္းရွိအိမ္ၿခံေျမခြန္ ရေငြမ်ားကိုအျပည့္အဝရရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ (ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားကိုသာခြဲေဝေပးသည့္ ေကာ္ပိုရိတ္ ဝင္ေငြခြန္မွလြဲၿပီး) မွ်ေဝအခြန္မ်ားမွ ေကာက္ခံရရွိလာေသာအခြန္ရေငြမ်ားကိုအစိုးရအဖြဲ႔ (၃) ခုလံုးအတြက္ သတ္မွတ္အခ်ဳိးအစားအလိုက္ ျပန္လည္ ခြဲေဝသည္။

ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံ၏ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကားအခြန္အာဏာခြဲေဝမႈမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြန္အေျခခံႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားတစ္သမတ္တည္းျဖစ္မႈ (tax-base and tax-rate uniformity) ကိုအသားေပးထားသည္။ ျပည္နယ္အခြန္မ်ားအတြက္ အခြန္အေျခခံႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားသတ္မွတ္မႈသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ ပူးတြဲအာဏာမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္းလက္ေတြ႔တြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရကသတ္မွတ္သြားသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အခြန္ဆိုင္ရာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ လံုးဝနီးပါးမရွိပါ။ (ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာဖက္ဒရယ္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (Bundesrat) မွ တစ္ဆင့္ ၎တို႔၏ သေဘာထားမ်ားကိုတင္ျပေဆြးေႏြးၿပီးအခြန္ဥပေဒမ်ားကိုသြယ္ဝိုက္ေသာအားျဖင့္သာလႊမ္းမိုးႏုိင္သည္။) ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံတြင္ အခြန္မ်ားကိုစည္းဝါးညီေအာင္ျပဳမႈသည္ (tax harmonization) အလြန္ျမင့္မားေနသည္။ ထိုအခ်က္သည္ တစ္ဘက္တြင္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးေပါင္းစည္းမႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေသာ္လည္းအျခားတစ္ဘက္တြင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြန္ဆိုင္ရာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကိုထိခိုက္ေစသည္။

ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အခြန္ဆိုင္ရာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မရွိေသာ္လည္းေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသည္ ေဒသႏၱရအဆင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမခြန္မ်ား၏ ႏႈန္းထားမ်ားကိုသတ္မွတ္ခြင့္ရွိသျဖင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိရွိသည္။ အခြန္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားကိုေဒသႏၱရအဆင့္တြင္သာ ျပဳလုပ္ခြင့္ ရွိသည့္သေဘာျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အိမ္ၿခံေျမခြန္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ကေနဒါႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေရးပါသေလာက္ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံတြင္ အေရးမပါေပ (အေရးပါမႈကိုဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ပမာဏျဖင့္ တိုင္းတာသည္)။ ဆိုလိုသည္မွာထိုအခြန္ရေငြ မ်ားသည္ ေဒသႏၱရအဆင့္ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိေပ။ 

ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ား

အျခားေသာဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ဂ်ာမဏီျပည္နယ္မ်ားအၾကားတြင္ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားရွိသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ အခြန္ဆိုင္ရာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မရွိျခင္း (ျပည္နယ္အခြန္မ်ားအတြက္ အခြန္အေျခခံႏွင့္ အခြန္ ႏႈန္းထားမ်ားကိုသတ္မွတ္ခြင့္မရွိျခင္း) ႏွင့္ ျပည္နယ္အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားထားရွိျခင္း (ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးဆိုင္ရာအနိမ့္ဆံုးအဆင့္တစ္ခုကို ျပည္နယ္မ်ားက ျဖည့္ဆည္းေပးရျခင္း) တို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ အသံုးစရိတ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားအေပၚ မွီခိုေနရသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္မ်ားအားအခြန္ေငြခြဲေဝမႈမ်ား ျပဳလုပ္သျဖင့္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈအနည္းငယ္သာရွိသည္ ။ ျပည္နယ္မ်ားအၾကားအလ်ားလိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကိုဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးညီတူမွ်တူစနစ္ (fiscal equalization system) ျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္လိုေငြမ်ားအတြက္ ဖက္ဒရယ္ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္သကဲ့သို႔ ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္လည္းေျဖရွင္းႏုိင္သည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္မ်ားအေပၚ ေၾကြးၿမီဝန္ထုပ္္ဝန္ပိုးအလြန္အကၽြံ မပိေရးအတြက္ ေၾကြးၿမီကန္႔သတ္မႈ (debt break) ႏွင့္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုခ်မွတ္ၿပီး ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈ (fiscal deficit) ကိုတားျမစ္ထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆို္င္ခဲ့ရေသာ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕ကိုကူညီကယ္တင္ခဲ့သည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ကူညီကယ္တင္မႈ (bailout) သည္ ျပည္နယ္မ်ားအေပၚ စည္းကမ္းေလ်ာ့ရဲေသာဘ႑ာေရးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား (soft budget constraits) ကိုသာက်င့္သံုးေနသကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရ၏ ကူညီကယ္တင္မႈရႏုိင္သျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဘ႑ာေငြမ်ားကိုအလြန္အကြ်ံသံုးရန္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပရန္ တြန္းအားေပးေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္ဟုသံုးသပ္ၾကသည္။

ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကားဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈအစီအစဥ္ (၃) ခုရွိသည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္နိုင္စြမ္းကုိအတိုင္းအတာတစ္ခုထိတန္းညွိေပးသည္္(သာတူညီ မွ်ျဖစ္ေစသည္) ။ ဖက္ဒရယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေငြမ်ားကိုတန္းညိႇေပးရသည့္ ရည္ရႊယ္ ခ်က္မ်ားမွာဂ်ာမဏီႏိုင္ငံသားအားလံုးအတြက္ တူညီေသာလူေနမႈအဆင့္အတန္းတစ္ခုဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ထိမ္းသိမ္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ထိုအစီအစဥ္ (၃) ခုလံုးသည္ မူအားျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မပါေသာဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား (unconditional transfers) ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရထံမွ လက္ခံရရွိေသာဖက္ဒရယ္လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားကို ၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တာဝန္မ်ားအတြက္ လြတ္လပ္စြာအသံုးျပဳ ႏုိင္သည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ေတြ႔တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈသည္ ကန္႔သတ္ခ်က္အခ်ဳိ႕ ပါရွိသည္။ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈအစီအစဥ္ မ်ားကိုေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 • တန္ဖိုးျမင့္ကုန္စည္ခြန္ရေငြမ်ားကိုခြဲေဝျခင္း (Revenue sharing of the value added tax) တန္ဖိုးျမင့္ကုန္စည္ခြန္၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို (ကိုယ္ပိုင္အခြန္ေငြ ေကာက္ခံရရွိမႈ) တစ္ႏုိင္ငံလံုးအဆင့္ေအာက္ ေရာက္ ေနေသာ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ခြဲေဝေပးၿပီးက်န္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပည္နယ္အားလံုးအတြက္ တစ္သီးခ်င္းရေငြ တူညီမႈအေျခခံ (equal per capita basis) ျဖင့္ ခြဲေဝသည္။ ပို၍ဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။
 • အလ်ားလိုက္ဘ႑ာေရးညီမွ်ေရးအစီအစဥ္ (Horizontal fiscal equalization) ခ်မ္းသာေသာ ျပည္နယ္မ်ားကဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ မ်ား၏ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမႈကိုအေျခခံအားျဖင့္ ၎တို႔၏ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း (fiscal capacity) ျဖင့္ တိုင္းတာသည္။ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ ႏုိင္စြမ္းျမင့္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားကဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္းနိမ့္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ဘ႑ာေရးသာတူညီမွ်ေရးေပးေငြမ်ား (equalization payments) လႊဲေျပာင္းေပးသည္။
 • ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕အတြက္ ခ်ေပးေသာဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား - (Federal grants to individual Lander) ညီမွ်ေရးေပးေငြမ်ားလႊဲေျပာင္းၿပီးသည့္တိုင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပ်မ္းမွ်ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း၏ ၉၉.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ ေရာက္ေနေသာ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ခ်ေပးေသာဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရသည္ ထိုျပည္နယ္မ်ားအတြက္ အေထြေထြေထာက္ပံ့ေငြမ်ားခ်ေပးသည္။ ထို႔ျပင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ အေျခခံအေဆာက္အံု ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းေသာ ဂ်ာမဏီအေရွ႕ဘက္ျခမ္းျပည္နယ္မ်ား အတြက္ အထူးေထာက္ပံ့ေငြမ်ား (ဥပမာ - ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးေထာက္ပ့ံေငြ - Solidarity Pact grants) ခ်ေပးသည္။

ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရေသာ္

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ၏ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားေသာဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္နယ္မ်ား၏ဘ႑ာေရးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္သည္အျခားေသာဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္အကန္႔အသတ္ရွိေနသည္။ျပည္နယ္အစိုးရသည္ဖက္ဒရယ္ဥပေဒျပဳအာဏာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍မိမိတို႔၏အသံမ်ားကိုတို္က္ရိုက္ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း ျပည္နယ္အစိုးရအေပၚဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏လႊမ္းမိုးမႈမွာအလြန္ႀကီးမားေနပါသည္။ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားေရာေထြးမႈေၾကာင့္ရႈပ္ေထြးမႈကို ျဖစ္ေစသျဖင့္၂၀၀၆ခုႏွစ္ဖက္ဒရယ္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအက္ဥပေဒ (Federal Reform Act) ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ထိုဥပေဒအရဖက္ဒရယ္ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းရာတြင္ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏သေဘာတူညီမႈရယူရန္ လိုအပ္ေသာနယ္ပယ္အခ်ိဳ႕ကိုကန္႔သတ္ၿပီးဖက္ဒရယ္ဥပေဒမွ ေသြဖီခြင့္ရွိေသာေျဖေလ်ာမႈ႕မ်ားကိုခြင့္ျပဳထားသည္။ ျပည္နယ္မ်ား၏ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကိုထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္လိုသည့္သေဘာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။မည္သို႔ပင္ဆိုေစဂ်ာမဏီႏို္င္ငံ၏ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ဆန္ေသာဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံေပါက္ေနသည္။ဥပေဒျပဳအာဏာမ်ားထက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားကိုသာ ျပည္နယ္မ်ားအားမွ်ေဝထားသည့္သျဖင့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအသြင္ေဆာင္ေသာဖက္ဒရယ္စနစ္ (an administrative or executive federalism)ကို က်င့္သံုးေနသည္ဟုသာအမ်ားကသံုးသပ္ရႈျမင္ၾကသည္။    ။

{ေရွ႕အပတ္ - ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ }

 1. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁ )
 2. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၂ )
 3. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၃ )
 4. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္( ၄ )
 5. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္( ၅ )
 6. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၆ )
 7. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၇ )
 8. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၈ )
 9. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၉ )

 10. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၀ )

 11. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၁ )