ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း Pilot ပေရာဂ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေဆြးေႏြး

.

 

ဇူလိုင္လ ၁၈ ။             ။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ရိွသည့္ Pilot ပေရာဂ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံမွ တာ၀န္ရိွသူ မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္း၊ လူကယ္ျပန္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးတို႔ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္က ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ IBERD ( Institute of Business Economics Research and Development ) ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ Mr. Sathit Linpongpan  အား ေတြ႔ဆံုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း Pilot (ေရွ႕ေျပး) ပေရာဂ်က္မ်ားအျဖစ္ ျပည္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ငါးေမြးျမဴေရး၊ ပင္လယ္စာႏွင့္ အေအးခန္းလုပ္ငန္း၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္း၊ E-wallet အသံုးျပဳေငြလႊဲ၀န္ေဆာင္မႈက႑မ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမွင့္တင္ေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းျမစ္မ်ား တိုးတက္ေရးတို႔ပါ  ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္လည္ထူေထာင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ UEHRD ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန   ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး   ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေဆာင္ရြက္ေန သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ စပါး၊ ဂ်င္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ငါး၊ ပုဇြန္ေမြးျမဴေရး၊ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရိွ ေမာင္ေတာခရိုင္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ လက္ရိွတြင္ အစိုးရက အဆိုပါေဒသမ်ားတြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည္။